Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Bruxelles, den 28. juni 2006

Fra Tampere til Tampere: Kommissionens reaktion på en appel fra EU-borgerne om at opbygge Europa som et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

Efter Det Europæiske Råds særmøde i Tampere den 15.-16. oktober 1999, hvor det blev besluttet at oprette et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union, forelægger Kommissionen nu forud for justits- og indenrigsministeres møde i Tampere, der efter planen skal finde sted den 20.-22. september 2006, sin første politiske vurdering af fremskridtene med gennemførelsen af Haag-programmet. Den europæiske offentlighed appellerer til EU om at tage de nødvendige skridt til at gøre Europa et sted, hvor man kan leve i sikkerhed. Unionen og medlemsstaterne må sammen tage udfordringen op og blive mere effektive i kampen mod organiseret kriminalitet og terrorisme og tillige styringen af migrationsstrømmene og kontrollen med de ydre grænser. Realisering af det flerårige program for styrkelse af frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union, det såkaldte Haag-program, er et fælles mål, som kræver en effektiv og ansvarlig beslutningstagning og klare politiske prioriteter.

Frihed, sikkerhed og retfærdighed figurerer højt på Unionens prioriteringsliste, ikke blot fordi det drejer sig om et af Unionens grundlæggende mål, men også og frem for alt, fordi det ligger EU-borgerne særlig på hjerte. 17 % af alle lovgivningsforslag fra Kommissionens side gælder frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket understreger, hvilken betydning der tillægges dette område i Kommissionens reformdagsorden. I Kommissionens meddelelse af 10. maj 2006 til Det Europæiske Råd med titlen 'En dagsorden for EU-borgerne' fremhæves dette som en prioritet.

I optakten til det uformelle justits- og indenrigsministermøde i september 1006, hvor ministrene skal vurdere, hvilke fremskridt der er gjort på området, er tiden nu inde til en første politisk vurdering af, hvorledes Haag-programmet skrider frem, og til at forelå de fornødne tilpasninger. Målet med en alsidig pakke bestående af fire meddelelser, som Kommissionen har vedtaget i dag, er 1) at gøre status over, hvilke fremskridt der er gjort og at vurdere, hvor langt gennemførelsen er nået på EU-plan og nationalt plan og 2) at indføre en mekanisme for en grundig evaluering af resultaterne og 3) at stille forslag til en fremtidig indsats til at forbedre den måde, hvorpå politikkerne med berøring til frihed, sikkerhed og retfærdighed fungerer.

"Med denne pakke søger vi at tage et afgørende skridt til at imødekomme EU-borgernes ønsker på et område, hvor der er brug for et bredere europæisk tiltag. Vi har behov for en mere effektiv og ansvarlig beslutningstagning og en bedre retslig beskyttelse af borgerne. Dette skal ske ved, at vi gør bedre brug af de eksisterende traktater snarere end at hente dele af forfatningen frem", sagde Kommissionens formand Manuel Barroso.

"Der foreslås ny lovgivning på EU-plan i et tempo, der må siges at være tilfredsstillende, men vi har brug for bedre metode til at overvåge, at den faktisk gennemføres, og evaluere de faktiske virkninger og fordele for borgerne af vore retsinstrumenter", sagde næstformand i Kommissionen Franco Frattini, som er ansvarlig for justitsanliggender, frihed og sikkerhed.

Det er blevet bemærket, at den allerførste vurdering af gennemførelsen af JLS-politik på nationalt plan hidtil synes at være utilstrækkelig. Men det er særlig manglerne fra både et kvantitativt og kvalitativt synspunkt med hensyn til den generelle gennemførelse inden for politik og strafferet, som er slående.

Som det desuden fremgår af “Scoreboard Plus”, må en stor del af EU-retten under tredje søjle (politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager) betragtes som virtuel. Der er to grunde til dette:

  • for det første er gennemførelsen på nationalt plan utilstrækkelig, og medlemsstaterne kan ikke indbringes for Domstolen i tilfælde af overtrædelser
  • for det andet er forhandlingerne i Rådet tit vanskelige og langsommelige, og kravet om enstemmighed betyder ofte, at aftaler udvandes.

Kommissionen kommer med en række forslag til handling og implementering på følgende områder inden Haag-programmets udløb (2009):

1. Fundamentale rettigheder og borgerskab

2. Udvikling af anden fase af asyl

3. Migrationsstyring

4. Integreret forvaltning af de ydre grænser og informationssystemers driftskompatibilitet

5. Gensidig anerkendelse (i civil- og strafferetlige sager)

6. Adgang til den nødvendige information til bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet

7. Europols fremtid.

Yderligere oplysninger om disse specifikke emner kan findes i Memo III – Gennemførelse af Haag-programmet: vejen frem.

Hensigten med den foreslåede evalueringsmekanisme er at gøre Unionens indsats mere effektiv derved, at der fra felten tilbagemeldes resultater, som kan integreres i beslutningstagningen. Det vil være særlig vigtigt, når Haag-programmet udløber i 2009. En bedre evaluering af JLS-politikker kan også bidrage til at realisere EU's generelle mål med åbenhed og bedre regulering.

Kommissionen agter at lancere en diskussion i partnerskab med de andre EU-institutioner og medlemsstaterne om, hvordan den politiske dagsorden med berøring til frihed, sikkerhed og justitsanliggender kan befordres. Kommissionen vil på baggrund af resultaterne heraf under det kommende finske formandskab tage initiativer i henhold til overgangsbestemmelserne i traktaterne (artikel 42 i TEU og artikel 67, stk. 2, andet led, i TEF). Kommissionen stiller også specifikke forslag til at sikre en mere effektiv retsbeskyttelse med en yderligere inddragelse af Domstolen.

Baggrund

Pakken omfatter (se også 4 linkede MEMO’er):

(1) en meddelelse om den første rapport om gennemførelse af Haag-programmet med tilhørende handlingsplan ("Scoreboard Plus"), hvori der gøres status over alle aktioner siden 2005 og for første gang fokuseres på gennemførelsen på nationalt plan (Memo/06/252)

(2) en meddelelse om evalueringen af JLS-politikker, hvor hovedformålet er at etablere en mekanisme til at kunne foretage en effektiv evaluering af gennemførelsen og resultaterne af politikken på dette område (Memo/06/253)

(3) en meddelelse om "gennemførelse af Haag-programmet: vejen frem", som skal ses som en opfølgning på JLS-området af Kommissionens meddelelse om en dagsorden for EU's borgere: et resultatorienteret EU, som blev vedtaget den 10. maj (KOM(2006) 211 endelig). Her slås der i overensstemmelse med opfordringen fra Det Europæiske Råd i juni til lyd for at udforske mulighederne for at forbedre beslutningstagningen og indsatsen på området frihed, sikkerhed og justitsanliggender på basis af de eksisterende traktater (Memo/06/254)

(4) en meddelelse om tilpasning af bestemmelserne i del IV med berøring til Domstolens beføjelser med henblik på at sikre en mere effektiv retslig beskyttelse. (Memo/06/255)


Side Bar