Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Bryssel 28. heinäkuuta.2006

Tampereelta Tampereelle: Komissio vastaa EU:n kansalaisten toiveeseen rakentaa Euroopasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue

Tampereella 15. ja 16. lokakuuta 1999 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa päätettiin luoda Euroopan unionista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue. Nyt kun Tampereella on jälleen määrä pitää oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallinen kokous 20.–22. syyskuuta 2006, komissio esittää ensimmäisen poliittisen arvionsa siitä, miten tämän alueen luomista koskevan Haagin ohjelman täytäntöönpanossa on edistytty. Euroopan kansalaiset haluavat EU:n toteuttavan toimenpiteitä, joilla Euroopasta tehdään turvallinen paikka elää. Unionin ja jäsenvaltioiden on vastattava yhdessä haasteeseen ja tehostettava sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa että muuttovirtojen hallintaa ja ulkorajojen valvontaa. Monivuotisella Haagin ohjelmalla tähdätään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseen Euroopan unionissa. Ohjelman toteuttaminen on yhteinen tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää toimivaa ja vastuuvelvollista päätöksentekoa ja selkeitä poliittisia painopisteitä.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue on unionin ensisijaisten tavoitteiden kärkijoukossa – ei pelkästään siksi, että se kuuluu unionin perustavoitteisiin, vaan myös ja ennen kaikkea siksi, että se on EU:n kansalaisten kannalta tärkeä asia. Kaikista komission säädösehdotuksista 17 prosenttia koskee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta, mikä osoittaa, kuinka merkittävä se on komission uudistusohjelman kannalta. Eurooppa-neuvostolle 10. toukokuuta 2006 annetussa komission tiedonannossa ”Euroopan kansalaisten toimintasuunnitelma” todettiin painokkaasti sen olevan ensisijainen tavoite.

Nyt kun valmistellaan syyskuussa 2006 pidettävää epävirallista oikeus- ja sisäasioiden kokousta, jossa tarkastellaan saavutettua edistystä, on tullut aika laatia ensimmäinen poliittinen arvio Haagin ohjelman toteuttamisessa saavutetusta edistymisestä ja ehdottaa tarvittavia muutoksia. Komissio on tänään hyväksynyt neljä tiedonantoa käsittävän kattavan paketin, jonka tarkoituksena on 1) arvioida saavutettua edistymistä ja täytäntöönpanoastetta EU:ssa ja kansallisella tasolla, 2) luoda mekanismi tulosten perusteellista arviointia varten ja 3) ehdottaa jatkotoimia vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevan politiikan toimivuuden parantamiseksi.

”Tämän paketin avulla meidän on tarkoitus ottaa ratkaiseva askel EU:n kansalaisten huolien hälventämiseksi alueella, jolla Eurooppaa eniten tarvitaan. Päätöksenteossa on lisättävä tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta. Myös kansalaisten oikeussuojaa on parannettava. Tähän on pyrittävä hyödyntämällä nykyisiä perussopimuksia paremmin sen sijaan, että pyrittäisiin toteuttamaan osia perustuslaista”, totesi puheenjohtaja Barroso.

”Vaikka EU:n tasolla ehdotetaan uusia säädöksiä tyydyttävään tahtiin, tarvitaan parempia menetelmiä, joilla seurata niiden täytäntöönpanoa ja arvioida säädösten todellisia vaikutuksia ja etuja kansalaisten kannalta", sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja Franco Frattini, joka vastaa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista.

Tämä laatuaan ensimmäinen arvio oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden täytäntöönpanosta kansallisella tasolla antaa sen kuvan, että täytäntöönpano on tässä vaiheessa riittämätöntä. Huomio kiinnittyy erityisesti poliisiyhteistyön ja rikosoikeuden alan täytäntöönpanossa ilmeneviin yleisen tason puutteisiin sekä määrän että laadun suhteen.

Kuten Plus-tulostaulusta käy ilmi, niin kutsutussa kolmannessa pilarissa (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa) suuri osa yhteisön säännöstöstä on yhä virtuaalisella tasolla. Tähän on kaksi syytä:

  • täytäntöönpanon taso jäsenvaltioissa ei ole tyydyttävä, eikä jäsenvaltioita vastaan voida nostaa rikkomiskannetta yhteisöjen tuomioistuimessa;
  • neuvottelut neuvostossa ovat usein vaikeita ja hitaita, ja yksimielisyysvaatimus johtaa usein vesitettyihin sopimuksiin.

Komissio tekee useita toiminta- ja täytäntöönpanoehdotuksia ennen Haagin ohjelman voimassaolon päättymistä (2009). Ehdotukset koskevat seuraavia kysymyksiä:

1. Perusoikeudet ja kansalaisuus

2. Turvapaikkapolitiikan toisen vaiheen kehittäminen

3. Maahanmuuton hallinta

4. Ulkorajojen yhdennetty hallinnointi ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus

5. Tuomioiden vastavuoroinen tunnustaminen (siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa)

6. Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tarvittavien tietojen saanti

7. Europolin tulevaisuus.

Näistä asioista on lisätietoa asiakirjaan Haagin ohjelman täytäntöönpano: tulevat toimet liittyvässä muistiossa.

Ehdotetulla arviointimekanismilla pyritään lisäämään unionin toimien vaikuttavuutta ottamalla kentällä saadut tulokset huomioon päätöksenteossa. Tämä tulee olemaan erityisen tärkeää, kun Haagin ohjelman voimassaolo päättyy vuonna 2009. Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden arvioinnin kehittäminen edistää myös EU:n yleisiä läpinäkyvyyden ja sääntelyn parantamisen tavoitteita.

Komissio aikoo käynnistää yhdessä EU:n muiden toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa keskustelun siitä, miten oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden poliittisia tavoitteita voitaisiin viedä eteenpäin. Riippuen tulevalla Suomen puheenjohtajakaudella käytävien keskustelujen tuloksista komissio on valmis tekemään aloitteita nk. siirtymäväylälausekkeiden nojalla (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artikla ja EY:n perustamissopimuksen 67 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta). Komissio tekee myös ehdotuksen toimivamman oikeussuojan tarjoamiseksi lisäämällä yhteisöjen tuomioistuimen osallistumista.

Taustaa

Pakettiin kuuluu seuraavat tiedonannot (ks. myös neljä näihin liittyvää muistiota):

1) Ensimmäinen täytäntöönpanokertomus Haagin ohjelmasta ja toimintasuunnitelmasta (Plus-tulostaulu), jossa luodaan katsaus kaikkiin vuonna 2005 toteutettuihin toimiin ja keskitytään ensimmäistä kertaa täytäntöönpanoon kansallisella tasolla; (Memo/06/252)

2) Arviointi EU:n politiikasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla. Tämän tiedonannon päätavoite on luoda mekanismi, jonka avulla voidaan arvioida tämän alan politiikan täytäntöönpanoa ja tuloksia; (Memo/06/253)

3) Haagin ohjelman täytäntöönpano: tulevat toimet, joka on oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden alalla jatkoa 10. toukokuuta 2006 hyväksytylle komission tiedonannolle ”EU:n kansalaisten toimintasuunnitelma – EU:n tuloksenteko” (KOM(2006) 211 lopullinen). Tiedonanto on vastaus kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa esitettyyn pyyntöön tutkia mahdollisuuksia parantaa päätöksentekoa ja toimintaa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioissa nykyisten perussopimusten pohjalta. (Memo/06/254)

4) Tiedonanto yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevien Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston määräysten mukauttamisesta oikeussuojan tehostamiseksi. Tiedonannon tarkoituksena on saada aikaan toimivampi oikeussuoja. (Memo/06/255)


Side Bar