Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

IP/06/874

Bruksela, dnia 29 czerwca 2006 r.

Telekomunikacja: Komisja przedstawia plany zwiększenia konkurencji pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi i stworzenia jednolitego rynku usług wykorzystujących częstotliwości radiowe

W dniu dzisiejszym Komisja otwiera konsultacje publiczne w sprawie aktualizacji zasad rządzących sektorem telekomunikacji w UE, czyli „ram regulacyjnych łączności elektronicznej”. Łączność elektroniczna obejmuje telefonię stacjonarną, łączność ruchomą i usługi szerokopasmowe – w 2005 r. rynek ten wart był łącznie ponad 270 mld EUR. W swoim sprawozdaniu na temat funkcjonowania ram regulacyjnych Komisja stwierdziła, że od 2002 r. poczyniono znaczne postępy w zakresie otwarcia krajowych rynków telekomunikacyjnych na konkurencję, oraz zaproponowała wycofanie regulacji ex-ante w co najmniej sześciu z 18 istniejących segmentów rynku telekomunikacyjnego, w tym w segmentach krajowych i międzynarodowych połączeń telefonicznych. W odniesieniu do tych rynków, na których konkurencja nie działa jeszcze skutecznie (takich jak bardzo ważny rynek łączy szerokopasmowych) Komisja chce, by unijne reguły były stosowane bardziej efektywnie w celu podniesienia poziomu konkurencji na całym wspólnym rynku. W związku z tym Komisja zdecydowanie opowiada się przeciwko koncepcji zwolnień regulacyjnych dla operatorów od dawna obecnych na rynku. Komisja popiera natomiast przyjęcie wspólnego, bardziej rynkowego podejścia do przydzielania częstotliwości radiowych, które jest niezbędne do tego, by innowacyjne usługi i urządzenia mogły funkcjonować bez przeszkód w całej UE. Celem Komisji jest pełne włączenie nowych reguł do ustawodawstwa krajowego poszczególnych państw do 2010 r.

Reguły rządzące rynkiem telekomunikacyjnym w Europie okazały się autentycznym sukcesem z punktu widzenia konkurencji, inwestycji i interesów konsumenta” – mówi Viviane Reding, Komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Potrzebujemy jednak odwagi by dokończyć proces otwierania rynków rozpoczęty w latach 90-tych. W dzisiejszym świecie przepełnionym elektroniką granice państwowe stały się zbyteczne z punktu widzenia technologii, interesów gospodarczych i zachowań konsumenckich. Wszyscy, poczynając od operatorów przez twórców innowacji technologicznych, dostawców usług aż po obywateli, mogą odnieść korzyści z wprowadzenia na poziomie UE jednego systemu dobrze sformułowanych reguł. Silniejsza konkurencja transgraniczna i lepszy dostęp do częstotliwości radiowych, będących podstawowym „surowcem” dla społeczeństwa informacyjnego, są niezbędne dla zachowania konkurencyjnej przewagi Europy w sektorze telekomunikacji.”

W dniu dzisiejszym formalnie rozpoczyna się etap konsultacji publicznych w sprawie „przeglądu 2006” unijnych ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej, czyli zestawu przepisów przyjętych w 2002 r. przez Parlament Europejski i Radę Ministrów. Wśród czterech dokumentów wydanych przez Komisję w celu przeprowadzenia konsultacji są komunikat, dokument roboczy służb Komisji, ocena wpływu obejmująca główne rozważane opcje oraz projekt zalecenia w sprawie odnośnych rynków.

Jednolity rynek częstotliwości radiowych

Komisja proponuje, by w odniesieniu do niektórych pasm częstotliwości radiowych zastosować na szerszą skalę wspólne reguły obowiązujące w całej Europie, co przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania tymi pasmami. Częstotliwości radiowe powinny również być w coraz szerszym zakresie przydzielane zgodnie z zasadami popytu rynkowego. Takie podejście stworzyłoby nowe możliwości na skalę europejską dla innowacyjnych firm i przyniosłoby korzyści obywatelom w całej UE. „Europa jest mniej konkurencyjna przez to, że zamiast jednego systemu zarządzania częstotliwościami, jaki obowiązuje w USA, ma 25 różnych systemów", mówi Komisarz Reding. „Dlatego wiele zainteresowanych stron proponuje stworzenie europejskiej agencji zarządzania częstotliwościami. Moim zdaniem należy rozważyć ten pomysł."

Częstotliwości radiowe mają ogromne znaczenie dla wszystkich zastosowań, w których wykorzystuje się łączność bezprzewodową, poczynając od telefonii komórkowej i nadawania po systemy nawigacyjne samolotów i statków, łączność satelitarną i obronność. Z tego względu są one dobrem publicznym, a zarazem aktywem gospodarczym, na który stale rośnie popyt. Wprawdzie korzystanie z częstotliwości radiowych wciąż podlega rygorystycznym regulacjom w większości państw członkowskich, transmisji radiowej nie można zamknąć w granicach jednego kraju, a wiele rodzajów urządzeń radiowych to urządzenia przenośne, od których obywatele w naturalny sposób oczekują działania na całym obszarze UE.

Zmniejszenie z 18 do 12 liczby regulowanych rynków

W projekcie nowego zalecenia w sprawie rynków regulowanych Komisja Europejska rozważa zmniejszenie obecnej liczby 18 rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej, które mogą być przedmiotem regulacji ex-ante. „Unijne regulacje w sektorze telekomunikacji pozostaną w mocy jedynie do czasu osiągnięcia skutecznego poziomu konkurencji na wszystkich rynkach”, uważa komisarz Viviane Reding. „W przypadku jednej trzeciej z nich konkurencja ta już funkcjonuje. W przypadku pozostałych rynków konieczne jest bardziej skuteczne i spójne stosowanie przepisów wspólnotowych. Dla wspólnego europejskiego rynku poważny problem stanowi sytuacja, w której krajowe organy regulacyjne nie są w równym stopniu przekonane o konieczności szybkiego usunięcia barier stojących przed wolną konkurencją. Opóźnienia zagrażają stworzeniem niekorzystnej sytuacji dla operatorów z innych krajów Unii.”

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, dodaje: „W dniu dzisiejszym dokonujemy istotnego kroku na drodze do dalszej liberalizacji sektora telekomunikacji.

Naszym celem jest zmniejszenie zakresu regulacji przy jednoczesnym zwiększeniu jej skuteczności. Władze państwowe powinny zrezygnować z interwencji na rynkach, na których konkurencja gwarantuje niskie ceny i nowatorskie, wysokiej jakości usługi dla konsumentów. Jednakże w pozostałych obszarach tego sektora, w których nadal konieczna jest regulacja rynku, należy zwiększyć jej skuteczność oraz jednolite stosowanie przepisów w całej Europie.”

W wyniku regulacji ex-ante w większości państw członkowskich konkurencja w zakresie krajowych i międzynarodowych rozmów telefonicznych uległa w ostatnich latach znacznemu nasileniu. Z tego względu można stopniowo odchodzić od regulowania tych rynków. Komisja zasięga ponadto w tej chwili opinii zainteresowanych podmiotów w sprawie ewentualnego skreślenia dwóch innych rynków z wykazu rynków mogących podlegać regulacji ex-ante: hurtowe rynki świadczenia usługi dostępu i rozpoczynania połączeń w publicznych sieciach telefonii komórkowej oraz rynek usług w zakresie nadawania programów radiowo-telewizyjnych. Ogólnie konkurencja jest jednak zbyt słaba, by zrezygnować z właściwych dla sektora regulacji na pozostałych rynkach hurtowych, np. w zakresie dostępu szerokopasmowego. Podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku nadal kontrolują strategiczne elementy infrastruktury, a dostęp do niej determinuje tworzenie konkurencyjnych ofert przez nowe podmioty. W takich przypadkach Komisja proponuje usprawnienie i zwiększenie skuteczności regulacji oraz uproszczenie procedur.

Konsultacje publiczne

Wszystkie przedstawione dziś przez Komisję propozycje reform będą przedmiotem publicznych konsultacji trwających do końca października 2006 r. Uwzględniając zgłoszone uwagi Komisja pod koniec tego roku przedstawi Parlamentowi i Radzie projekty odpowiednich aktów prawnych. Zmienione zalecenie w sprawie rynków regulowanych powinno zostać przyjęte przez Komisję oraz wejść w życie w pierwszym kwartale 2007 r.

Dodatkowe informacje:

Patrz MEMO/06/257

Strona internetowa na serwerze Europa poświęcona łączności elektronicznej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm


Side Bar