Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Bryssel, den 28 juni 2006

Från Tammerfors till Tammerfors: kommissionens svar på EU-medborgares krav på att skapa ett fritt, säkert och rättvist Europa

Som följd av Europarådets möte i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 då det bestämdes att Europeiska unionen skulle vara ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och innan det informella mötet för rättsliga och inrikes frågor som kommer att hållas den 20-22 september 2006, lägger kommissionen fram sin första politiska bedömning av de framsteg som gjorts vad gäller genomförandet av Haagprogrammet. EU-medborgare vill att EU ska vidta de åtgärder som behövs för att göra Europa till en säker plats att leva på. Unionen och medlemsstaterna måste tillsammans anta uppmaningen att på ett mer effektivt sätt bekämpa organiserad brottslighet och terrorism. Man måste även sträva efter bättre hantering av migrationsströmmar och kontroll av de yttre gränserna. Att genomföra det fleråriga programmet med syfte att stärka frihet, säkerhet och rättvisa, det så kallade Haagprogrammet, är ett gemensamt mål som förutsätter ett effektivt och överblickbart beslutsfattande och tydliga politiska prioriteringar.

Att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa är en av unionens främsta prioriteringar, inte bara för att det är ett av EU:s grundläggande mål utan även – och framför allt – för att det ligger EU-medborgarna varmt om hjärtat. Av kommissionens alla lagstiftningsförslag rör 17 % området för frihet, säkerhet och rättvisa vilket visar hur viktiga dessa frågor är för kommissionens reformagenda. I kommissionens meddelande till Europarådet om ”En agenda för EU-medborgarna” av den 10 maj 2006 bekräftades denna prioritering med eftertryck.

För att förbereda det informella mötet om rättsliga och inrikes frågor i september 2006, då framstegen inom detta område kommer att ses över, är det nu dags för en första politisk bedömning av de framsteg som gjorts vad gäller genomförandet av Haagprogrammet och att föreslå eventuella nödvändiga justeringar. Målet med detta omfattande åtgärdspaket som omfattar fyra meddelande från kommissionen är att 1) bedöma de framsteg som gjorts och utvärdera i vilken utsträckning programmet genomförts på EU-nivå och nationell nivå, 2) upprätta en mekanism för grundliga utvärderingar av programmets resultat samt 3) föreslå ytterligare sätt för att förbättra politiken som rör frihet, säkerhet och rättvisa.

”Med detta åtgärdspaket strävar vi efter att ta ett avgörande steg vad det gäller att möta EU-medborgares intressen på ett område där ett starkare Europa behövs. Vi behöver en mer effektiv och överblickbar beslutsprocess och bättre rättsligt skydd för våra medborgare. Detta måste uppnås genom att vi försöker använda de redan existerande fördragen på ett bättre sätt istället för att försöka se till delar i konstitutionen”, sade president Barroso.

”Eftersom förslag till ny lagstiftning inkommer i tillfredsställande takt, behöver vi bättre metoder för att se till att lagstiftningen tillämpas på ett effektivt sätt och för att utvärdera de konkreta inverkningar och positiva effekter som de rättsliga instrumenten har för EU-medborgarna” sade Europeiska kommissionens vice president Franco Frattini som är ansvarig för frågor om rättvisa, frihet och säkerhet.

Genomförandet av politiken som rör frihet, säkerhet och rättvisa på nationell nivå verkar efter en första bedömning till stor del vara otillräckligt för närvarande. Men särskilt slående är bristerna, både kvantitativa och kvalitativa, vad gäller det allmänna genomförandet inom de polisiära och straffrättsliga områdena.

Vad gäller den så kallade tredje pelaren (som gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete) visar ”resultattavla plus” dessutom att en stor del av regelverket fortfarande endast är teori. Det finns två anledningar till det:

  • dels är inte genomförandenivån på nationell nivå tillfredsställande och medlemsstater kan inte dras inför domstol vid överträdelser,
  • dels är förhandlingar i rådet ofta svåra och långsamma och kravet på enhällighet leder ofta till urvattnade överenskommelser.

Kommissionen ger ett antal förslag för åtgärder och genomförande, innan tiden för Haagprogrammet går ut (2009), på följande områden:

1. Grundläggande rättigheter och medborgarskap

2. Utveckling av en andra fas i asylsystemet

3. Hantering av migration

4. Integrerad förvaltning av yttre gränser och interoperabilitet mellan informationssystem

5. Ömsesidigt erkännande (i civila och straffrättsliga frågor)

6. Tillgång till information som behövs för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet

7. Europols framtid

Ytterligare upplysningar om de specifika områdena finns i Memo III – Genomförandet av Haagprogrammet: framtida utveckling.

Den utvärderingsmekanism som föreslagits kommer att ha som syfte att göra unionens verksamhet mer effektiv genom att låta feedback från konkreta resultat påverka beslutsfattandet. Det kommer vara särskilt viktigt när tiden för Haagprogrammet går ut 2009. Genom att utveckla utvärderingen av politiken som rör frihet, säkerhet och rättvisa bidrar man också till att uppnå EU:s generella mål om öppenhet och bättre lagstiftning.

Kommissionen avser att inleda en diskussion med övriga EU-institutioner och medlemsstaterna om hur man kan gå vidare med den politiska agendan för frihet, säkerhet och rättvisa. Med diskussionens resultat som utgångspunkt är kommissionen beredd att under det kommande finska ordförandeskapet ta initiativ enligt fördragens övergångsklausuler (artikel 42 i EU-fördraget och 67.2 andra strecksatsen i EG-fördraget). Kommissionen kommer också att lägga fram ett särskilt förslag om effektivare rättsligt skydd som innebär att EG-domstolens roll utvidgas.

Bakgrund

Åtgärdspaketet omfattar (se även 4 länkade Memon):

1) ett meddelande, ”Den första rapporten om Haagprogrammets genomförande och handlingsplan (Resultattavla plus)”, som innehåller en genomgång av samtliga verksamheter som genomförts 2005 och för första gången är inriktat på genomförande på nationell nivå,

2) ett meddelande om utvärdering av politiken som rör frihet, säkerhet och rättvisa, där huvudsyftet är att upprätta en mekanism för effektiv utvärdering av genomförande och resultat av politik på detta område,

3) ett meddelande ”Genomförande av Haagprogrammet, framtida utveckling”, som är uppföljaren på området för frihet, säkerhet och rättvisa till kommissionens meddelande om ”En agenda för EU-medborgarna: EU ska visa resultat” som antogs den 10 maj (KOM(2006) 211 slutlig). Detta meddelande svarar på det krav som Europeiska rådet ställde i juni om att utforska möjligheterna för bättre beslutsfattande och verksamhet på området för frihet, säkerhet och rättvisa enligt de redan existerande fördragen.

4) ett meddelande om anpassning av bestämmelserna i avdelning IV i EG-fördraget om domstolens behörighet, för att tillhandahålla effektivare rättsligt skydd.


Side Bar