Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Bruselj, 22. junija 2006

Naj Evropa ostane v gibanju: prometna politika za trajnostno mobilnost

Evropska komisija je danes sprejela usmeritev prihodnje prometne politike Evropske unije. Mobilnost je bistvenega pomena za blaginjo Evrope in prosti pretok državljanov. Zmanjšati je treba negativni vpliv mobilnosti v smislu porabe energije in kakovosti okolja. Poleg ukrepov, predvidenih v Beli knjigi iz leta 2001, kot je na primer izboljšanje železniških in pomorskih povezav za tovorni promet na dolge razdalje, bodo za dosego teh ciljev potrebni dodatni instrumenti. Ti vključujejo akcijski načrt za logistiko tovornega prometa, inteligentne prometne sisteme, ki bi omogočili okolju prijaznejšo in učinkovitejšo mobilnost, razpravo o tem, kako spremeniti mobilnost ljudi v mestnih območjih, akcijski načrt za izboljšanje uporabe celinskih vodnih poti ter ambiciozen načrt za okolju prijazno energijo v tovornjakih in avtomobilih.

Podpredsednik Komisije, ki je pristojen za promet, Jacques Barrot, je dejal: „Mobilnost je bistvenega pomena za prosti pretok evropskih državljanov in gospodarsko rast. EU bo še naprej izboljševala uporabo železnic in celinskih vodnih poti za povezave na dolge razdalje. Poleg tega moramo izboljšati prizadevanja za učinkovitejša in okolju prijaznejša cestni promet ter letalstvo. Zaradi tega bi se rad osredotočil na logistiko, okolju prijazne pogone in inteligentne prometne sisteme, ki uporabljajo najnovejše tehnologije.“

Usmeritve prometne politike, ki so opisane v pregledu, temeljijo na Beli knjigi iz leta 2001. Vključujejo ukrepe za vzpostavitev konkurenčnega evropskega železniškega omrežja s pomočjo liberalizacije, tehnološke inovativnosti in interoperabilnosti opreme, vlaganja v infrastrukturo ter boljšega spremljanja trga z novimi pokazatelji napredka od leta 2007 dalje. Razviti je treba pomorske avtoceste in prevoze po morju na kratkih razdaljah s povečanim poudarkom na povezavah v smeri proti kopnemu. Eden od ciljev politike evropskih pristanišč, ki se bo začela obravnavati leta 2007, bo povečano vlaganje v pristaniščih in proti notranjosti.

Inteligentno zaračunavanje bo prispevalo k racionalnejši rabi infrastrukture. V pregledu je napovedana metodologija kot osnova za inteligentno zaračunavanje infrastrukture do leta 2008. Nadaljujejo se tudi ukrepi za izboljšanje varovanja in varnosti pri različnih načinih prevoza. Pospešiti je treba ukrepe, da bi med leti 2001 in 2010 dosegli cilj zmanjšanja števila nesreč s smrtnim izidom na evropskih cestah za polovico. Da bi dvignili ozaveščenost, bo od leta 2007 organiziran evropski dan varnosti v cestnem prometu, celostni pristop k varnosti v cestnem prometu pa bo usmerjen na konstrukcijo motornih vozil, infrastrukturo in obnašanje voznikov. Izboljšati je treba tudi varstvo pravic potnikov, zlasti pri vseh načinih prevoza, ki so namenjeni osebam z omejeno mobilnostjo.

Instrumente Bele knjige iz leta 2001 je treba prilagoditi novemu kontekstu razširjene Evrope, rastočim cenam bencina, obveznostim iz Kjotskega protokola in globalizaciji. Evropska politika za trajnostno mobilnost potrebuje več političnih orodij za optimizacijo učinkovitosti posameznih vrst prevoza in kombinirane uporabe različnih vrst prevoza. Komisija želi v letu 2007 sprejeti akcijski načrt za logistiko, da bi ustvarili boljšo sinergijo med cestnim, pomorskim, železniškim in rečnim prometom ter vključili različne načine prevoza v logistične verige. To bo izboljšalo konkurenčnost industrije ter poleg tega zmanjšalo okoljski vpliv na enoto tovora.

Pregled daje velik poudarek na inteligentne prometne sisteme. Ni razloga, zakaj ladje, tovornjaki, avtomobili in vlaki ne bi imeli na voljo takih visoko razvitih komunikacijskih in navigacijskih orodij, kot jih imajo letala. Upravljanje prometnih tokov, uporaba zmogljivosti ter sledenje v realnem času bodo znižali stroške, izboljšali kakovost okolja in izboljšali varovanje. Galileo bo imel ključno vlogo pri spodbujanju novih tehnologij.

Sektor prometa predstavlja 30 % skupne porabe energije in 71 % skupne porabe nafte v EU. Cestni promet pa predstavlja 60 % skupne porabe nafte. Da bi zmanjšali odvisnost od nafte in povečali trajnost prometa, bo Komisija leta 2007 predstavila strateški tehnološki načrt za energijo in leta 2009 obsežen program za vozila na okolju prijazen pogon.

V današnjem pregledu je izražena potreba po ambicioznejših ukrepih za spremembo mobilnosti v mestnih okoljih v Evropi. Komisija bo z zeleno knjigo leta 2007 začela razpravo o politiki mestnega prometa. EU lahko odigra vlogo katalizatorja pri spodbujanju nosilcev političnega odločanja, naj se z inovativnimi ukrepi bolje spopadajo s problemom prenatrpanosti, onesnaževanja in nesreč. V okviru razprave bo potreben jasen pogled na to, katera raven oblasti je odgovorna za nove ukrepe.
Dosežki zadnjih let so sicer pozitivni, vendar so potrebni dodatni instrumenti. Politične usmeritve, opisane v pregledu Bele knjige, bodo izboljšane na podlagi javne razprave z vsemi zainteresiranimi stranmi ter v prihodnost usmerjenih študij prihodnjih scenarijev na področju prometa.
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar