Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU SL

IP/06/824

Bruxelles, den 22. juni 2006

Vin: Omfattende reform vil skabe ligevægt på markedet, øge konkurrenceevnen, bevare landdistrikterne og forenkle reglerne for producenter og forbrugere

Europa-Kommissionen opfordrede i dag til en gennemgribende reform af den fælles markedsordning for vin. Planen går ud på at øge EU-vinproducenternes konkurrenceevne, styrke EU-vines renommé, vinde markedsandelen tilbage, skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel og forenkle reglerne, samtidig med at de bedste traditioner i EU’s vinproduktion bevares og landdistrikternes samfunds- og miljøstruktur styrkes. Kommissionen overvejer fire reformmuligheder og går klart ind for en gennemgribende reformmodel, som er speciel for vinsektoren. Det indebærer en fremgangsmåde i et eller to trin. ”Totrinsvarianten” skal begynde med foranstaltninger, der genskaber ligevægten mellem udbud og efterspørgsel, inden den koncentrerer sig om at forbedre konkurrenceevnen, herunder afskaffelse af ordningen med plantningsrettigheder. Producenterne vil få rundhåndede tilskyndelser til at rydde uøkonomiske vinarealer, forældede markedsstøtteordninger som destillering bliver afskaffet, og ordningerne for mærkning og vinfremstillingsmetoder bliver moderniseret og forenklet. Der vil blive overført penge til foranstaltninger, som egentig gælder udvikling af landdistrikterne, men er særligt tilrettelagt med sigte på vinsektoren, og medlemsstaterne modtager et nationalt rammebeløb, hvormed foranstaltninger, der vedtages på nationalt plan, kan betales. Efter ”ettrinsvarianten” bliver begrænsningen af plantningsrettigheder enten ophævet den 1. august 2010 eller afskaffet straks, og den nuværende rydningsordning bliver afskaffet samtidig. Kommissionen vil først drøfte sine tanker indgående, men planlægger at fremsætte lovgivningsforslag i december 2006 eller januar 2007.

“Europæiske vine er de bedste i verden”, sagde kommissæren for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne, Mariann Fischer Boel, ”Vor vinsektor har store muligheder for yderligere vækst, men vi skal udnytte disse muligheder aktivt. Trods den historiske baggrund og mange EU-vines kvalitet står sektoren over for alvorlige problemer. Forbruget er gået ned, og eksport fra den nye verden gør dybe indhug på markedet. I Europa fremstiller vi for meget vin, som ikke kan afsættes. Vi bruger alt for mange penge på at komme af med overskud i stedet for at opbygge kvalitet og konkurrencedygtighed. Indviklede regler holder producenterne tilbage og forvirrer forbrugerne. Jeg taler ikke for, at budgettet på ca.1,2 mia. EUR om året skal skæres ned, men vi må bruge pengene mere fornuftigt. Der er store muligheder for at bringe EU's vinsektor tilbage til den førsteplads, hvor den hører hjemme - vi må ikke forspilde dem."

EU’s vinsektor:

EU har over 1,5 mio. bedrifter, som fremstiller vin, og de omfatter 3,4 mio. ha eller 2 % af EU's landbrugsareal. Vinproduktionen udgjorde i 2004 5,4 % af EU's landbrugsproduktion og tegnede sig for over 10 % i Frankrig, Italien, Østrig, Portugal, Luxembourg og Slovenien.

Formålet med EU’s nye vinpolitik

At øge vinproducenternes konkurrencedygtighed, at styrke EU-kvalitetsvines ry for at være de bedste i verden og at genvinde tidligere markeder og skabe nye

at skabe en vinordning, der bygger på klare, enkle regler - effektive regler, som skaber ligevægt mellem udbud og efterspørgsel

at skabe en vinordning, der bevarer de bedste traditioner i EU's vinproduktion, styrker mange landdistrikters samfundsstruktur og tager hensyn til miljøet.

Problemerne:

Vinforbruget i EU falder støt, selv om salget af kvalitetsvin er stigende. I de sidste 10 år er importen steget med 10 % om året, mens eksporten kun vokser langsomt. Hvis udviklingen fortsætter, vil vinoverskuddet nå op på 15 % af den årlige produktion inden 2010/11.

Markedsstøtteforanstaltninger som destillering giver de usælgelige overskud en fast afsætningsmulighed. ”`Krisedestillering” benyttes i stigende omfang på kvalitetsvin.

De nuværende regler for tilpasning af vinfremstillingsmetoderne er upraktiske og hæmmer konkurrenceevnen.

Mærkningsreglerne er indviklede og usmidige, de forvirrer forbrugerne og besværliggør afsætningen af vine fra EU.

Den foretrukne løsning: En gennemgribende reform af vinordningen

Reformforanstaltningerne skal bl.a. gå ud på følgende:

Rydningsordningen skal genoplives, og rydningspræmien skal have et attraktivt niveau for at få producenter, som ikke er konkurrencedygtige, til at forlade sektoren. Præmien nedsættes hvert år for at fremme ordningens anvendelse allerede i det første år.

Målet er at få ryddet 400 000 ha i løbet af en femårsperiode med en maksimal støtte på 2,4 mia. EUR. Rydningen skal være frivillig.

Ordningen for plantningsrettigheder forlænges til 2013, hvor den skal udløbe. De producenter, som er mindst konkurrencedygtige, vil få stærke tilskyndelser til at sælge deres rettigheder, mens de, der bliver i sektoren, kan koncentrere sig mere om deres konkurrenceevne, da udgifter til plantningsrettigheder ikke længere hæmmer deres udvidelsesmuligheder.

Arealer, der tidligere har været benyttet til vindyrkning, kommer ind under enkeltbetalingsordningen, og der vil blive knyttet minimale miljøkrav til støtten.

Markedsstyringsordninger - som støtte til destillering af biprodukter, destillering med henblik på fremstilling af konsumalkohol, støtte til privat oplagring og støtte til anvendelse af most - bliver afskaffet. Krisedestilleringen bliver afskaffet eller afløst af et alternativt sikkerhedsnet, hvortil det nationale rammebeløb benyttes.

Det nationale rammebeløb tildeles producentlandene enkeltvis, så de kan finansiere de foranstaltninger, der passer bedst til de nationale forhold.

Der afsættes penge til særlige foranstaltninger for vinsektoren i forbindelse med udvikling af landdistrikterne, f.eks. en førtidspensioneringsordning til en værdi af 18 000 EUR om året, og programmer for miljøvenligt landbrug.

En klarere, enklere og mere gennemsigtig kvalitetspolitik, som kun klassificerer vinen i to kategorier: vin med geografisk betegnelse og vin uden geografisk betegnelse.

Enklere mærkningsregler for at hjælpe forbrugerne og gøre det lettere for producenterne at konkurrere. Det skal bl.a. indebære, at druesort og vinårgang kan angives på vine uden GB-status, hvad der ikke er muligt efter de nuværende regler.

Overdragelse af ansvaret for godkendelse af nye vinfremstillingsmetoder til Kommissionen. Anerkendelse af vinfremstillingsmetoder, som er godkendt af OIV.

Forbud mod at bruge sukker for at øge vinens alkoholindhold.

Meddelelsen indeholder også en ”ettrindsvariant” af denne gennemgribende reform, men den forudsætter meget hurtige og krævende tilpasninger af vinsektoren.

Efter dette scenario skal ordningen med begrænsning af plantningsrettigheder enten udløbe den 1. august 2010 eller afskaffes straks. Den nuværende rydningsordning bliver afskaffet samtidig. Hver hektar vinmark, der ryddes på producentens bekostning, kommer til at indgå i det areal, der berettiger til enkeltbetalingsordningen.

Muligheder, som ikke giver nogen tilfredsstillende løsning:

Status Quo: rent kosmetiske ændringer er ikke bæredygtige, hverken økonomisk eller politisk.

Fuldstændig afskaffelse af markedsreguleringen: De hårdhændede tilpasninger vil få alvorlige negative økonomiske og sociale følger i de berørte regioner.

Reform i overensstemmelse med FLP-reformen: Den uafhængige støtte ville kun omfatte et meget lille beløb og for mange producenter næppe være tilstrækkelig kompensation for tabet af markedsstøtte.

Flere baggrundsoplysninger findes i MEMO/06/245 . http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm


Side Bar