Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Briselē, 2006. gada 22. jūnijā

Eiropas dinamiskuma saglabāšana: transporta politika ilgtspējīgai mobilitātei

Eiropas Komisija šodien pieņēma pamatnostādnes turpmākajai ES transporta politikai. Mobilitāte ir svarīga, lai nodrošinātu Eiropas labklājību un pilsoņu brīvu pārvietošanos. Ir jāsamazina mobilitātes negatīvā ietekme saistībā ar enerģijas izmantojumu un attiecībā uz apkārtējās vides kvalitāti. Līdztekus tādām 2001. gada baltajā grāmatā paredzētajām darbībām kā dzelzceļa un jūras transporta savienojumu sekmēšana kravu pārvadājumiem lielos attālumos, būs vajadzīgi papildu instrumenti šo mērķu sasniegšanai. Tie ir šādi: kravu pārvadājumu loģistikas rīcības plāns; automatizētās transporta sistēmas, lai mobilitāte būtu videi draudzīgāka un efektīvāka; apspriedes par to, kā mainīt cilvēku mobilitātes paražas pilsētu teritorijās; rīcības plāns iekšzemes ūdensceļu transporta nozares attīstīšanai, kā arī vērienīga programma ekoloģiski nekaitīgas enerģijas izmantošanai smagkravas un vieglajos automobiļos.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un komisārs transporta politikas jautājumos Žaks Barro [Jacques Barrot] pauda šādu nostāju: „Mobilitāte ir Eiropas pilsoņu brīva pārvietošanās un Eiropas ekonomiskās izaugsmes būtisks priekšnoteikums. ES turpinās atbalstīt dzelzceļa un iekšējo ūdensceļu transportu, lai nodrošinātu savienojumus liela attāluma pārvadājumos. Tāpat arī vairāk centienu ir jāiegulda, lai autotransports un gaisa transports kļūtu efektīvāki un videi nekaitīgāki. Tādēļ galveno uzmanību es vēlos vērst uz loģistiku, tīriem dzinējiem un automatizētām transporta sistēmām, kurās izmanto jaunākās tehnoloģijas”.

Pārskatā izklāstīto transporta politikas pamatnostādņu pamatā ir 2001. gada baltā grāmata. Šajās pamatnostādnēs ietvertas darbības, lai liberalizācijas rezultātā, ieviešot tehnoloģiskos jauninājumus un panākot aprīkojuma savietojamību, pateicoties ieguldījumiem infrastruktūrā un labākai tirgus uzraudzībai, izveidotu konkurētspējīgu Eiropas dzelzceļa tīklu Ir jāattīsta jūras transporta maģistrāles un mazā kabotāža, īpaši akcentējot savienojumus iekšzemes virzienā. Viens no mērķiem Eiropas ostu politikai, kuras īstenošanu uzsāks 2007. gadā, būs palielināt ieguldījumu apjomu ostās un iekšzemes ūdensceļu savienojumu attīstībai.

Ar samērīgi noteiktiem tarifiem infrastruktūras izmantošana būs racionālāka. Pārskatā ir izklāstītas metodes, kā no 2008. gada noteikt samērīgus infrastruktūras izmantošanas tarifus. Pārskatā ir arī norādīts, ka ir jāturpina pasākumu īstenošana, lai uzlabotu dažādu transporta veidu drošību un drošumu. Ir jāīsteno vairāk pasākumu, lai sasniegtu mērķi, atbilstoši kuram laikposmā no 2001. līdz 2010. gadam par 50% ir paredzēts samazināt uz ES ceļiem bojā gājušo skaitu. No 2007. gada ik gadus tiks rīkota Eiropas ceļu drošības diena, lai veicinātu sabiedrības izpratni un veidotu integrētu attieksmi pret ceļu drošību gan saistībā ar transportlīdzekļu konstrukciju, gan ar infrastruktūru un autobraucēju uzvedību. Visos transporta veidos, jo īpaši attiecībā uz cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ir jāsekmē pasažieru tiesību aizsardzība.

2001. gada baltajā grāmatā paredzētie instrumenti ir jāpielāgo jaunajā situācijā, kad Eiropas Savienība ir paplašinājusies, kad pastāvīgi pieaug degvielas cenas, ir spēkā Kioto protokolā noteiktās saistības un norit globalizācijas procesi. Eiropas ilgtspējīgās mobilitātes politikas īstenošanas nolūkā ir jādažādo rīcībā esošie politiskie instrumenti, lai panāktu optimālu katra transporta veida funkcionēšanu un to kombinētu izmantojumu. Komisija ir paredzējusi 2007. gadā pieņemt loģistikas rīcības plānu, lai izveidotu sekmīgāku sinerģiju starp autotransportu, jūras, dzelzceļa un iekšzemes ūdensceļu transportu, kā arī lai dažādus transporta veidus integrētu loģistikas ķēdēs. Tādējādi nozares pārstāvji atradīsies labvēlīgā situācijā konkurences priekšrocību dēļ, un tiks samazināta katras atsevišķas kravas vienības nelabvēlīgā ietekme uz vidi.

Pārskatā īpaši akcentētas ir automatizētās transporta sistēmas. Kuģiem, smagkravas automobiļiem, vieglajām automašīnām un vilcieniem var būt tikpat attīstīti sakaru un navigācijas līdzekļi kā gaisa kuģiem. Pārvaldot satiksmes plūsmas un jaudu reālajā laikā, kā arī tās izsekojot, tiek samazinātas izmaksas, uzlabota vides kvalitāte un pastiprināta drošība. Galileo programmai būs izšķirošā nozīme jauno tehnoloģiju sekmēšanā.

Transporta nozarē patērē 30% no kopējā enerģijas patēriņa un 71% no kopējā naftas patēriņa Eiropas Savienībā. Autotransporta nozarē patērē 60% no kopējā naftas patēriņa transporta nozarē kopumā. Lai samazinātu atkarību no naftas piegādēm un lai sekmētu transporta nozares ilgtspējību, Komisija 2007. gadā nāks klajā ar stratēģisko tehnoloģiju plānu enerģētikas jomā un 2009. gadā — ar vērienīgu programmu par transportlīdzekļiem, kuros izmanto tīro enerģiju.

Pārskatā, par kuru ir runa, ir izteikts aicinājums īstenot daudz vērienīgākas darbības, lai mainītu mobilitātes paražas Eiropas pilsētu teritorijās. Pēc zaļās grāmatas izstrādes attiecīgajā jautājumā Komisija 2007. gadā uzsāks apspriedes par pilsētu transporta politiku. ES var būt stimuls lēmējstruktūrām, lai tās ar satiksmes pārslogotību, piesārņojumu un nelaimes gadījumu statistiku saistītās problēmas risinātu, veicot novatoriskus pasākumus. Šo apspriežu gaitā būs jāizstrādā skaidrs atzinums par to, cik lielā mērā valdības ir atbildīgas par jaunu iniciatīvu izstrādi.
Pēdējo gadu gaitā panāktie rezultāti ir pozitīvi, bet ar rīcībā esošajiem instrumentiem tomēr nepietiek. Baltās grāmatas pārskatā ieskicētās politiskās pamatnostādnes precizēs, pamatojoties uz publisko apspriežu rezultātiem ar visām ieinteresētajām personām un ņemot vērā perspektīvu pētījumus par transporta nozares attīstības scenāriju nākotnē.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar