Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Briuselis, 2006 m. birželio 28 d.

Nuo Tamperės iki Tamperės: Komisijos atsakas į ES piliečių reikalavimus kurti Europą kaip laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę

Po 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperėje vykusio specialaus Europos Vadovų Tarybos susitikimo, kuriame nuspręsta kurti Europos Sąjungoje laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, ir prieš 2006 m. rugsėjo 20–22 d. Tamperėje numatytą neformalų susitikimą teisingumo ir vidaus reikalų klausimais Komisija pristato savo pirmąjį pažangos vertinimą įgyvendinant Hagos programą. Europos piliečiai ragina ES imtis būtinų priemonių, kad Europa taptų saugi gyventi. Sąjunga ir valstybės narės turi kartu reaguoti į iššūkį imtis veiksmingesnių kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu veiksmų, taip pat valdyti migracijos srautus ir kontroliuoti išorės sienas. Vadinamosios Hagos programos, t. y. daugiametės programos, kuria Europos Sąjungoje siekiama stiprinti laisvę, saugumą ir teisingumą, įgyvendinimas yra bendras tikslas, kuris įpareigoja priimti veiksmingus ir atsakingus sprendimus ir nustatyti aiškius politinius prioritetus.

Vienas svarbiausių Sąjungos prioritetų yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – ne tik dėl to, kad ji yra vienas pagrindinių Sąjungos tikslų, bet pirmiausia dėl to, kad ji labai svarbi ES piliečiams. 17 % visų Komisijos teisės aktų pasiūlymų yra susiję su laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sritimi – tai rodo, kad Komisijai reformos darbotvarkė ypač svarbi. 2006 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatas Europos Vadovų Tarybai „Piliečių darbotvarkė Europai“ patvirtina tokią svarbą.

Dabar, rengiantis 2006 m. rugsėjo mėn. neformaliam susitikimui teisingumo ir vidaus reikalų klausimais, kurio metu bus aptarta šios srities pažanga, yra tinkamas metas pateikti pirmąjį pažangos, pasiektos įgyvendinant Hagos programą, politinį vertinimą ir pasiūlyti būtinų tikslinimų. Šiandien Komisijos priimtų keturių komunikatų išsamaus paketo tikslas yra 1) apžvelgti pasiektą pažangą ir įvertinti įgyvendinimo lygį ES ir valstybėse narėse, 2) sukurti nuodugnaus rezultatų vertinimo mechanizmą ir 3) pasiūlyti būdus, kaip toliau gerinti laisvės, saugumo ir teisingumo politikos sričių veikimą.

„Pateikdami šį paketą siekiame žengti ryžtingą žingsnį, kuris atitiktų ES piliečių susirūpinimą toje srityje, kurioje reikia daugiau Europos. Priimant sprendimus mums reikia daugiau veiksmingumo bei atskaitomybės ir didesnės mūsų piliečių teisminės apsaugos. Tai turi būti pasiekta geriau taikant esamas sutartis, o ne remiantis atskiromis Konstitucijos dalimis,“ – sakė Pirmininkas Barosso.

„Nors nauji teisės aktai ES lygiu siūlomi gana dažnai, mums reikia geresnių metodų stebėti veiksmingą įgyvendinimą ir vertinti realų mūsų teisinių priemonių poveikį bei naudą piliečiams,“ – sakė už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas Franco Frattini.

Buvo pažymėta, kad atlikus pirmąjį teisingumo, laisvės ir saugumo politikos įgyvendinimo vertinimą nacionaliniu lygiu, šiame etape jis didžiąja dalimi yra nepakankamas. Tačiau tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu požiūriu daugiausia perkėlimo trūkumų yra policijos ir baudžiamosios teisės sistemoje.

Toliau, kaip matome „Papildytoje pažangos lentelėje“, vadinamajame trečiajame ramstyje (Policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose) didelė dalis teisyno lieka virtuali. Tokia situacija aiškintina dviem priežastimis:

  • pirma, įgyvendinimo lygis valstybėse narėse nėra pakankamas ir pažeidimų atvejais valstybėms narėms negali būti pareikštas ieškinys Teisme;
  • antra, derybos Taryboje dažnai būna sunkios ir ilgos, o dėl vienbalsio pritarimo reikalavimo argumentai dažnai būna nepagrįsti.

Komisija pateikė veiksmų ir įgyvendinimo pasiūlymų iki Hagos programos galiojimo pabaigos (2009 m.) šiose srityse:

1. Pagrindinės teisės ir pilietybė

2. Prieglobsčio politikos antrojo etapo kūrimas

3. Migracijos valdymas

4. Integruotas išorės sienų valdymas ir informacinių sistemų sąveika

5. Abipusis pripažinimas (civilinėse ir baudžiamosiose bylose)

6. Prieiga prie informacijos, reikalingos kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu

7. Europolo ateitis

Išsamesnės informacijos apie šias konkrečias sritis galima rasti III informaciniame pranešime – Hagos programos įgyvendinimas: tolesni veiksmai.

Pasiūlytu vertinimo mechanizmu bus siekiama didinti Sąjungos veiksmų veiksmingumą, kad į pasiektus rezultatus būtų galima atsižvelgti formuojant politiką. Tai bus ypač svarbu, kai 2009 m. nustos galioti Hagos programa. Geresnė teisingumo, laisvės ir saugumo politikos sričių vertinimo sistema padarys teigiamą poveikį bendriems ES tikslams – skaidrumui ir geresniam reglamentavimui.

Komisija, bendradarbiaudama su kitomis ES institucijomis ir valstybėmis narėmis, ketina pradėti diskusijas, kaip būtų galima tobulinti laisvės, saugumo ir teisingumo politikos darbotvarkę. Remdamasi šios diskusijos rezultatais, Suomijai pradėjus pirmininkauti Tarybai, Komisija imsis iniciatyvos pagal Sutarčių pereinamąsias sąlygas (Europos Sąjungos sutarties 42 str. ir EB sutarties 67 str. 2 dalies antroji įtrauka). Komisija taip pat pateikia konkrečių pasiūlymų teikti veiksmingesnę teisminę apsaugą toliau dalyvaujant Teisingumo Teismui.

Aplinkybės

Į paketą įeina (taip pat žr. 4 susijusius informacinius pranešimus):

1) komunikatas „Pirmoji Hagos programos ir veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita“ („Papildyta pažangos lentelė“), kurioje apžvelgiami visi 2005 m. veiksmai ir pirmą kartą didžiausias dėmesys skiriamas įgyvendinimui nacionaliniu lygiu; (Memo/06/252)

2) teisingumo, laisvės ir saugumo politikos vertinimo komunikatas, kurio pagrindinis tikslas yra sukurti veiksmingą įgyvendinimo ir šios srities rezultatų vertinimo mechanizmą; (Memo/06/253)

3) komunikatas „Hagos programos įgyvendinimas: tolesni veiksmai“, kuris yra 2006 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikato „Piliečių darbotvarkė siekiant rezultatų Europai“ (COM(2006) 211 galutinis) tolesnė priemonė teisingumo, laisvės ir saugumo srityje. Šis komunikatas yra atsakas į birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos kvietimą „nagrinėti galimybes gerinti sprendimų priėmimą ir veiksmus laisvės, saugumo ir teisingumo srityje remiantis esamomis sutartimis“; (Memo/06/254)

4) komunikatas dėl IV antraštinės dalies nuostatų dėl Teisingumo Teismo įgaliojimų suderinimo siekiant užtikrinti veiksmingesnę teisminę apsaugą. (Memo/06/255)


Side Bar