Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Bruksela, dnia 28 czerwca 2006 r.

Od Tampere do Tampere: Komisja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli UE domagających się przekształcenia Europy w obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

W nawiązaniu do specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w Tampere w dniach 15–16 października 1999 r. I na którym zdecydowano o ustanowieniu obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, oraz w oczekiwaniu na nieformalne posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Tampere, zaplanowane na 20–22 września 2006 r., Komisja przedstawia pierwszą polityczną ocenę postępów w realizacji programu haskiego. Obywatele europejscy oczekują od UE wprowadzenia środków niezbędnych do tego, by Europa stała się bezpiecznym miejscem do życia. Unia i państwa członkowskie muszą wspólnie dążyć do osiągnięcia większej skuteczności w walce ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem, ale także w zarządzaniu przepływami migracyjnymi i kontroli granic zewnętrznych. Zrealizowanie wieloletniego programu wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, tzw. „programu haskiego”, jest wspólnym celem, który narzuca konieczność ustanowienia skutecznego i przejrzystego procesu decyzyjnego oraz jasno sformułowanych priorytetów politycznych.

Tworzenie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości należy do priorytetowych zadań Unii, nie tylko jako jeden z podstawowych celów jej działalności, ale także (a może przede wszystkim) jako zagadnienie o nadrzędnym znaczeniu z punktu widzenia interesów obywateli UE. O tym, jak ważne miejsce w programie reform Komisji zajmuje obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, świadczy fakt, że aż 17 % spośród wszystkich wniosków legislacyjnych składanych przez Komisję dotyczy spraw związanych z tym właśnie obszarem. Jego priorytetowe znaczenie znalazło wyraźne potwierdzenie w komunikacie Komisji dla Rady Europejskiej w sprawie „programu działań dla Europy z myślą o obywatelach” z 10 maja 2006 r.

W przeddzień nieformalnego posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które ma się odbyć we wrześniu 2006 r. i na którym oceniony zostanie postęp w omawianej dziedzinie, przyszedł czas na pierwszą polityczną ocenę postępów w realizacji programu haskiego oraz na zaproponowanie koniecznych zmian. Celem kompleksowego pakietu czterech komunikatów przyjętych dzisiaj przez Komisję jest 1) przegląd dotychczasowych osiągnięć oraz ocena stopnia realizacji programu na poziomie UE i na poziomie krajowym, 2) opracowanie mechanizmu gruntownej oceny wyników oraz 3) zaproponowanie przyszłych działań służących poprawie funkcjonowania polityki w zakresie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

„Pakiet ten ma stanowić zdecydowaną odpowiedź na obawy obywateli UE w dziedzinie, w której istnieje potrzeba zwiększenia ilości działań na poziomie europejskim. Potrzebujemy bardziej skutecznego i rozliczalnego procesu decyzyjnego oraz lepszej ochrony sądowej dla obywateli UE. Należy to osiągnąć poprzez lepsze wykorzystanie obecnie obowiązujących traktatów zamiast prób odwoływania się do konstytucji” – powiedział przewodniczący Barroso.

Z kolei wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Franco Frattini, odpowiedzialny za sprawy sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oświadczył, że „rytm składania wniosków legislacyjnych na szczeblu UE jest wprawdzie zadawalający, ale potrzebujemy lepszych metod monitorowania skuteczności wdrażania naszych aktów prawnych i oceny ich rzeczywistych skutków i korzyści dla obywateli".

Jak wynika z pierwszej oceny, stopień realizacji polityki w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na poziomie krajowym wydaje się na obecnym etapie zdecydowanie niedostateczny. Szczególnie uderzające są braki pod względem ilościowym i jakościowym w ogólnym poziomie transpozycji przepisów dotyczących policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Ponadto, jak pokazuje „tabela wyników plus”, w tzw. „trzecim filarze” (współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych) znaczna część dorobku prawnego Wspólnoty pozostaje nadal w sferze teorii. Wynika to z dwóch przyczyn:

  • po pierwsze, poziom realizacji na poziomie krajowym jest niezadowalający, a państw członkowskich nie można postawić przed sądem w przypadku naruszenia prawa wspólnotowego;
  • po drugie, negocjacje w Radzie są często trudne i długotrwałe, a wymóg jednogłośności niejednokrotnie prowadzi do mało zdecydowanych uzgodnień;

Komisja składa szereg wniosków dotyczących działań i realizacji programu haskiego przed jego wygaśnięciem (2009 r.) w następujących dziedzinach:

1. prawa podstawowe i obywatelstwo;

2. druga faza wdrażania polityki azylowej;

3. zarządzanie migracją;

4. zintegrowane zarządzanie granicami zewnętrznymi i interoperacyjność systemów informatycznych;

5. wzajemne uznawanie (w sprawach cywilnych i karnych);

6. dostęp do informacji potrzebnych do zwalczania terroryzmu i zorganizowanej przestępczości;

7. Przyszłość Europolu.

Dodatkowe informacje na temat wymienionych dziedzin można znależć w notatce III – Realizacja programu haskiego: przyszłe działania.

Celem zaproponowanego mechanizmu oceny będzie poprawa skuteczności działań podejmowanych przez Unię dzięki wykorzystywaniu uzyskanych wyników w procesie kształtowania polityki. Nabierze to szczególnego znaczenia z chwilą wygaśnięcia programu haskiego w 2009 r. Ocena polityki w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa przyczyni się także do osiągnięcia ogólnych celów UE, czyli przejrzystości działania i lepszego stanowienia prawa.

Komisja we współpracy z innymi instytucjami UE i państwami członkowskimi zamierza rozpocząć dyskusję na temat sposobów skutecznej realizacji programu politycznego w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Na podstawie wyników tej dyskusji w okresie zbliżającego się przewodnictwa Finlandii w Radzie Komisja jest gotowa podjąć inicjatywy na mocy tzw. klauzul pomostowych traktatów (art. 42 TUE i art. 67 ust. 2 tiret drugie TWE). Komisja składa również szczegółowy wniosek mający na celu zapewnienie skuteczniejszej ochrony sądowej przy większym udziale Trybunału Sprawiedliwości.

Podstawa

Pakiet zawiera (patrz także cztery powiązane notatki):

1) komunikat zatytułowany „Pierwsze sprawozdanie z realizacji programu haskiego i planu działania" („tabela wyników plus”), w którym dokonuje się przeglądu wszystkich działań podjętych w 2005 r., skupiając się po raz pierwszy na realizacji programu na poziomie krajowym;

2) komunikat w sprawie oceny polityki w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, którego głównym celem jest ustanowienie mechanizmu zapewniającego skuteczną ocenę realizacji i wyników polityki prowadzonej w tej dziedzinie;

3) komunikat „Realizacja programu haskiego: przyszłe działania”: który w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa stanowi kontynuację komunikatu Komisji w sprawie „programu politycznego z myślą o obywatelach: osiąganie wyników dla Europy", przyjętego 10 maja (COM(2006) 211 wersja ostateczna). Komunikat ten jest odpowiedzią na wystosowany w trakcie czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej apel „do zbadania możliwości poprawy procesu podejmowania decyzji i działań w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w oparciu o obecnie obowiązujące traktaty”.

4) komunikat w sprawie dostosowania przepisów tytułu IV dotyczącego uprawnień Trybunału Sprawiedliwości, mający na celu zapewnienie skuteczniejszej ochrony sądowej.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website