Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

V Bruselu dne 28. června 2006

Mezi dvěma zasedáními v Tampere: Komise reaguje na požadavky občanů EU vybudovat v Evropě prostor svobody, bezpečnosti a práva

V návaznosti na zvláštní zasedání Evropské rady v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999, na kterém bylo rozhodnuto vytvořit v Evropské unii prostor svobody, bezpečnosti a práva, a nedlouho před neformálním setkáním zástupců Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Tampere plánovaným na 20. až 22. září 2006 Komise představuje své první politické hodnocení pokroku dosaženém při provádění haagského programu. Evropští občané naléhavě vyzývají EU, aby učinila opatřená nezbytná k vytvoření bezpečnější Evropy. Unie a členské státy musí společně reagovat na tuto výzvu a účinně bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu, ale učinit i příslušná opatření v oblasti řízení migračních toků a kontroly vnějších hranic. Provádění víceletého programu zaměřeného na posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii, tzv. „haagského programu“, je společným cílem, který vyžaduje účinný a odpovědný proces rozhodování a jasné politické priority.

Vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva je mezi prioritami Unie na čelním místě, a to nejen proto, že se jedná o jeden ze základních cílů Unie, nýbrž také a především proto, že je v popředí zájmu všech občanů EU. 17 % všech legislativních návrhů Komise se týká prostoru svobody, bezpečnosti a práva, což podtrhuje význam reformního programu Komise. Sdělení Komise Evropské radě o programu pro občany ze dne 10. května 2006 zdůraznilo znovu tuto prioritu.

Při přípravě neformálního setkání zástupců Rady pro spravedlnost a vnitří věci v září 2006, na kterém bude vyhodnocen pokrok v této oblasti, nadešel čas pro první politické posouzení pokroku dosaženém při provádění haagského programu a pro navržení potřebných změn. Cílem ucelého balíčku čtyř sdělení, která dnes Komise přijala, je 1) shrnout učiněný pokrok, vyhodnotit provádění na úrovni EU I jednotlivých členských států, 2) vypracovat mechanismus důkladného zhodnocení výsledků a 3) navrhnout další kroky ke zlepšení fungování politiky svobody, bezpečnosti a práva.

„Tento balíček představuje rozhodující krok ke splnění požadavků občanů EU v oblasti, kde je „společná Evropa“ opravdu nutná. „Potřebujeme větší účinnost a odpovědnost v procesu rozhodování a větší právní ochranu pro naše občany. Toho musíme dosáhnout za použití stávajících smluv spíše než hledáním příslušných částí v Ústavě“, řekl předseda Barroso.

„Tempo předkládání návrhů nových právních předpisů na úrovni EU je uspokojivé; to, co potřebujeme, jsou lepší metody pro monitorování účinného provádění a vyhodnocování skutečného dopadu a výhod našich právních nástrojů pro občany“, řekl místopředseda Evropské komise Franco Frattini odpovědný za oblast svobody, bezpečnosti a práva.

Pokud jde o první hodnocení provádění politiky svobody, bezpečnosti a práva na vnitrostátní úrovni, je nutno konstatovat, že je v této fázi nedostatečné. Zarážející jsou zejména kvalitativní a kvantitativní nedostatky obecné úrovně transpozice předpisů v oblasti policejních a trestních věcí.

Výsledky hodnocení (Scoreboard Plus) tzv. „třetího pilíře“ (policejní a soudní spolupráce v trestních věcech) navíc ukazují, že velká část „acquis“ je spíše virtuální. Existují pro to dva důvody:

  • zaprvé, úroveň provádění na vnitrostátní úrovni je nedostatečná a členské státy se za porušení povinnosti nemohou zodpovídat před soudem;
  • zadruhé, jednání v Radě jsou často komplikovaná a pomalá a spolu s požadavkem jednomyslnosti mají často za následek velmi mírné dohody;

V době do ukončení platnosti haagského programu (2009) předloží Komise celou řadu návrhů v těchto oblastech:

1. Základní práva a občanství

2. Rozvoj druhé fáze azylu

3. Řízení migrace

4. Integrované řízení vnějších hranic a interoperabilita informačních systémů

5. Vzájemné uznávávní (v občanskoprávních a trestních věcech)

6. Přístup k informacím potřebným k boji proti terorismu a organizovanému zločinu.

7. Budoucnost Europolu.

Další informace o těchto oblastech lze nalézt ve sdělení Memo III-Implementing the Hague Programme: (Sdělení III – Provádění haagského programu) the way forward (cesta vpřed).

Navrhovaný mechanismus hodnocení byl měl vést k přijetí účinnějších opatření ze strany Unie na základě využití zpětné vazby při procesu rozhodování. To bude zvláště důležité v období ukončení platnosti haagského programu v roce 2009. Vyhodnocování politiky svobody, bezpečnosti a práva přispěje rovněž k obecným cílům EU – tj. transparentnosti a zlepšení právní úpravy.

Ve spolupráci s ostatními institucemi EU a členskými státy plánuje Komise zahájení diskuse o tom, jak je možné politický program svobody, bezpečnosti a práva dále rozvíjet Na základě výsledků této diskuse je Komise během nadcházejícího finského předsednictví připravena převzít iniciativu a využít ustanovení smluv (článek 42 Smlouvy o EU a čl. 67 odst. 2 druhá odrážka Smlouvy o ES) k předložení návrhů. Komise vypracovala rovněž zvláštní návrh k zajištění účinnější soudní ochrany na základě dalšího zapojení Soudního dvora.

Souvislosti

Balíček obsahuje (viz také 4 související sdělení):

1) Sdělení „První zpráva o provádění haagského programu a akčního plánu“ („Scoreboard Plus“), které shrnuje všechna opatření učiněná v roce 2005 a zaměřuje se poprvé na provádění na vnitrostátní úrovni; (MEMO/06/252)

2) Sdělení o hodnocení politiky svobody, bezpečnosti a práva, jehož hlavním cílem je vytvořit mechanismus pro účinné vyhodnocování provádění a výsledků politik v této oblasti; (MEMO/06/253)

3) sdělení o „provádění haagského programu cesta vpřed, které je v oblasti svobody, bezpečnosti a práva pokračováním sdělení Komise o „programu pro občany: přinášejícím výsledky pro Evropu přijatém dne 10. května 2006 (KOM(2006) 211 v konečném znění). Toto sdělení obsahuje výzvu Evropské rady z června pro hledání možností, jak „zlepšit proces rozhodování a opatření v oblasti svobody, bezpečnosti a práva na základě stávajících smluv".(MEMO/06/254)

4) Sdělení o přijetí ustanovení hlavy IV týkajících se pravomocí Soudního dvora s cílem poskytnutí účinnější soudní ochrany. (MEMO/06/255)


Side Bar