Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Brüssel, 22. juuni 2006

Hoidkem Euroopa liikumas: transpordipoliitika säästva liikluse arendamiseks

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi transpordipoliitika tulevikusuuna. Liiklus on Euroopa jõukuse ja kodanike vaba liikumise jaoks peamise tähtsusega. Energiakasutuse ja keskkonnakvaliteediga seotud negatiivset liikluse mõju tuleb vähendada. Lisaks 2001. aasta valge raamatuga ettenähtud tegevustele, nagu näiteks raudtee- ja meretranspordi soodustamine pikamaakaubavedude puhul, on kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vaja täiendavaid vahendeid. Nende hulka kuuluvad kaubavedude logistika tegevuskava; intelligentsed transpordisüsteemid, et muuta liiklust keskkonnasõbralikumaks ja tõhusamaks; arutelu teemal, kuidas muuta inimeste liikuvust linnapiirkondades; tegevuskava siseveetranspordi edendamiseks ning ambitsioonikas kava kasutada veo- ja sõiduautode puhul rohelist energiat.

Komisjoni transpordiküsimustega tegelev asepresident Jacques Barrot väitis järgmist: „Liiklus on Euroopa kodanike vaba liikumise ja majanduskasvu jaoks ülioluline. EL jätkab pikkade vahemaade puhul raudtee- ja meretranspordi edendamist. Me peame ühtlasi suurendama jõupingutusi maantee- ja lennutranspordi tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks muutmisel. Seepärast soovin keskenduda logistikale, rohelisele energiale ja intelligentsetele transpordisüsteemidele, milles kasutatakse uusimaid tehnoloogiaid.“

Ülevaates esitatud transpordipoliitika suunad põhinevad 2001. aasta valgel raamatul. Need hõlmavad tegevusi konkurentsivõimelise Euroopa raudteevõrgustiku loomiseks liberaliseerimise, tehnoloogiliste uuenduste ja seadmete koostalitusvõime kaudu, infrastruktuuri tehtud investeeringute abil ning alates 2007. aastast uue tulemustabeliga parema turujälgimise teel. Merekiirteid ja lähimerevedusid tuleb arendada, pöörates rohkem tähelepanu ühendusele mandriga. Euroopa sadamapoliitika (mis käivitatakse 2007. aastal) üks eesmärkidest on suuremad investeeringud sadamatesse ja sisemaa-aladesse.

Mõistlik maksustamine aitab kaasa infrastruktuuri ratsionaalsemale kasutamisele. Ülevaates tehakse teatavaks metoodika, mis on 2008. aastaks infrastruktuuri mõistliku maksustamise alus. Jätkuvalt võetakse meetmeid mitmete transpordiliikide kindluse ja turvalisuse parandamiseks. Meetmeid tuleks tõhustada, et saavutada eesmärk vähendada aastatel 2001–2010 ELi maanteedel hukkunud inimeste arvu poole võrra. Alates 2007. aastast korraldatakse Euroopa maanteeohutuse päeva, et suurendada teadlikkust, ning terviklik lähenemine maanteeohutusele on suunatud nii sõiduki ehitusele, infrastruktuurile kui ka juhi käitumisele. Samuti tuleb tõhustada reisijate õiguste kaitset, eelkõige piiratud liikuvusega inimesi hõlmavate transpordiliikide puhul.

2001. aasta valge raamatu vahendeid tuleb kohandada laienenud Euroopa uue konteksti, tõusvate kütusehindade, Kyoto kohustuste ja globaliseerumisega. Euroopa säästva liikluse poliitika vajab rohkem poliitilisi vahendeid, et optimeerida kõigi transpordivahendite individuaalset ja kombineeritud kasutust. Komisjon soovib 2007. aastal vastu võtta logistika tegevuskava, et luua paremat koostoimet maanteede, merede, raudteede ja jõgede vahel ning integreerida eri transpordiliike logistikaahelasse. See annab tööstusharule konkurentsieelise, kuid vähendab ühtlasi ka keskkonnamõju kaubaveoühiku kohta.

Ülevaates pööratakse suurt tähelepanu intelligentsetele transpordisüsteemidele. Laevadel, veokitel, sõiduautodel ja rongidel võiksid olla samasugused keerulised side- ja navigatsiooniseadmed nagu lennukitel. Liiklusvoogude ja võimsuse rakendamise haldamine ning jälgimine reaalajas vähendab kulusid, parandab keskkonnakvaliteeti ja suurendab turvalisust. Galileo mängib uute tehnoloogiate edendamisel olulist rolli.

Transport moodustab 30% ELi energia ja 71% nafta kogutarbimisest. Maanteetranspordis kasutatakse 60% nafta kogutarbimisest. Selleks et vähendada sõltuvust naftast ja muuta transporti säästvamaks, esitab komisjon 2007. aastal energiat käsitleva strateegilise tehnoloogiakava ja 2009. aastal ulatusliku kava, mis käsitleb rohelist energiat kasutavaid sõidukeid.

Praegune ülevaade viitab vajadusele ambitsioonikamate tegevuste järele, et muuta liikuvust Euroopa linnapiirkondades. Komisjon algatab 2007. aastal rohelise raamatuga arutelu linnatranspordipoliitika kohta. EL võib toimida katalüsaatorina, kes aitab otsuselangetajatel uuenduslike meetmete abil paremini võidelda liiklusummikute, saaste ja õnnetustega. Arutelu osana vajatakse selget seisukohta valitsuse vastutuse taseme kohta uute tegevustega seoses.
Viimaste aastate saavutused on positiivsed, kuid vajatakse rohkem vahendeid. Valges raamatu ülevaates visandatud poliitikasuunad täpsustatakse kõigi huvitatud isikutega peetava avaliku arutelu ja transpordi tulevikustsenaariume käsitlevate tulevikku suunatud uuringute põhjal.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar