Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Briuselis, 2006 m. birželio 22 d.

Mobili Europa: transporto politika tvariam mobilumui palaikyti

Šiandien Europos Komisija priėmė būsimosios ES transporto politikos gaires. Mobilumas sudaro Europos gerovės ir laisvo piliečių judėjimo esmę. Reikia sumažinti neigiamą mobilumo poveikį energijos ištekliams ir aplinkos kokybei. Siekiant šių tikslų, be 2001 m. baltojoje knygoje numatytų veiksmų (pvz., tolimojo susisiekimo krovininiam transportui skirtų geležinkelio ir jūrų kelių jungčių gerinimas) reikės imtis papildomų priemonių. Tos priemonės yra tokios: logistikos veiksmų planas; pažangios transporto sistemos, skirtos transportui padaryti ekologiškesniam ir veiksmingesniam; diskusijos apie tai, kaip pakeisti žmonių mobilumą miesto vietovėse; vidaus vandens kelių gerinimo veiksmų planas; ambicinga ekologišką energiją naudojančių krovininių ir lengvųjų automobilių programa.

Už transporto politiką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Žakas Baro (Jacques Barrot) pareiškė: „Mobilumas sudaro laisvo Europos piliečių judėjimo ir ekonomikos augimo esmę. ES ir toliau gerins geležinkelius ir jūros kelius, skirtus tolimojo susisiekimo transportui. Be to, turėtume dėti daugiau pastangų, kad kelių ir oro transportas taptų veiksmingesnis ir ekologiškesnis. Todėl norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį į logistiką, ekologiškumo postūmį ir pažangiausias transporto sistemas, kuriose naudojamos naujausios technologijos.“

Transporto politikos gairės nustatytos pagal 2001 m. baltąją knygą parengtoje apžvalgoje. Į gaires įtraukiami veiksmai, kuriais siekiama sukurti konkurencingą Europos geležinkelio tinklą: liberalizavimas, naujų technologijų diegimas bei įrangos sąveikos, investicijų į infrastruktūrą ir geresnės rinkos stebėsenos, nuo 2007 m. naudojant naują suvestinę, užtikrinimas. Reikia plėsti jūros greitkelius ir trumpųjų nuotolių laivybą, didesnį dėmesį skiriant jungtims su sausuma. Viena iš 2007 m. Europos uostų politikos tikslų – didesnės investicijos į uostus ir į atokias teritorijas.

Pagrįsti mokesčiai padėtų racionaliau naudoti infrastruktūrą. Apžvalgoje nurodoma, kad metodologija yra pagrįsto infrastruktūros apmokestinimo iki 2008 m. pagrindas. Toliau taikomos įvairių transporto rūšių saugumo ir saugos gerinimo priemonės. Reikia aktyviau imtis priemonių, kad būtų pasiektas tikslas nuo 2001 m. iki 2010 m. perpus sumažinti ES keliuose žūstančių žmonių skaičių. Siekiant geriau informuoti visuomenę nuo 2007 m. bus organizuojama Europos kelių saugos diena ir ypatingas dėmesys skiriamas transporto priemonių konstrukcijoms, infrastruktūrai ir vairuotojų elgesiui. Reikėtų geriau ginti keleivių ypač riboto mobilumo žmonių, naudojančių visų rūšių transporto priemones, teises.

2001 m. baltosios knygos priemonės turėtų būti taikomos atsižvelgiant į padidėjusią Europą, didėjančias benzino kainas, Kioto įsipareigojimus ir globalizaciją. Europos tvaraus mobilumo politikai reikia dar daugiau politinių priemonių, kad būtų geriau eksploatuojamas visų rūšių transportas ir jis naudojamas kombinuotai. 2007 m. Komisija ketina priimti logistikos veiksmų planą, kad būtų sukurta geresnė kelių, jūros kelių, geležinkelių ir upių kelių sąveika ir į logistikos grandines integruotos įvairios transporto rūšys. Dėl to pramonė įgis konkurencinį pranašumą ir sumažės kiekvieno krovinių vežimo daromas poveikis aplinkai.

Apžvalgoje didelis dėmesys skiriamas pažangiosioms transporto sistemoms. Nėra priežasčių, dėl kurių laivams, automobiliams ir traukiniams nereikėtų taikyti tų pačių sudėtingų ryšio ir navigacijos priemonių, kurios naudojamos orlaiviuose. Dėl eismo srautų, pajėgumų naudojimo ir sekimo valdymo realiu laiku sumažės išlaidos, pagerės aplinkos kokybė ir padidės saugumas. Skatinant naujas technologijas svarbų vaidmenį atliks programa „Galileo“.

Transporto srityje sunaudojama 30 % visos ES energijos ir 71 % visų naftos išteklių. Kelių transporto srityje sunaudojama 60 % visų naftos išteklių. Siekdama sumažinti priklausomybę nuo naftos ir transporto sektorių padaryti tvaresnį, 2007 m. Komisija pateiks strateginį energetikos technologijų planą, o 2009 m. – plataus masto ekologišką energiją naudojančių transporto priemonių programą.

Šiandienos apžvalga skatinama imtis ambicingesnių veiksmų siekiant pakeisti mobilumą Europos miesto vietovėse. 2007 m. žaliojoje knygoje Komisija pradės diskusijas apie miesto transporto politiką. ES gali tapti katalizatoriumi, skatinančiu sprendimus priimančius asmenis novatoriškai spręsti grūsčių bei taršos klausimus ir su avarijomis susijusias problemas. Be kita ko, diskusijose reikės aiškios nuomonės dėl to, kokiu mastu valstybė bus atsakinga už naujus veiksmus.
Praeityje buvo pasiekta gerų rezultatų, tačiau reikia imtis dar daugiau priemonių. Baltosios knygos apžvalgoje nustatytos politikos kryptys apibrėžiamos tiksliau, remiantis viešosiomis konsultacijomis su visomis suinteresuotomis šalimis ir į ateitį orientuotomis būsimų veiksmų plano transporto srityje studijomis.
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar