Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT EL ET

IP/06/882

Bryssel, 29. heinäkuuta 2006

Aluksilla syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteet satamissa: Komissio lähettää perustellut lausunnot Saksalle, Virolle ja Espanjalle ja nostaa kanteet Kreikkaa, Ranskaa, Italiaa, Suomea ja Portugalia vastaan

Komissio lähetti perustellut lausunnot Saksalle, Virolle ja Espanjalle ja päätti nostaa kanteet Kreikkaa, Ranskaa, Italiaa, Suomea ja Portugalia vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Nämä maat eivät ole noudattaneet EU-lainsäädäntöä, jolla parannetaan aluksilla syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteiden saatavuutta ja käyttöä satamissa.

Komissio on päättänyt toimista kahdeksaa jäsenvaltiota vastaan, koska ne eivät ole panneet asianmukaisesti täytäntöön asiasta vuonna 2000 annettua direktiiviä[1]. Tällä direktiivillä pyritään vähentämään aluksilla syntyvän jätteen ja lastijäämien päästämistä mereen aluksista, jotka käyttävät yhteisön satamia. Tarkoituksena on parantaa tällaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden saatavuutta ja käyttöä satamissa ja tehostaa sitä kautta meriympäristön suojelua.

Kaikissa kahdeksassa tapauksessa komissio katsoo, että jäsenvaltiot eivät ole riittävän hyvin noudattaneet velvoitetta kehittää, hyväksyä ja panna täytäntöön kaikkia kansallisia satamia koskevia jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmia, kalastussatamat ja venesatamat mukaan lukien. Nämä suunnitelmat ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä varmistamaan, että vastaanottolaitteet vastaavat satamaa yleensä käyttävien alusten tarpeita aiheuttamatta niille kohtuutonta viivästystä ja että jätteestä perittävät maksut ovat kohtuullisia, selkeästi esitettyjä ja tasapuolisia.

Jäsenvaltioiden olisi pitänyt laatia ja panna täytäntöön jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelmansa viimeistään 27. joulukuuta 2002.


[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista satamissa (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81).


Side Bar