Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Bruselj, 28. junija 2006

Od Tampereja do Tampereja: Komisija odgovarja zahtevam državljanov EU po oblikovanju Evrope kot območja svobode, varnosti in pravice

Komisija predstavlja prvo politično oceno napredka pri izvajanju Haaškega programa po posebnem zasedanju Evropskega sveta v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999, na katerem je bilo sklenjeno, da se v Evropski uniji oblikuje območje svobode, varnosti in pravice, in pred neuradnim srečanjem v zvezi s pravosodjem in notranjimi zadevami, ki bo v Tampereju 20. in 22. septembra 2006. Evropski državljani pozivajo EU, naj uvede potrebne ukrepe, da bo v Evropi varno živeti. Unija in države članice morajo delovati skupaj, da bodo bolj učinkovite v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, vendar tudi pri upravljanju migracijskih tokov in nadzoru zunanje meje. Izvajanje večletnega programa za krepitev svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji, tako imenovanega Haaškega programa, je skupni cilj, za katerega so potrebni učinkovito in odgovorno odločanje ter jasne politične prednostne naloge.

Med prednostnimi nalogami Unije je območje svobode, varnosti in pravice zelo pomembno ne samo zaradi tega, ker gre za enega od temeljnih ciljev Unije, temveč predvsem zato, ker je v središču interesov državljanov EU. Od vseh zakonskih predlogov Komisije jih je 17 % s področja svobode, varnosti in pravice, kar še poudarja pomembnost te problematike za načrt reform Komisije. Sporočilo Komisije Evropskemu svetu o „Agendi državljanov za Evropo“ z dne 10. maja 2006 odločno potrjuje, da je to področje prednostno.

V okviru priprav za neuradno srečanje v zvezi s pravosodjem in notranjimi zadevami septembra 2006, na katerem bo pregledan napredek na tem področju, je napočil čas za prvo politično oceno napredka, ki je bil dosežen pri izvajanju Haaškega programa, in za predloge glede potrebnih prilagoditev. Cilj svežnja štirih sporočil, ki jih je danes sprejela Komisija, je (1) pregledati napredek ter oceniti stopnjo izvajanja na ravni EU in nacionalni ravni, (2) vzpostaviti mehanizem za temeljito oceno rezultatov ter (3) predlagati prihodnje korake za večjo uspešnost politik s področja svobode, varnosti in pravice.

„S tem svežnjem nameravamo napraviti odločen korak k odpravi pomislekov državljanov EU na področju, na katerem je potrebna večja prisotnost Evrope. Zagotoviti jim moramo bolj učinkovito in odgovorno odločanje in več sodnega varstva. To mora biti opravljeno na podlagi boljše uporabe sedanjih pogodb, ne pa s prizadevanjem za uporabo delov ustave,“ je pripomnil predsednik Barroso.

„Medtem ko je sprejemanje predlogov nove zakonodaje na ravni EU zadovoljivo, pa potrebujemo boljše načine spremljanja učinkovitosti izvajanja ter ocene dejanskih posledic in koristi za državljane,“ je povedal Franco Frattini, podpredsednik Evropske komisije, ki je pristojen za pravosodje, svobodo in varnost.

Že v prvi oceni izvajanja politik s področja pravosodja, svobode in varnosti na nacionalni ravni je razvidno, da je to v tej fazi precej nezadostno. Vendar so vidne predvsem pomanjkljivosti glede splošne stopnje prenosa pri policiji in kazenskem pravu, tako z vidika količine kakor kakovosti.

Nadalje, kakor je razvidno iz poročila „Scoreboard Plus“, v tako imenovanem tretjem stebru (policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah) ostaja večji del pravnega reda Skupnosti neoprijemljiv. Vzroka sta dva:

  • prvič ni zadovoljiva stopnja izvajanja na nacionalni ravni, zaradi prekrškov pa držav članic ni mogoče tožiti;
  • drugič so pogajanja v Svetu pogosto težavna in počasna, zahteva po soglasju pa ima pogosto za posledico bolj medle sporazume.

Pred iztekom Haaškega programa (2009) je Komisija pripravila številne predloge glede ukrepanja na naslednjih področjih:

1. temeljne pravice in državljanstvo

2. priprava druge faze azila

3. upravljanje migracijskih tokov

4. celostno upravljanje zunanje meje in interoperabilnost informacijskih sistemov

5. vzajemno priznavanje (v civilnih in kazenskih zadevah)

6. dostop do podatkov, potrebnih za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu

7. prihodnost Europola.

Dodatne informacije v zvezi a temi področji so na voljo v Memorandumu III – Izvajanje Haaškega programa: pot naprej.

Cilj predlaganega ocenjevalnega mehanizma bo bolj učinkovito ukrepanje Unije, saj bo omogočil, da se v oblikovanje politik vključijo povratne informacije iz prakse. To bo še zlasti pomembno po izteku Haaškega programa leta 2009. Priprava ocenjevanja politik na področju pravosodja, svobode in varnosti bo prav tako pripomogla k doseganju splošnih ciljev EU, to sta preglednost in boljša pravna ureditev.

Komisija namerava začeti razpravo o partnerstvu z drugimi institucijami EU in državami članicami o tem, kako začrtati program politik na področju svobode, varnosti in pravice. Komisija bo na podlagi rezultatov te razprave med prihajajočim finskim predsedovanjem Svetu pripravljena dajati pobude v skladu s premostitvenimi klavzulami Pogodb (člen 42 Pogodbe o EU in druga alinea člena 67(2) Pogodbe o ustanovitvi ES). Pripravila je tudi poseben predlog za zagotavljanje bolj učinkovitega sodnega varstva z nadaljnjim vključevanjem Sodišča.

Okvir

Sveženj vključuje (glej tudi 4 sporočila, ki so povezana s tem):

(1) Sporočilo „Prvo poročilo o uresničevanju Haaškega programa in akcijskega načrta“ („Scoreboard Plus“), ki je pregled vseh dejavnosti v letu 2005 in se prvič osredotoči na izvajanje na nacionalni ravni; (Memo/06/252)

(2) Sporočilo o oceni politik s področja pravosodja, svobode in varnosti, v katerem je glavni cilj vzpostaviti mehanizem za učinkovito oceno izvajanja in rezultatov politik na tem področju; (Memo/06/253)

(3) Sporočilo „Izvajanje Haaškega programa“: pot naprej“, ki je na področju pravosodja, svobode in varnosti nadaljevanje Sporočila Komisije o „Agendi državljanov: doseganje rezultatov za Evropo“, ki je bila sprejeta 10. maja letos (COM(2006) 211 konč.). V tem sporočilu je ponovljen poziv z junijskega zasedanja Evropskega sveta, da je treba „proučiti možnosti za izboljšanje odločanja in ukrepanja na območju svobode, varnosti in pravice na podlagi veljavnih pogodb“; (Memo/06/254 )

(4) Sporočilo o prilagoditvi določb iz naslova IV, povezanih s pooblastili Sodišča, katerega namen je zagotoviti bolj učinkovito sodno varstvo. (Memo/06/255)


Side Bar