Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Bryssel den 22 juni 2006

”Keep Europe moving”: en transportpolitik för hållbar rörlighet

I dag antog Europeiska kommissionen riktlinjerna för EU:s framtida transportpolitik. Om EU skall kunna frodas och befolkningen skall kunna röra sig fritt är rörlighet en avgörande fråga. Rörlighetens negativa effekter, som energiförbrukning och miljöpåverkan, måste minskas. Vi kommer att behöva ytterligare insatser, utöver de åtgärder som anges i 2001 års vitbok (att främja transport på järnväg och vatten för långa godstransporter) om vi vill nå de mål vi satt. Exempelvis behövs en handlingsplan för godslogistik, intelligenta transportsystem som bidrar till mer miljöskonande och effektiva transporter, en debatt om hur man kan ändra tätortsbornas transportbeteende, en handlingsplan för att främja transporter på inre vattenvägar och ett ambitiöst program för lastbilar och bilar som drivs med gröna bränslen.

Kommissionens vice ordförande med ansvar för transportområdet, Jacques Barrot, sade: ”Rörligheten är en förutsättning för att EU:s befolkning skall kunna röra sig fritt och för av avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten. EU kommer att fortsätta att främja järnvägarna och transporter på vatten för längre sträckor. Men vi måste också satsa mer på att göra väg- och flygtransporterna effektivare och mindre’ miljöpåverkande. Därför vill jag främst inrikta mig på logistik, gröna bränslen och intelligenta transportsystem som tillämpar den nyaste tekniken”.

Riktlinjerna för transportpolitiken, så som de skildras i denna översyn, bygger på 2001 års vitbok. De omfattar insatser för att skapa ett konkurrenskraftigt europeiskt järnvägssystem genom avreglering, teknisk innovation och driftskompatibilitet, investeringar i infrastruktur och bättre övervakning av marknaderna med en ny resultattavla från och med 2007. Höghastighetsvattenvägar och närsjöfart måste utvecklas och få bättre landförbindelser. EU:s hamnpolitik, som beräknas läggas fram under 2007, kommer bland annat att gå ut på ökade investeringar inom hamnarna och i förbindelser med inlandet.

Smarta avgifter skall bidra till en rationellare användning av infrastrukturen. I översynen behandlas en metodik som skall ligga till grund för smarta infrastrukturavgifter från och med 2008. Dessutom kommer man att fortsätta att öka säkerheten och tryggheten inom olika transportmedel. Det krävs ökade insatser på detta område om man vill nå målet att halvera antalet trafikdöda på EU:s vägar mellan 2001 och 2010. Från och med 2007 kommer en europeisk trafiksäkerhetsdag att organiseras för att öka folks medvetenhet. En samordnad vägsäkerhetsstrategi som främst inriktas på fordonskonstruktion, infrastruktur och förarbeteende skall också lanseras. Skyddet av passagerarnas rättigheter måste förstärkas, framför allt för personer med nedsatt rörlighet inom alla transportmedel.

2001 års vitbok måste anpassas till den nya situationen i ett utvidgat Europa med stigande bensinpriser, Kyotoåtaganden och globalisering. EU:s politik för hållbar rörlighet kräver fler strategiska styrmedel för att optimera de olika transportsätten och deras kombinerade användning. Kommissionen vill anta en handlingsplan för logistik under 2007 för att stämma av vägtrafik, sjötrafik, järnvägstrafik och trafik på de inre vattenvägarna och integrera olika transportsätt i logistiska transportkedjor. Därigenom kan transportsektorn få en bättre konkurrenssituation och samtidigt minska miljöpåverkan per godsenhet.

I översynen betonas vikten av intelligenta transportsystem. Det finns ingen anledning till att fartyg, lastbilar, bilar och tåg inte skulle ha samma sofistikerade kommunikations- och navigeringsverktyg som flygplanen. Trafikstyrning och övervakning av kapacitetsutnyttjandet i realtid tillsammans med följning (tracking) kan minska kostnaderna, öka miljökvaliteten och förbättra säkerheten. Galileo kommer att spela en viktig roll när det gäller att främja ny teknik.

Transportsektorn står för 30 % av vår sammanlagda energiförbrukning och för 71 % av EU:s sammanlagda oljeförbrukning. För att minska vårt beroende av olja och göra transporterna mer hållbara kommer kommissionen under 2007 att lägga fram en strategisk teknikplan för energi, och under 2009 att presentera ett omfattande program för fordon som drivs med miljöskonande, ”gröna” bränslen.

I dagens översyn efterlyses ambitiösare insatser för att ändra rörlighetsbeteendet i EU:s tätorter. Kommissionen tänker lägga fram en grönbok för att inleda en debatt om transportpolitiken för tätortsområdena under 2007. EU kan fungera som katalysator för att uppmuntra beslutsfattare att ta sig an trafikstockningar, förorening och olyckor med innovativa insatser. I denna debatt kommer det att krävas klara föreställningar om på vilken nivå besluten om nya insatser skall fattas.
De senaste årens framsteg har varit positiva, men det krävs fler styrmedel. De strategiska riktlinjer som behandlas i översynen av vitboken kommer att anpassas och förbättras i det allmänna samrådet med alla berörda parter och i framtidsorienterade undersökningar av kommande transportscenarier.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar