Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Brusel, 22. júna 2006

Európa v pohybe: Dopravná politika v záujme trvalo udržateľnej mobility

Európska komisia dnes prijala smerovanie budúcej dopravnej politiky EÚ. Mobilita má z hľadiska prosperity EÚ a voľného pohybu obyvateľov EÚ kľúčový význam. Je potrebné znížiť negatívny dosah mobility v súvislosti s využívaním energie a kvalitou životného prostredia. Okrem opatrení plánovaných v Bielej knihe z roku 2001, akým je napríklad rozvoj železničných a námorných spojení v prípade diaľkovej nákladnej dopravy, sú pri dosahovaní týchto cieľov nevyhnutné aj ďalšie nástroje. Patrí medzi ne akčný plán logistiky v nákladnej doprave, inteligentné dopravné systémy určené na zlepšovanie environmentálnych podmienok pri súčasnom zefektívňovaní mobility, diskusia o tom, ako zmeniť charakter mobility obyvateľov mestských oblastí, akčný plán rozvoja vnútrozemských vodných ciest a ambiciózny program ekologických pohonných hmôt v prípade cestnej nákladnej a osobnej dopravy.

Jacques Barrot, podpredseda Komisie zodpovedný za oblasť dopravy, povedal: „Mobilita má zásadný význam vzhľadom na slobodný pohyb európskych občanov a hospodársky rast. EÚ bude naďalej podporovať rozvoj diaľkovej železničnej a vodnej dopravy. Zároveň potrebujeme posilniť svoje úsilie pri zefektívňovaní cestnej a leteckej dopravy, ako aj pri jej ekologizácii. Z tohto dôvodu by som sa chcel sústrediť na logistiku, ekologický pohon a inteligentné dopravné systémy využívajúce najnovšie technológie.

Jednotlivé trendy smerovania v dopravnej politike uvedené v správe vychádzajú z Bielej knihy z roku 2001. Patria medzi ne iniciatívy na vytvorenie konkurencieschopnej európskej železničnej siete na základe liberalizácie, technických inovácií a interoperability zariadení, investície do infraštruktúry a lepšie monitorovanie trhu s využívaním novej hodnotiacej  tabuľky od roku 2007. Okrem toho je potrebné zabezpečiť rozvoj námorných „diaľnic“ a nákladnej námornej dopravy na krátke vzdialenosti so zvýšeným dôrazom na spojenia s pevninou. Jedným z hlavným cieľov európskej prístavnej politiky, ktorá bude uvedená v roku 2007, je zvýšenie investícií do prístavov a okolitého územia.

K racionálnejšiemu využívaniu infraštruktúry prispeje aj inteligentný systém vyberania poplatkov. V správe sa uvádza metodológia slúžiaca ako základ inteligentného systému vyberania poplatkov v rámci infraštruktúry do roku 2008. Zároveň sa naďalej uplatňujú opatrenia na zlepšene ochrany a bezpečnosti v rôznych druhoch dopravy. Tieto opatrenia je potrebné zintenzívniť na dosiahnutie cieľa znížiť počet smrteľných obetí nehôd na cestách EÚ od roku 2001 do roku 2010 na polovicu. V záujme zvyšovania povedomia o cestnej  bezpečnosti sa bude od roku 2007 organizovať Európsky deň bezpečnosti na cestách. Okrem toho bude možné na základe integrovaného prístupu k cestnej bezpečnosti vplývať na dizajn vozidiel, infraštruktúru a konanie vodičov. Ďalšou oblasťou, v ktorej je potrebné zlepšenie, je ochrana chodcov, predovšetkým pokiaľ ide o ľudí s obmedzenou mobilitou v rámci všetkých druhov dopravy.

Nástroje vyplývajúce z Bielej knihy z roku 2001 treba prispôsobiť novému kontextu rozšírenej Európy, zvyšovaniu cien benzínu, záväzkom Kjótskeho protokolu a globalizácii. Trvalo udržateľná politika mobility si vyžaduje viac nástrojov politiky na optimalizáciu výkonnosti jednotlivých druhov dopravy a ich kombinovaného využívania. Komisia má v úmysle prijať v roku 2007 akčný plán logistiky s cieľom zlepšiť synergie medzi cestnou, námornou, železničnou a riečnou dopravou a integrovať rôzne druhy dopravy do logistických reťazcov. V dôsledku toho dosiahne tento sektor konkurenčnú výhodu, pričom sa zároveň zníži environmentálny dosah na jednotku nákladu.

V správe sa kladie špecifický dôraz na inteligentné systémy dopravy. Neexistuje dôvod, prečo by sa v prípade lodí, nákladných vozidiel, osobných áut či vlakov nemohli používať také dômyselné komunikačné a navigačné prostriedky ako v prípade lietadiel. Vďaka riadeniu toku dopravy v reálnom čase, využívaniu kapacít, ako aj sledovaniu sa znížia náklady, a pritom sa pozitívne ovplyvní kvalita životného prostredia a bezpečnosť dopravy. Pri podpore nových technológií bude zohrávať významnú úlohu program Galileo.

Na oblasť dopravy pripadá 30 % podiel celkovej spotreby energie a 71 % podiel celkovej spotreby ropy v rámci EÚ. Podiel cestnej dopravy na celkovej spotrebe ropy predstavuje 60 %. S cieľom znížiť závislosť od ropy a zabezpečiť trvalú udržateľnosť sektora dopravy Komisia predloží v roku 2007 strategický plán pre technológie v oblasti energetiky a v roku 2009 hlavný program týkajúci sa ekologicky poháňaných vozidiel.

V dnešnej správe sa uvádza potreba uskutočniť ambicióznejšie opatrenia v záujme upravenia mobility v mestských oblastiach Európy. Komisia otvorí v roku 2007 prostredníctvom Zelenej knihy diskusiu o politike mestskej dopravy. EÚ môže pôsobiť ako katalyzátor podporovaním subjektov s rozhodovacími právomocami, aby účinnejšie riešili otázky preťaženia dopravy, znečistenia ovzdušia a vysokej nehodovosti prostredníctvom inovačných opatrení. Súčasťou diskusie bude aj jasné vymedzenie úrovne zodpovednosti vlád za nové opatrenia.
Napriek pozitívnym výsledkom dosiahnutým za minulé roky existuje potreba zavedenia ďalších nástrojov. Smerovanie politiky vytýčené v Bielej knihe sa upresní verejnými konzultáciami so všetkými zainteresovanými stranami s prihliadnutím na výhľadové štúdie týkajúce sa budúcich prognóz v oblasti dopravy.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar