Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PL

IP/06/874

Brussel, 29 juni 2006

Telecommunicatie: De Commissie dient plannen in om de concurrentie tussen telecomexploitanten op te voeren en een interne markt uit te bouwen voor diensten die gebruik maken van radiospectrum

De Commissie start vandaag een openbare raadpleging over beleidsopties voor het aanpassen van de telecommunicatieregels van de EU van 2002: het "regelgevingskader voor elektronische communicatie". Elektronische communicatie omvat vaste spraaktelefonie, mobiele communicatie en breedband - een markt die in de EU in 2005 een waarde van meer dan 270 miljard euro had. In haar verslag over de werking van het kader constateert de Commissie dat sedert 2002 aanzienlijke vooruitgang is geboekt in het openstellen van nationale telecommunicatiemarkten voor concurrentie en stelt zij voor de ex-ante regelgeving in minstens 6 van de huidige 18 segmenten van de telecommunicatiemarkt, waaronder die voor nationale en internationale telefonie, geleidelijk af te bouwen. Voor markten waar de concurrentie nog niet zo sterk speelt (zoals de essentiële toeleveringsmarkt voor breedband), wil de Commissie dat de EU-regels effectiever worden toegepast om de concurrentie in de gehele interne markt op te voeren. Zij neemt daarbij een duidelijk standpunt in tegen het idee van een "regelgevingsvakantie" voor gevestigde exploitanten. De Commissie pleit ook voor een gemeenschappelijke, meer marktgerichte manier van het toewijzen van radiospectrum dat nodig is opdat innoverende diensten en toestellen op communautaire schaal kunnen werken. De Commissie wil dat de nieuwe regels tegen 2010 volledig in nationale wetgeving zijn omgezet.

"De telecommunicatieregels van Europa zijn een waar succesverhaal voor concurrentie, investeringen en consumentenbelangen", zei EU-Commissaris Viviane Reding, bevoegd voor Informatiemaatschappij en media. "Nu moeten wij de moed hebben om het opstellen van de markt, dat in de jaren 90 is begonnen, tot een goed einde te brengen. In de elektronische wereld van vandaag zijn nationale grenzen overbodig geworden voor technologie, economisch belangen en consumentengedrag. Exploitanten, technologische vernieuwers, dienstverleners en burgers hebben allemaal baat bij één stel goed nageleefde EU-regels. Sterkere, grensoverschrijdende concurrentie en betere toegang tot het spectrum, de grondstof van de informatiemaatschappij, zijn onontbeerlijk om het concurrentievoordeel van Europa in de telecommunicatiesector te kunnen vasthouden."

De openbare raadpleging over de evaluatie 2006 van het regelgevingskader van de EU voor elektronische communicatie, dat in 2002 door het Europees Parlement en de Raad van Ministers is vastgesteld, wordt vandaag formeel gestart. De vier documenten die door de Commissie nu voor openbare raadpleging worden vrijgegeven, zijn een mededeling, een werkdocument voor de diensten van de Commissie, een effectbeoordeling waarin de belangrijkste beleidsopties worden aangegeven en een ontwerpaanbeveling over relevante markten.

Een interne markt voor radiospectrum

De Commissie stelt voor dat bepaalde banden van het radiospectrum effectiever worden beheerd door meer gebruik te maken van gemeenschappelijke regels die in heel Europa zouden gelden. Spectrum moet ook meer volgens marktbeginselen moeten worden toegewezen. Met deze aanpak worden nieuwe pan-Europese mogelijkheden geopend voor innoverende bedrijven en worden voordelen geboden aan burgers in de hele EU. "Het is een concurrentienadeel voor Europa dat wij niet, zoals in de VS, één stelsel voor spectrumbeheer hebben, maar 25 verschillende stelsels", verklaarde Commissielid Reding. "Daarom stellen veel stakeholders de oprichting voor van een Europees spectrumagentschap. Dit idee moet bespreekbaar zijn."

Het radiospectrum is van kritiek belang voor iedere toepassing die afhangt van draadloze communicatie, van mobiele telefonie en omroep tot geleidingssystemen voor vliegtuigen, schepen, satellieten en defensie. Daarom is het een openbare hulpbron - en een economische troef – waar steeds meer vraag naar is. Hoewel het radiospectrumgebruik in de meeste lidstaten van de EU nog strak geregeld is, kunnen radiotransmissies niet binnen nationale grenzen worden ingeperkt; vele soorten radioapparaten zijn zeer goed draagbaar, waarbij de burger vanzelfsprekend verwacht dat ze in de gehele EU werken.

Betere regelgeving : van 18 naar 12 gereguleerde markten

Volgens het ontwerp voor een nieuwe aanbeveling over relevante markten overweegt de Commissie om de huidige lijst van 18 specifieke markten voor elektronische communicatie die geschikt worden geacht voor regelgeving ex-ante, te beperken. "De telecommunicatieregels van de EU blijven maar gehandhaafd tot er op alle markten daadwerkelijke concurrentie is", verklaarde Commissielid Reding. "Echte concurrentie is er al op een derde van deze markten. Op de overige markten moeten de regels nu efficiënter, sneller en consequenter worden toegepast. Het is een ernstig probleem voor de Europese interne markt als de nationale regelgevers niet allemaal even doortastend zijn bij het snel oplossen van de bestaande concurrentieproblemen. Als we vertraging oplopen, kan dit in het nadeel spelen van exploitanten uit andere EU-landen."

Neelie Kroes, het voor concurrentie bevoegde Commissielid, voegde daaraan toe: "Vandaag wordt een belangrijke stap gezet in de verdere deregulering van de telecommunicatie-industrie. Ons doel is minder, maar efficiëntere regelgeving. Regelgevers dienen niet op te treden op markten waar dankzij concurrentie lage prijzen, hoge kwaliteit en innoverende diensten voor consumenten verzekerd zijn. Maar in andere delen van deze sector, waar regulerende interventie noodzakelijk blijft, moet deze efficiënter worden gemaakt en in heel Europa worden geharmoniseerd."

In de meeste lidstaten is de laatste jaren als gevolg van ex-ante regelgeving een scherpe concurrentie ontstaan voor de levering van nationale en internationale telefoondiensten. Op deze markten kan de regelgeving dan ook geleidelijk worden afgeschaft. Voorts vraagt de Commissie momenteel het advies van stakeholders over de vraag of nog twee andere markten van de lijst van voor regelgeving geschikte markten kunnen worden geschrapt: de wholesalemarkten voor toegang en gespreksopbouwdiensten op openbare mobiele telefoonnetwerken en de markt voor omroeptransmissiediensten. De concurrentie is in het algemeen echter nog te precair om sectorspecifieke regelgeving op andere wholesalemarkten zoals breedband te kunnen opgeven. Gevestigde exploitanten blijven knelpuntinfrastructuur in handen houden en nieuwkomers zijn nog afhankelijk van toegang tot dergelijke infrastructuur om te kunnen concurreren. Hier stelt de Commissie voor de regelgeving sneller en efficiënter te maken en procedures te vereenvoudigen.

Openbare raadpleging

Alle ideeën van de Commissie voor hervorming die vandaag worden uiteengezet, worden tot eind oktober 2006 in een openbare raadpleging aan het publiek voorgelegd. Met medeneming van het ontvangen commentaar zal de Commissie dan eind 2006 wetgevingsmaatregelen aan het Parlement en de Raad voorstellen. De herziene aanbeveling betreffende relevante markten zal naar verwachting door de Commissie worden goedgekeurd en in werking treden in het eerste kwartaal van 2007.

Meer informatie:

Zie MEMO/06/257

website over eCommunicatie op Europa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm


Side Bar