Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2006

Από το Τάμπερε στο Τάμπερε: Η Επιτροπή ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση της Ευρώπης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Μετά την ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Τάμπερε στις 15-16 Οκτωβρίου 1999 όπου αποφασίστηκε η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και με την προοπτική της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» που θα πραγματοποιηθεί στο Τάμπερε στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2006, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα την πρώτη πολιτική αξιολόγησή της για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης. Οι Eυρωπαίοι πολίτες πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να καταστήσει την Ευρώπη έναν ασφαλή χώρο ζωής. Η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να ανταποκριθούν από κοινού στην πρόκληση να είναι πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας αλλά εξίσου τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Η εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος ενίσχυσης της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστού ως "Πρόγραμμα της Χάγης", αποτελεί κοινό σκοπό, ο οποίος επιβάλλει αποτελεσματική και υπεύθυνη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σαφείς πολιτικές προτεραιότητες.

Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της Ένωσης, όχι μόνο επειδή αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Ένωσης αλλά εξίσου, και υπεράνω όλων, επειδή αυτός ο χώρος αποτελεί το κέντρο των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Το 17% όλων των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής αφορά τον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, γεγονός που τονίζει τη σημασία που προσλαμβάνει ο συγκεκριμένος τομέας στο πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Επιτροπής. Η ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο "Ένα πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών-Παράγοντας αποτελέσματα για την Ευρώπη" της 10ης Μαΐου 2006 επιβεβαίωσε εκ νέου την προτεραιότητα που προσδίδεται στο συγκεκριμένο τομέα.

Ενόψει της προετοιμασίας της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» του Σεπτεμβρίου 2006, το οποίο θα εξετάσει τις προόδους που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο τομέα, ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να γίνει μία πρώτη πολιτική αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί κατά την εφαρμογή του Προγράμματος της Χάγης και να προταθούν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Το πακέτο των τεσσάρων ανακοινώσεων που εκδίδονται σήμερα από την Επιτροπή έχει στόχο (1) να καταρτισθεί ο απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί και να αξιολογηθεί το επίπεδο εφαρμογής σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, (2) να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και, (3) να προταθούν τρόποι βελτίωσης της λειτουργίας των πολιτικών που εφαρμόζονται στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

"Με αυτό το σύνολο εγγράφων φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για να ικανοποιήσουμε τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών σε έναν τομέα ο οποίος χρειάζεται περισσότερο Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα κατά τη λήψη αποφάσεων και καλύτερη δικαστική προστασία για τους πολίτες μας. Αυτό πρέπει να γίνει κάνοντας καλύτερη χρήση των υφιστάμενων συνθηκών και όχι αναζητώντας τη λύση σε ορισμένα τμήματα του Συντάγματος" ανέφερε ο Πρόεδρος Barroso.

"Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός υποβολής νέων νομοθετικών προτάσεων σε κοινοτικό επίπεδο είναι ικανοποιητικός, χρειαζόμαστε καλύτερες μεθόδους για να ελέγξουμε την αποτελεσματική εφαρμογή και να αξιολογήσουμε τον πραγματικό αντίκτυπο και τα οφέλη που αποκομίζουν οι πολίτες από τις νομοθετικές πράξεις μας" ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Franco Frattini, αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά την εντελώς πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, αυτή εμφανίζεται να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής στην παρούσα φάση. Όμως εκείνο το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ειδικότερα οι ελλείψεις, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, που σημειώνονται στο γενικό επίπεδο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των μέτρων τα οποία λαμβάνονται στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Επιπλέον, όπως καταδεικνύει το " Scoreboard Plus" ("πίνακας αποτελεσμάτων" Plus), στον ούτως αποκαλούμενο "τρίτο πυλώνα" (νομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις), ένα μεγάλο τμήμα του "κεκτημένου" συνεχίζει να έχει θεωρητικό χαρακτήρα. Υπάρχουν δύο λόγοι που δικαιολογούν το φαινόμενο αυτό:

  • πρώτον, το επίπεδο εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ικανοποιητικό και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να προσαχθούν στο Δικαστήριο σε περιπτώσεις παραβάσεων·
  • δεύτερον, οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο είναι συχνά δύσκολες και μακροχρόνιες και η αξίωση ομοφωνίας οδηγεί συχνά σε αποδυναμωμένες συμφωνίες.

