Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT FI EL

IP/06/882

Brüssel, 29 juuni 2006

Laevaheidete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmed sadamates: komisjon saadab põhjendatud arvamuse Saksamaale, Eestile ja Hispaaniale ning esitab hagi Kreeka, Prantsusmaa, Itaalia, Soome ja Portugali vastu Euroopa Kohtule

Komisjon saatis põhjendatud arvamuse Saksamaale, Eestile ja Hispaaniale ning otsustas esitada Euroopa Kohtule hagi Kreeka, Prantsusmaa, Itaalia, Soome ja Portugali vastu. Need riigid ei ole järginud ELi õigusakte sadamates laevaheidete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete olemasolu ja kasutamise parandamise kohta.

Komisjon on otsustanud alustada menetlust kaheksa liikmesriigi vastu 2000. aastal vastuvõetud direktiivi[1] asjakohase rakendamata jätmise tõttu. Direktiivi eesmärk on vähendada ühenduse sadamaid külastavatel laevadel laevaheidete ja lastijäätmete juhtimist merre ning kasutada seadmeid, mis on kavandatud selliste heidete ning jäätmete vastuvõtmiseks ja käitlemiseks, soodustades sellega merekeskkonna kaitset.

Kõigil kaheksal juhul oli komisjoni tegutsemine ajendatud arendamise, parandamise ning heidete vastuvõtmise ja käitlemise kavade rakendamise kohustuse ebapiisavast täitmisest kõigis riiklikes sadamates, sealhulgas kala- ning jahisadamates. Need kavad peavad aitama tagada, et sadamas kasutatavad vastuvõtmise seadmed vastavad tavaliselt sadamat külastavate laevade vajadustele, et nende kasutamine ei põhjusta laevadele asjatuid viivitusi ning et tasud on õiglased, selged ja mittediskrimineerivad.

Liikmesriigid oleksid pidanud looma ja rakendama heidete vastuvõtmise- ja käitlemise kavad kõigi oma sadamate jaoks 27. detsembriks 2002.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/59/EÜ laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates (EÜT L 332, 28.12.2000, lk 81).


Side Bar