Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Briselē. 2006. gada 28. jūnijā

No Tamperes līdz Tamperei: Komisija atbild uz ES pilsoņu prasību veidot Eiropu kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpu

Pēc Eiropadomes ārkārtas sanāksmes Tamperē 1999. gada 15.-16. oktobrī, kur tika nolemts radīt brīvības, drošības un tiesiskuma telpu Eiropas Savienībā, un pirms neoficiālās tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes Tamperē 2006. gada 20.-22. septembrī Komisija iesniedz savu pirmo politisko novērtējumu par panākumiem, kas gūti Hāgas programmās īstenošanā. Eiropas iedzīvotāji vēlas, lai ES veiktu pasākumus, kas vajadzīgi, lai padarītu Eiropu par drošu vietu dzīvošanai. Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir kopīgi jāstrādā, lai darbotos efektīvāk ne tikai cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu, bet arī migrācijas plūsmu pārvaldīšanā un ārējo robežu kontrolē. Daudzgadu programmas brīvības, drošības un tiesiskuma stiprināšanai Eiropas Savienībā – tā sauktās „Hāgas programmas” – īstenošana ir kopīgs mērķis, kas prasa efektīvu un saprotamu lēmumu pieņemšanu un skaidras politiskās prioritātes.

Brīvības, drošības un tiesiskuma joma ir ierindota Eiropas Savienības prioritāšu saraksta augšgalā ne tikai tāpēc, ka tas ir viens no Eiropas Savienības pamatmērķiem, bet galvenokārt tāpēc, ka tas ir ES pilsoņu interesēs. No visiem Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem 17 % attiecas uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, tādējādi pierādot tās lielo lomu Komisijas reformu programmā. Šī prioritāte ir atkārtoti uzsvērta Komisijas 2006. gada 10. maija paziņojumā Eiropadomei „Pilsoņu programma Eiropai”.

Gatavojoties tieslietu un iekšlietu ministru neoficiālai sanāksmei, kura notiks 2006. gada septembrī un kurā tiks izskatīti sasniegumi šajā jomā, ir pienācis laiks sniegt pirmo politisko novērtējumu par sasniegto progresu Hāgas programmas īstenošanā un ierosināt vajadzīgos pielāgojumus. Komisijas šodien pieņemto četru paziņojumu mērķis ir 1) pārskatīt sasniegto un novērtēt īstenošanas pakāpi ES un valstu līmenī, 2) izveidot mehānismu rezultātu rūpīgai izvērtēšanai un 3) ierosināt iespējamos veidus, kā uzlabot brīvības, drošības un tiesiskuma politikas darbību.

„Ar šiem paziņojumiem mēs vēlamies spert izšķirošu soli, lai mazinātu ES pilsoņu bažas par jomu, kurā ir vajadzīga lielāka Eiropas līdzdalība. Mums ir jāpanāk lielāka efektivitāte un atbildība lēmumu pieņemšanā un labāka tiesiskā aizsardzība mūsu pilsoņiem. Tas ir jāveic, efektīvāk pielietojot esošos līgumus, nevis izmantojot noteiktās Konstitūcijas daļās”, teica priekšsēdētājs Barozo.

„Lai gan jaunu ES tiesību aktu ierosināšanas temps ir apmierinošs, mums ir vajadzīgas labākas metodes, lai efektīvi uzraudzītu to īstenošanu un novērtētu mūsu juridisko instrumentu reālo ietekmi un pilsoņiem sniegto labumu,” atzina Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Franko Fratini, kas ir atbildīgs par tiesiskuma, brīvības un drošības jomu.

Veicot tiesiskuma, brīvības un drošības politikas īstenošanas pirmo novērtējumu valstu līmenī, ir konstatēts, ka šajā posmā īstenošana lielā mērā ir nepietiekama. Bet visvairāk pārsteidz tas, ka tiesību aktu transponēšanā policijas un krimināltiesību jomā kopumā ir daudz nepilnību gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā ziņā.

Turklāt, kā pierāda „Scoreboard Plus” tā saucamajā „trešajā pīlārā” (Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās), liela daļa „acquis” darbojas tikai teorētiski. Tam ir divi iemesli:

  • pirmkārt, īstenošanas pakāpe valstu līmenī nav apmierinoša, un dalībvalstis nevar tikt iesūdzētas Tiesā pārkāpumu gadījumos;
  • otrkārt, sarunas Padomē bieži ir apgrūtinātas un lēnas, un vienprātības prasības dēļ pieņemtās vienošanās bieži vien nav ar tik stingriem noteikumiem, kā sākotnēji iecerēts.

Komisija ierosina vairākus rīcības un īstenošanas priekšlikumus līdz Hāgas programmas darbības beigām (2009. gadā) šādās jomās:

1. Pamattiesības un pilsonība.

2. Patvēruma sistēmas otrā posma izstrāde.

3. Migrācijas pārvaldība.

4. Ārējo robežu integrēta pārvaldīšana un informācijas sistēmu savstarpēja savietojamība.

5. Savstarpēja atzīšana (civillietās un krimināllietās).

6. Piekļuve informācijai, kura nepieciešama cīņai pret terorismu un organizēto noziedzību.

7. Eiropola nākotne.

Sīkāka informācija par šīm jomām ir atrodama Memo III - Hāgas programmas īstenošana: turpmākā rīcība.

Ierosinātais novērtēšanas mehānisms palīdzēs uzlabot Eiropas Savienības veikto pasākumu efektivitāti, dodot iespēju sasniegtos rezultātus ņemt vērā politikas veidošanā. Tas būs jo īpaši svarīgi, kad 2009. gadā beigsies Hāgas programma. Attīstot brīvības un drošības politikas novērtēšanu, tiks veicināti vispārējie ES pārredzamības un labāka tiesiskā regulējuma mērķi.

Komisija partnerībā ar citām ES iestādēm un dalībvalstīm plāno uzsākt diskusiju par to, kā virzīt politikas programmu brīvības, drošības un tiesiskuma jomā. Pamatojoties uz diskusiju rezultātiem gaidāmās Somijas prezidentūras laikā, Komisija ir gatava uzņemties iniciatīvas, ko paredz Līgumu pārejas nosacījumi (ES Līguma 42. pants un EK Līguma 62. panta 2. punkta otrais ievilkums). Komisija ierosina nodrošināt arī efektīvāku tiesisko aizsardzību, vairāk iesaistot Tiesu.

Vispārēja informācija

Dokumentu komplekts ietver (skatīt arī saistītos četrus MEMO):

(1) Paziņojums „Hāgas programmas un rīcības plāna pirmais īstenošanas pārskats” („Scoreboard Plus”), kurā ir izvērtēti visi 2005. gadā veiktie pasākumi un pirmoreiz analizēta īstenošana valstu līmenī; (Memo/06/252)

(2) Paziņojums par brīvības un drošības politikas novērtēšanu, kura galvenais mērķis ir izveidot mehānismu, kas nodrošina šīs jomas politiku īstenošanas un rezultātu efektīvu novērtēšanu; (Memo/06/253)

(3) Paziņojums „Hāgas programmas īstenošana: turpmākā rīcība”, kas ir papildu paziņojums Komisijas paziņojumam brīvības, drošības un tiesiskuma jomā „Pilsoņu programma Eiropas efektivitātes nodrošināšanai”, kas pieņemta 2006. gada 10. maijā (COM(2006) 211 galīgā redakcija). Šis paziņojums ir atbilde uz Eiropadomes jūnija aicinājumu „izpētīt iespējas uzlabot lēmumu pieņemšanu un rīcību brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, pamatojoties uz spēkā esošajiem līgumiem”. (Memo/06/254)

(4) Paziņojums par IV sadaļas noteikumu pielāgošanu attiecībā uz Tiesas pilnvarām ar mērķi nodrošināt efektīvāku tiesisko aizsardzību. (Memo/06/255)


Side Bar