Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Bryssel 22. heinäkuuta 2006

Liikkuva Eurooppa: kestävää liikkuvuutta edistävä liikennepolitiikka

Euroopan komissio hyväksyi tänään EU:n tulevaa liikennepolitiikkaa koskevat suuntaviivat. Liikenne on Euroopan hyvinvoinnin ja kansalaisten vapaan liikkumisen kannalta olennaisen tärkeää. Liikenteeseen liittyvää energiankulutusta ja ympäristön pilaantumista on vähennettävä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia välineitä niiden toimien lisäksi, joita hahmoteltiin vuonna 2001 annetussa valkoisessa kirjassa (kuten rautatie- ja meriliikenneyhteyksien edistäminen pitkän matkan rahtiliikenteessä). Näihin uusiin välineisiin lukeutuvat muun muassa rahtiliikenteen logistiikkaa koskeva toimintasuunnitelma; älykkäät liikennejärjestelmät, joilla vähennetään liikenteen ympäristövaikutuksia ja parannetaan sen tehokkuutta; keskustelu siitä, kuinka voidaan muuttaa ihmisten liikkumistottumuksia kaupunkialueilla; sisävesiliikenteen edistämistä koskeva toimintasuunnitelma sekä kunnianhimoinen ohjelma puhtaiden käyttövoimajärjestelmien edistämiseksi raskaissa ajoneuvoissa ja henkilöautoissa.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot totesi seuraavaa: ”Liikenne on Euroopan kansalaisten vapaan liikkuvuuden ja talouskasvun kannalta olennaisen tärkeää. EU aikoo tulevaisuudessakin edistää rautatie- ja vesiliikenteen käyttöä pitkän matkan kuljetuksissa. Meidän on myös tehostettava toimiamme tie- ja lentoliikenteen tehokkuuden parantamiseksi ja niiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Siksi haluankin keskittyä logistiikkaan, puhtaisiin käyttövoimajärjestelmiin ja älykkäisiin liikennejärjestelmiin, joissa hyödynnetään uusinta teknologiaa.”

Nyt esitetyt liikennepolitiikan suuntaviivat perustuvat vuoden 2001 valkoisen kirjan väliarvioinnin tuloksiin. Suuntaviivoihin sisältyy muun muassa toimia, joilla pyritään luomaan kilpailukykyinen eurooppalainen rautatieverkko vapauttamalla markkinat, hyödyntämällä teknisiä innovaatioita, parantamalla laitteiden yhteentoimivuutta, investoimalla infrastruktuureihin sekä tehostamalla markkinoiden seurantaa ottamalla käyttöön uusi tulostaulu vuodesta 2007 alkaen. Merten moottoriteitä ja lähimerenkulkua on kehitettävä kiinnittämällä entistä enemmän huomiota sisämaan yhteyksiin. Vuonna 2007 aletaan toteuttaa Euroopan satamapolitiikkaa, jonka yhtenä tavoitteena on satamiin ja niiden maayhteyksiin tehtävien investointien kasvattaminen.

Älykkäät käyttömaksujärjestelmät edistävät infrastruktuurin järkevämpää käyttöä. Väliarvioinnissa esitellään menetelmä, jonka pohjalta älykkäät infrastruktuurien käyttömaksujärjestelmät voitaisiin ottaa käyttöön vuoteen 2008 mennessä. Myös turvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia jatketaan eri liikennemuodoissa. Toimia on vielä tehostettava, jotta voitaisiin saavuttaa tavoitteena oleva EU:n tieliikennekuolemien puoliintuminen vuosina 2001–2010. Vuodesta 2007 alkaen järjestetään Euroopan liikenneturvallisuuspäiviä, joiden avulla pyritään parantamaan tietoisuutta liikenneturvallisuuskysymyksistä. Liikenneturvallisuuteen omaksutaan kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa kiinnitetään huomiota ajoneuvojen suunnitteluun, infrastruktuuriin ja kuljettajien käyttäytymiseen. Lisäksi on parannettava matkustajien oikeuksien suojelua kaikissa liikennemuodissa etenkin liikuntarajoitteisten matkustajien osalta.

Vuoden 2001 valkoisessa kirjassa esitettyjä välineitä on mukautettava uuteen tilanteeseen, johon vaikuttavat EU:n laajentuminen, polttoaineen hinnan kohoaminen, Kioton velvoitteet ja globalisaatio. Kestävää liikkuvuutta koskeva eurooppalainen politiikka tarvitsee lisää poliittisia välineitä, joiden avulla voidaan optimoida kunkin liikennemuodon suorituskyky ja niiden yhdistetty käyttö. Komissio haluaa antaa logistiikkaa koskevan toimintasuunnitelman vuonna 2007, jotta voitaisiin luoda parempia synergioita maantie-, meri-, rautatie- ja sisävesiliikenteen välillä ja integroida eri liikennemuodot logistiikkaketjuiksi. Tämä antaa teollisuudelle kilpailuedun ja vähentää samalla ympäristövaikutuksia rahtiyksikköä kohden.

Väliarvioinnissa korostetaan vielä aiempaa enemmän älykkäiden liikennejärjestelmien merkitystä. Ei ole mitään syytä, miksei laivoissa, rekoissa, henkilöautoissa ja junissa voisi olla samanlaisia kehittyneitä viestintä- ja navigointijärjestelmiä kuin lentokoneissa. Liikennevirtojen ja kapasiteetin käytön tosiaikainen hallinta sekä ajoneuvojen jäljittäminen alentavat kustannuksia ja parantavat ympäristön laatua ja turvallisuutta. Galileo-hankkeella on keskeinen asema uuden teknologian edistämisessä.

Liikenne kuluttaa EU:ssa 30 prosenttia kaikesta käytetystä energiasta ja 71 prosenttia kaikesta käytetystä öljystä. Tieliikenteen osuus öljynkulutuksesta on 60 prosenttia. Jotta riippuvuutta öljystä voitaisiin vähentää ja liikenteestä voitaisiin tehdä kestävämpää, komissio esittää vuonna 2007 energia-alaa koskevan strategisen teknologiasuunnitelman ja vuonna 2009 puhtaan käyttövoiman ajoneuvoja koskevan laajamittaisen ohjelman.

Tänään julkaistussa väliarvioinnissa peräänkuulutetaan kunnianhimoisempia toimia liikkuvuustottumusten muuttamiseksi Euroopan kaupunkialueilla. Komissio käynnistää keskustelun kaupunkiliikennepolitiikasta julkaisemalla vihreän kirjan vuonna 2007. EU voi toimia liikkeellepanevana voimana ja kannustaa päätöksentekijöitä puuttumaan innovatiivisin toimin ruuhkiin, saastumiseen ja onnettomuuksiin. Keskustelussa on muodostettava selkeä näkemys siitä, mikä hallintotaso vastaa uusista toimista.
Viime vuosien saavutukset ovat olleet myönteisiä, mutta käyttöön on saatava uusia välineitä. Valkoisen kirjan väliarvioinnissa hahmoteltuja politiikan suuntaviivoja tarkennetaan kaikkien osapuolten julkisen kuulemisen ja tulevaisuuden liikenneskenaarioista tehtävien selvitysten pohjalta.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar