Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Brussell, it-22 ta' Ġunju 2006

Inżommu l-Ewropa miexja: politika tat-trasport għal mobilità sostenibbli

Il-Kummissjoni Ewropea adottat illum l-orjentazzjoni għall-politika ta’ l-UE tal-ġejjieni dwar it-trasport. Il-mobilità hija essenzjali għall-ġid fl-Ewropa u għall-moviment ħieles taċ-ċittadini. Għandu jitnaqqas l-impatt negattiv tal-mobilità f’termini ta’ l-użu ta’ l-enerġija u tal-kwalità ambjentali. Flimkien ma’ l-azzjonijiet previsti fil-White Paper ta’ l-2001, bħat-titjib tal-konnnessjonijiet ferrovjarji u marittimi għat-trasport tal-merkanzjia fuq distanzi twal, se jkunu meħtieġa strumenti addizzjonali sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet. Dawn jinkludu pjan ta’ azzjoni għal-loġistika tat-trasport tal-merkanzija, sistemi tat-trasport intelliġenti sabiex il-mobilità tkun ta’ inqas ħsara għall-ambjent u tkun aktar effiċjenti; dibattitu dwar kif inbiddlu l-mobilità tan-nies fiż-żoni urbani; pjan ta’ azzjoni għal-loġistika tat-trasport tal-merkanzija, u pjan ambizzjuż biex it-trakkijiet u l-karozzi jimxu bi fjuwils li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent.

Jacques Barrot, il-Viċi President tal-Kummissjoni inkarigat mit-Trasport, qal: “Il-mobilità hija essenzjali għall-moviment ħieles taċ-ċittadini Ewropej u għat-tkabbir ekonomiku. L-UE se tkompli ssaħħaħ u ttejjeb il-ferroviji u l-passaġġi ta’ l-ilma għall-konnessjonijiet fuq distanzi twal. Hemm bżonn ukoll li nżidu l-isforzi tagħna sabiex it-trasport fuq l-art u fl-ajru jsiru aktar effiċjenti u jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent. Minħabba f’hekk, nixtieq nagħfas fuq il-loġistika, il-propulsjoni ħadra u sistemi ta’ trasport intelliġenti li jużaw l-aktar teknoloġiji avvanzati.”

L-orjentazzjonijiet tal-politika tat-trasport imfissra f’din l-eżaminazzjoni mill-ġdid jibnu fuq il-White Paper ta’ l-2001. Jinkludu azzjonijiet sabiex jinħoloq netwerk ferrovjarju Ewropew kompetittiv bis-saħħa tal-liberalizzazzjoni, l-innovazzjoni teknoloġika u l-interoperabilità tat-tagħmir, l-investiment fl-infrastruttura u monitoraġġ aħjar tas-suq b’sistema ta’ klassifikar ġdida mill-2007 ‘il quddiem. Jeħtieġ li jiġu żviluppati ‘awtostradi tal-baħar’ u tbaħħir fuq distanzi qosra b’enfażi akbar fuq konnessjonijiet lejn l-art. Il-politika Ewropea tal-portijiet, li se tiġi varata fl-2007, se jkollha bħala wieħed mill-għanijiet tagħha investiment akbar fi ħdan il-portijiet u lejn il-hinterland.

It-tariffi intelliġenti se jikkontribwixxu għal użu aktar razzjonali ta’ l-infrastruttura. L-eżaminazzjoni mill-ġid tħabbar metodoloġija bħala bażi għal tariffi intelliġenti għall-infrastruttura mill-2008. Hemm ukoll tkomplija tal-miżuri sabiex jittejbu s-sikurezza u s-sigurtà f’diversi modi ta’ trasport. Se jiżdiedu l-miżuri sabiex tintlaħaq il-mira li jitnaqqas bin-nofs in-numru ta’ nies maqtula fuq it-toroq ta’ l-UE bejn l-2001 u l-2010. Mill-2007 ‘il quddiem, se jiġi organizzat jum Ewropew għas-sikurezza fit-toroq sabiex titqajjem kuxjenza, u approċċ integrat lejn is-sikurezza fit-toroq se jagħfas fuq id-disinn tal-vetturi, l-infrastruttura u l-imġiba tas-sewwieqa. Irid jissaħħaħ ukoll il-ħarsien tad-drittijiet tal-passiġġieri, partikolarment fil-modi tat-trasport kollha għan-nies b'mobilità limitata.

L-istrumenti tal-White Paper ta’ l-2001 għandhom jiġu adattati għal kuntest ġdid ta’ Ewropa akbar, prezzijiet tal-petrol dejjem jiżdiedu, l-impenji ta’ Kjoto u l-globalizzazzjoni. Politika Ewropea sostenibbli tal-mobilità teħtieġ aktar għodod politiċi sabiex tottimizza r-rendiment ta’ kull mod ta’ trasport u l-użu magħqud tagħhom. Il-Kummissjoni trid tadotta pjan ta’ azzjoni loġistiku fl-2007 sabiex toħloq sinerġiji aħjar bejn it-triq, il-baħar, il-ferrovija u x-xmajjar, u biex tintegra modi ta’ trasport diversi fi ktajjen loġistiċi. Dan se jagħmel lill-industrija aktar kompetittiva iżda wkoll inaqqas l-impatt ambjentali ta' kull unità tal-merkanzija.

L-eżaminazzjoni mill-ġdid titfa’ enfasi akbar fuq sistemi intelliġenti tat-trasport. M’hemm l-ebda raġuni għala l-vapuri, it-trakkijiet, il-karozzi u l-ferroviji m’għandhomx ikollhom l-istess għodod sofistikati għall-komunikazzjoni u n-navigazzjoni bħal m’għandhom l-ajruplani. Il-ġestjoni f’ħin reali tal-flussi tatt-traffiku u l-użu tal-kapaċità kif ukoll it-traċċar se jnaqqsu l-ispejjeż, itejbu l-kwalità ambjentali u jtejbu s-sikurezza. Il-programm Galileo se jkollu rwol kruċjali fil-promozzjoni ta' teknoloġiji ġodda.

It-trasport jissarraf fi 30% tal-konsum totali ta’ l-enerġija u 71% tal-konsum totali taż-żejt fl-UE. It-triq tinvolvi 60% tal-konsum totali taż-żejt. Sabiex tonqos id-dipendenza fuq iż-żejt u t-trasport isir aktar sostenibbli, fl-2007 il-Kummissjoni se tippreżenta pjan strateġiku għat-teknoloġija għall-enerġija u fl-2009 programm ewlieni dwar vetturi li jimxu bi fjuwils li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent.

L-eżaminazzjoni tal-lum issejjaħ għal azzjonijiet aktar ambizzjużi biex tinbidel il-mobilità fiż-żoni urbani ta’ l-Ewropa. Il-Kummissjoni se tvara dibattitu dwar il-politika għat-trasport urban fl-2007 permezz ta’ Green Paper. L-UE tista’ tkun xprun sabiex tħeġġeġ lil min jieħu d-deċiżjonijiet biex jaffronta aħjar il-konġestjoni, it-tniġġis u l-inċidenti permezz ta’ azzjonijiet innovattivi. Bħala parti mid-dibattitu, se tkun meħtieġa stampa aktar ċara ta’ liema livell governattiv se jkun responabbli għal azzjonijiet ġodda.
Il-kisbiet tas-snin imgħoddija huma pożittivi iżda jinħtieġu aktar strumenti. Id-direzzjonijiet politiċi mfissra fl-eżaminazzjoni mill-ġdid tal-White Paper se jiġu rfinati fuq il-bażi ta’ konsultazzjoni pubblika mal-partijiet interessati kollha u ta’ studji li jħarsu ‘l quddiem dwar ix-xenarji tat-trasport fil-ġejjieni.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website