Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Brusel 28. jún 2006

Od Tampere k Tampere: Komisia reaguje na požiadavku občanov EÚ vybudovať z Európy priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Po osobitnom stretnutí Európskej rady v Tampere 15. – 16. októbra 1999, na ktorom sa rozhodlo o vytvorení priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii, a pred neformálnym stretnutím na tému spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktoré je v Tampere naplánované na 20. - 22. september 2006, Komisia predkladá svoje prvé politické hodnotenie pokroku dosiahnutého v implementácii Haagskeho programu. Občania Európy naliehajú na EÚ, aby zaviedla nevyhnutné opatrenia, a urobila tak z Európy bezpečné miesto pre život. Únia aj členské štáty musia spoločne reagovať na výzvu zefektívniť boj proti organizovanému zločinu a terorizmu, ako aj riadenie migračných tokov a kontrolu vonkajších hraníc. Implementácia viacročného programu na posilnenie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii, takzvaného "Haagskeho programu", predstavuje spoločný cieľ, ktorý prináša účinné a zodpovedné rozhodovanie a jasné politické priority.

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je v popredí priorít Únie, a to nielen pretože je jedným zo základných cieľov Únie, ale tiež a najmä pretože sa nachádza v centre záujmu občanov EÚ. 17 % všetkých legislatívnych návrhov Komisie sa týka priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, čím sa potvrdzuje dôležitosť tejto oblasti v reformnom programe Komisie. Oznámenie Komisie Európskej rade o agende občanov pre Európu z 10. mája 2006 opätovne potvrdilo túto oblasť ako prioritu.

V rámci príprav na neformálne stretnutie na tému spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ktoré sa uskutoční v septembri 2006 a na ktorom sa preskúma pokrok v tejto oblasti, prišiel čas na prvé politické zhodnotenie pokroku dosiahnutého v implementácii Haagskeho programu a na navrhnutie potrebných úprav. Zámerom komplexného balíka štyroch oznámení, ktoré dnes prijala Komisia, je 1) preveriť dosiahnutý pokrok a zhodnotiť úroveň implementácie na úrovni EÚ a na národnej úrovni a 2) zaviesť mechanizmus pre dôkladné hodnotenie výsledkov, ako aj 3) navrhnúť ďalšie kroky na zlepšenie politík v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

„Pomocou tohto balíka chceme urobiť rozhodný krok a reagovať na obavy občanov EÚ v oblasti, v ktorej je potrebná väčšia účasť Európy. Potrebujeme väčšiu účinnosť a zodpovednosť v rozhodovaní a lepšiu právnu ochranu našich občanov. Treba to dosiahnuť lepším využitím existujúcich zmlúv, nie častí ústavy,“ povedal predseda Barroso.

„Hoci tempo navrhovania nových právnych predpisov na úrovni EÚ je uspokojivé, potrebujeme lepšie metódy na kontrolu účinnej implementácie a na hodnotenie skutočného vplyvu a prínosu našich právnych nástrojov pre občanov,“ povedal podpredseda Európskej komisie Franco Frattini, zodpovedný za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť.

Podľa prvého hodnotenia sa implementácia politík SBS na národnej úrovni v tejto etape zdá byť ešte značne nedostatočná. Nápadné sú najmä nedostatky, tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne, týkajúce sa všeobecnej úrovne transponovania v oblasti polície a trestného súdnictva.

Ako potvrdzuje „kladný ukazovateľ“, acquis tzv. „tretieho piliera“ (policajná a justičná spolupráca v trestných veciach) zostáva z veľkej časti vo fiktívnej rovine. Existujú na to dva dôvody:

  • po prvé, úroveň implementácie na národnej úrovni nie je uspokojivá, pričom prípady porušení zo strany členských štátov nie je možné riešiť na Súde,
  • po druhé, rokovania v Rade sú často zložité a pomalé a požiadavka jednomyseľnosti často vedie k oslabeniu dohôd.

Komisia predloží mnoho návrhov opatrení, ktoré je pred skončením Haagskeho programu (2009) potrebné implementovať v týchto oblastiach:

1. Základné práva a občianstvo;

2. Rozvoj druhej fázy azylovej politiky;

3. Riadenie migračných tokov;

4. Integrovaná správa vonkajších hraníc a interoperabilita informačných systémov;

5. Vzájomné uznávanie (v otázkach občianskeho a trestného práva);

6. Prístup k informáciám potrebným na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu;

7. Budúcnosť Europolu.

Ďalšie informácie o týchto osobitných oblastiach možno nájsť v poznámke Memo III – Implementácia Haagskeho programu: cesta vpred.

Cieľom navrhovaného mechanizmu hodnotenia bude zefektívniť opatrenia prijaté Úniou tak, že sa umožní spätné premietnutie výsledkov získaných v praxi do tvorby politík. Bude to obzvlášť dôležité v roku 2009, keď sa končí platnosť Haagskeho programu. Príprava hodnotenia politík SBS taktiež prispeje k všeobecným cieľom EÚ v oblasti transparentnosti a lepšej regulácie.

Komisia má v úmysle spolu s ostatnými inštitúciami EÚ a členskými štátmi začať diskusiu o ďalšom vývoji programu politiky slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Na základe výsledku tejto diskusie počas nadchádzajúceho fínskeho predsedníctva Rady je Komisia pripravená prevziať iniciatívu podľa ustanovení zmlúv (článok 42 Zmluvy o EÚ a článok 67 ods. 2 druhá zarážka zmluvy o ES). Komisia taktiež podala osobitný návrh zabezpečiť účinnejšiu právnu ochranu širším zapojením Súdneho dvora.

Východiská

Balík zahŕňa (pozri tiež 4 pripojené poznámky MEMO):

1) Oznámenie „Prvá správa o implementácii Haagskeho programu a akčného plánu“ („kladný ukazovateľ“), v ktorom sa hodnotia všetky opatrenia prijaté v roku 2005 a po prvý raz sa pozornosť venuje implementácii na národnej úrovni; (Memo/06/252)

2) Oznámenie o hodnotení politík SBS, hlavným cieľom je zaviesť mechanizmus umožňujúci efektívne hodnotenie implementácie a výsledkov politík v tejto oblasti; (Memo/06/253)

3) Oznámenie „Implementácia Haagskeho programu: cesta vpred“, ktoré predstavuje pokračovanie oznámenia Komisie – „Agenda občanov: výsledky pre Európu“ prijatého 10. mája (KOM(2006) 211, konečné znenie) v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Toto oznámenie opakuje výzvu júnovej Európskej rady „prebádať možnosti zlepšenia rozhodovania a opatrení v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na základe existujúcich zmlúv“; (Memo/06/254)

4) Oznámenie o prijatí ustanovení hlavy IV, ktoré sa týkajú právomocí Súdneho dvora, s cieľom zabezpečiť účinnejšiu právnu ochranu. (Memo/06/255)


Side Bar