Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL HU MT

IP/06/863

Bryssel den 28 juni 2006

Byggnaders energiprestanda: Kommissionen sänder motiverat yttrande till Cypern, Grekland, Ungern, Malta och Sverige

Kommissionen har i dag skickat ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) till Cypern, Grekland, Ungern, Malta och Sverige för att dessa länder inte har anmält de införlivandeåtgärder som krävs enligt direktivet om byggnaders energiprestanda från 2002 till kommissionen[1]. Syftet med direktivet är att minska energiåtgången i byggnader genom att ålägga medlemsstaterna att fastställa minimikrav på byggnaders energiprestanda och tillämpa dessa på nya byggnader och stora befintliga byggnader.

Byggnadens energiprestanda skall sedan återspeglas i ett energicertifikat som i stort sett är en märkning av en byggnad på samma sätt som hushållsapparater också har märkning. Men energicertifikatet för byggnader är mera detaljerat, och det kommer att åtföljas av utförliga råd om hur man skall förbättra energiprestanda för en befintlig byggnad, vad investeringen kommer att kosta och på hur lång tid som kostnaden kommer att betala sig. Dessutom behöver medlemsstaterna säkerställa att installationer för uppvärmning och luftkonditionering kontrolleras regelbundet så att byggnadernas prestanda kan förbättras.

I dessa fall har kommissionens nya åtgärd utlösts av att de nämnda medlemsstaterna inte har lämnat tillräcklig information som svar på de skrivelser om att ingen anmälan har gjorts om införlivandet som kommissionen skickade i februari i år. När det gäller Ungern har inget svar alls kommit in. Kommissionen håller fortfarande på att granska den information som har kommit in från de 14 medlemsländer som fick liknande brev i februari.

I fråga om Litauen och Portugal har ärendena avslutats eftersom dessa länder har anmält att de har införlivat direktivet helt och hållet med sin lagstiftningar.

Medlemsländerna skulle ha genomfört införlivandet av direktivet om byggnaders energiprestanda senast den 4 januari i år.


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda (EGT L 1, 4.1.2003, s. 65).


Side Bar