Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Brüssel, 28. juuni 2006

Kahe Tampere kohtumise vahel: komisjon vastab ELi kodanike nõudmisele luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev Euroopa

15.–16. oktoobril 1999 toimus Tamperes Euroopa Ülemkogu erikohtumine, kus otsustati muuta Euroopa Liit vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevaks alaks. 20.–22. septembril 2006 on Tamperes kavandatud justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlik kohtumine. Seda silmas pidades esitab komisjon oma esimese poliitilise hinnangu selle kohta, kuidas Haagi programmi rakendamine on kulgenud. Euroopa kodanikud ärgitavad ELi võtma vajalikke meetmeid, et Euroopast saaks turvaline elupaik. EL ja tema liikmesriigid peavad koos püüdlema organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastase võitluse tõhustamise poole, samuti haldama paremini rändevooge ja välispiiride kontrolli. Haagi programm on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala tugevdav mitmeaastane programm ja selle rakendamine on ühine eesmärk, mis nõuab tõhusate ja vastutustundlike otsuste tegemist ja selgeid poliitilisi prioriteete.

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala on üks ELi prioriteete mitte üksnes seetõttu, et see on üks liidu põhieesmärke, vaid eelkõige seepärast, et see on kõikide ELi kodanike suurimaid soove. 17 protsenti komisjoni õigusloome ettepanekutest tehakse vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas, mis annab tunnistust sellest, kuivõrd olulised on need küsimused komisjoni reformiprogrammi seisukohast. Komisjoni 10. mail 2006 Euroopa Ülemkogule esitatud teatises „Kodanikekeskne tegevuskava – Euroopa Liit tulemuslikuks“ kinnitati selle valdkonna prioriteetsust.

Valmistudes septembris 2006 toimuvaks justiits- ja siseküsimuste nõukoguks, kus arutatakse kõnealuse valdkonna arengut, on õige aeg anda esimene poliitiline hinnang Haagi programmi rakendamisele ja teha vajaduse korral ettepanekuid selle parandamiseks. Komisjon võttis täna vastu neljast teatisest koosneva paketi, mille eesmärgiks on: 1) teha ülevaade saavutatud edusammudest ja hinnata programmi rakendamist ELi ja tema liikmesriikide tasandil, 2) luua mehhanism tulemuste põhjalikuks hindamiseks ja 3) teha ettepanekuid vabadust, turvalisust ja õigust käsitleva poliitika rakendamise edasiseks täiustamiseks.

“Soovime selle paketiga teha otsustava sammu, et lahendada ELi kodanike mure valdkonnas, kus Euroopa Liidult oodatakse aktiivsemat tegutsemist,“ ütles president Barroso. Presidendi sõnul peavad otsuste tegemise mehhanismid muutuma tõhusamaks ja vastutustundlikumaks ning kodanikele peab pakkuma paremat õiguskaitset. Selleks tuleb paremini rakendada olemasolevaid aluslepinguid, selle asemel et otsida tugipunkte teatavatest põhiseaduse osadest.

Euroopa Komisjoni asepresident, õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste eest vastutav volinik Franco Frattini sõnas, et ”kuigi ELi tasandil esitatakse piisavalt sageli uusi õigusloome ettepanekuid, on meil vaja paremaid meetodeid, et kontrollida õigusaktide tõhusat rakendamist ja hinnata nende tegelikku mõju ja kasu kodanikele.”

Õigus-, vabadus- ja turvalisusalaste tegevuspõhimõtete rakendamine riikide tasandil ei ole esimese hinnangu kohaselt praeguses etapis olnud kaugeltki piisav. Esmajoones torkavad silma puudujäägid politsei- ja kriminaalasju käsitlevate õigusnormide ülevõtmise üldises tasemes.

Haagi programmi rakendusaruanne “Scoreboard Plus” näitab, et nn kolmandas sambas (politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades) eksisteerib suur osa ühenduse õigustikust üksnes virtuaalselt. Sellel on kaks põhjust:

  • esiteks ei ole rakendamise tase liikmesriikides piisav ja liikmesriikide vastu ei ole rikkumise puhul võimalik Euroopa Kohtus menetlust algatada;
  • teiseks on nõukogus toimuvad läbirääkimised sageli rasked ja aeglased ning ühehäälsuse nõue toob tihtipeale kaasa nõrgad kompromisskokkulepped.

Komisjon esitab enne Haagi programmi kehtivusaja lõppemist (2009) mitu ettepanekut rakendusmeetmete võtmiseks järgmistes valdkondades:

1. Põhiõigused ja kodakondsus

2. Varjupaigasüsteemi teise etapi väljaarendamine

3. Rändehaldus

4. Välispiiride integreeritud haldamine ja infosüsteemide koostalitlusvõime

5. Vastastikune tunnustamine (tsiviil- ja kriminaalasjades)

6. Juurdepääs terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks vajalikule teabele

7. Europoli tulevik

Lähemat teavet nende konkreetsete valdkondade kohta on võimalik saada 3. teatisele „Haagi programmi rakendamine: edasised sammud“ lisatud memost.

Kavandatava hindamismehhanismi eesmärk on muuta Euroopa Liidu võetavaid meetmeid tõhusamaks ja arvestada saadud tulemusi poliitika kujundamisel. Eriti oluliseks muutub see pärast Haagi programmi lõppemist aastal 2009. Õigus-, vabadus- ja turvalisusalaste tegevuspõhimõtete hindamine aitab kaasa ka ELi üldiste eesmärkide – läbipaistvuse ja parema õigusloome – saavutamisele.

Komisjon kavatseb koostöös teiste ELi institutsioonide ja liikmesriikidega käivitada arutelu selle kohta, kuidas vabadust, turvalisust ja õigust käsitlevat poliitikat edaspidi paremini rakendada. Arutelu toimub Soome eesistumise ajal ja selle tulemuste põhjal on komisjon valmis tegema algatusi aluslepingute üleminekuklauslite alusel (Euroopa Liidu lepingu artikkel 42 ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 67 lõike 2 teine taane). Samuti teeb komisjon ettepaneku pakkuda tõhusamat õiguskaitset ja anda Euroopa Kohtule selles olulisem roll.

Taust

Pakett hõlmab järgmisi teatisi (vt ka lisatud 4 memot):

1) teatis “Haagi programmi ja tegevuskava esimene rakendusaruanne (“Scoreboard Plus”)“, milles vaadatakse läbi kõik 2005. aastal võetud meetmed ja keskendutakse esimest korda nende rakendamisele liikmesriikide tasandil; (Memo/06/252)

2) teatis õigus-, vabadus- ja turvalisusalaste tegevuspõhimõtete hindamise kohta, mille peamine eesmärk on luua mehhanism, millega tõhusalt hinnata kõnealuse valdkonna tegevuspõhimõtete rakendamist ja tulemusi; (Memo/06/253)

3) teatis “Haagi programmi rakendamine: edasised sammud“, mis on õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonnas järjeks selle aasta 10. mail vastuvõetud komisjoni teatisele „Kodanikekeskne tegevuskava – Euroopa Liit tulemuslikuks“ (KOM(2006)211(lõplik)). See teatis peegeldab Euroopa Ülemkogu juuni kohtumisel esitatud üleskutset uurida ”võimalusi otsuste tegemise parandamiseks ja meetmete täiustamiseks vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas, tuginedes olemasolevatele aluslepingutele.”; (Memo/06/254)

4) teatis Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise Euroopa Kohtu volitusi käsitlevate sätete kohandamise kohta, et tagada tõhusam kohtulik kaitse. (Memo/06/255)


Side Bar