Η Επιτροπή υποβάλλει ορισμένες προτάσεις για τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή τους πριν από τη λήξη του Προγράμματος της Χάγης (2009) στους ακόλουθους τομείς:

1. Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια

2. Ανάπτυξη της δεύτερης φάσης του κοινού συστήματος ασύλου

3. Διαχείριση της μετανάστευσης

4. Ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφόρησης

5. Αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων (σε αστικές και ποινικές υποθέσεις)

6. Πρόσβαση στην πληροφόρηση που χρειάζεται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος

7. Μέλλον της Europol.

Περαιτέρω πληροφορίες γι' αυτούς τους ειδικούς τομείς μπορούν να εξευρεθούν στο Υπόμνημα III - εφαρμογή του Προγράμματος της Χάγης: η μελλοντική πορεία (Memo III-Implementing the Hague Programme: the way forward).

Ο προτεινόμενος μηχανισμός αξιολόγησης θα έχει σαν στόχο να καταστήσει πιο αποτελεσματική τη δράση που αναλαμβάνεται από την Ένωση παρέχοντας τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό πολιτικών τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν θα λήξει το Πρόγραμμα της Χάγης 2009. Η ανάπτυξη της αξιολόγησης των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας θα συμβάλει επίσης στους γενικούς κοινοτικούς στόχους της διαφάνειας και του καλύτερου ρυθμιστικού πλαισίου.

Η Επιτροπή προτίθεται να ξεκινήσει συζήτηση σε εταιρική σχέση με τα άλλα κοινοτικά όργανα και τα κράτη μέλη για τη μελλοντική εξέλιξη της πολιτικής ατζέντας στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στη βάση του αποτελέσματος αυτής της συζήτησης, κατά τη διάρκεια της επερχόμενης φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να αναλάβει πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις μεταβατικές ρήτρες των συνθηκών (άρθρο 42 της ΣΕΕ και 67 παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση της Συνθήκης ΕΚ). Η Επιτροπή υποβάλει επίσης μία ιδιαίτερη πρόταση να εξασφαλιστεί πιο αποτελεσματική δικαστική προστασία με την μεγαλύτερη συμμετοχή του Δικαστηρίου.

Ιστορικό

Το πακέτο περιλαμβάνει (βλέπε επίσης τα 4 σχετικά ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ):

(1) Ανακοίνωση "Πρώτη έκθεση εφαρμογής του Προγράμματος της Χάγης και Πρόγραμμα Δράσης" (το "Scoreboard Plus"), που αξιολογεί όλες τις δράσεις που επιτεύχθηκαν το 2005 και επικεντρώνεται για πρώτη φορά στην εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο·(Memo/06/252)

(2) Ανακοίνωση για την αξιολόγηση των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, όπου ο κύριος στόχος συνίσταται στη δημιουργία ενός μηχανισμού που να παρέχει αποτελεσματική αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων των πολιτικών στο συγκεκριμένο τομέα·(Memo/06/253)

(3) Ανακοίνωση "Εφαρμογή του Προγράμματος της Χάγης : η μελλοντική πορεία", που αποτελεί τη συνέχεια στον τομέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας της ανακοίνωσης της Επιτροπής για "ένα πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών: παράγοντας αποτελέσματα για την Ευρώπη" που θεσπίστηκε στις 10 Μαΐου 2006 (COM(2006) 211 τελικό). Αυτή η ανακοίνωση ανταποκρίνεται στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου "να διερευνηθούν οι δυνατότητες βελτίωσης της λήψης αποφάσεων και της ανάληψης δράσης στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στη βάση των υφιστάμενων συνθηκών".(Memo/06/254)

(4) Ανακοίνωση για την προσαρμογή των διατάξεων του τίτλου IV που αφορούν τις εξουσίες του Δικαστηρίου, με σκοπό να παρασχεθεί πιο αποτελεσματική δικαστική προστασία. (Memo/06/255)


Side Bar