Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Bruxelles, den 22. juni 2006

Hold Europa i bevægelse: en transportpolitik for bæredygtig mobilitet

I dag har Europa-Kommissionen vedtaget en redegørelse for EU's fremtidige transportpolitik. Det er helt afgørende for velstanden i Europa og for borgernes muligheder for at bevæge sig frit omkring, at trafikken glider. Men trafikkens negative virkninger i form af energiforbrug og nedslidning af miljøet må begrænses. Hvis disse mål skal opfyldes, er der brug for flere virkemidler end dem, der er taget i brug på grundlag af hvidbogen fra 2001, som lagde op til, at bane- og skibsforbindelserne udbygges til fjerntrafik med gods. De nye virkemidler omfatter en handlingsplan for godslogistik, intelligente transportsystemer, der gør trafikken grønnere og mere effektiv, en debat om, hvordan byområdernes persontrafik kan forandres, en handlingsplan til støtte for de indre vandveje og et storstilet program for grønne brændstoffer til biler.

Transportkommissær Jacques Barrot, der er næstformand for Kommissionen, sagde ved forelæggelsen: "Mobilitet er afgørende for borgernes frie bevægelighed i Europa og for den økonomiske vækst. EU vil fortsat understøtte bane- og skibstrafikken som fjerntrafikmidler. Men derudover må vi øge indsatsen for at gøre vej- og lufttrafikken mere effektiv og mindre miljøbelastende. Derfor vil jeg fokusere på logistik, grønne drivmidler og intelligente transportsystemer, der udnytter den nyeste teknik."

De transportpolitiske retningslinjer, der opstilles i redegørelsen, bygger videre på hvidbogen fra 2001. De satser bl.a. på at få opbygget et konkurrencebaseret europæisk banenet ved hjælp af liberalisering, teknologisk innovation og interoperabilitet i udstyret, investering i infrastruktur og bedre markedsovervågning med en ny resultattavle fra 2007 og fremefter. Motorvejene til søs og nærskibsfarten må videreudvikles med større vægt på de landværts forbindelser. I 2007 søsættes en europæisk havnepolitik, der som et af sine mål får øgede investeringer i havne og deres forbindelser til baglandet.

Snilde takstsystemer vil føre til mere rationel udnyttelse af infrastrukturen. Der vil blive udarbejdet en metode, der skal danne grundlag for snild opkrævning af infrastrukturtakster. Den skal være klar i 2008. Foranstaltningerne for at højne sikkerheden ved de forskellige transportformer føres videre. Indsatsen for at nå målet om at halvere antallet af trafikdræbte på vejene i EU mellem 2001 og 2010 må trappes op. Fra 2007 vil der blive tilrettelagt en europæisk trafiksikkerhedsdag for at skabe opmærksomhed, og i et integreret trafiksikkerhedsprogram vil der blive fokuseret på køretøjsudformning, infrastruktur og bilistadfærd. Der må også sættes stærkere ind på at beskytte passagerernes rettigheder, navnlig de bevægelseshæmmedes rettigheder i alle trafikarter.

2001-hvidbogens virkemidler må tilpasses den nye situation med et udvidet EU, stigende benzinpriser, Kyoto-forpligtelser og globalisering. En bæredygtig europæisk trafikpolitik kræver flere håndtag at dreje på for at optimere ydeevnen i hver transportform for sig og ved kombineret anvendelse. Kommissionen ønsker at vedtage en logistikhandlingsplan i 2007 for at få et bedre samspil mellem veje, baner, søruter og floder og for at integrere de forskellige transportformer i logistikkæder. Det vil både øge branchens konkurrenceevne og mindske miljøbelastningen per fragtenhed.

Redegørelsen styrker fokuseringen på intelligente transportsystemer. Der er ingen grund til at skibe, biler og tog ikke skulle kunne få de samme avancerede kommunikations- og navigationsredskaber som fly. Styring af trafikstrømme og kapacitetsudnyttelse i sand tid og sporing af gods vil sænke omkostningerne og højne miljøkvalitet og sikkerhed. Til fremme af disse nye teknologier vil Galileo-programmet spille en hovedrolle.

Transporten står for 30 % af det samlede energiforbrug og 71 % af det samlede olieforbrug i EU. Vejtrafikken tegner sig alene for 60 % af det samlede olieforbrug. For at mindske olieafhængigheden og gøre transporten mere bæredygtig vil Kommissionen i 2007 forelægge en strategisk teknologiplan for energiområdet, og i 2009 et stort program for køretøjer med miljøvenlige drivmidler.

Redegørelsen i dag kræver, at der satses mere ambitiøst på at ændre trafikmønstret i EU's byområder. Kommissionen vil give startskuddet til en debat om bytransportpolitik med en ny grønbog i 2007. EU kan spille rollen som en katalysator, der tilskynder beslutningstagerne til at gå nye veje for at finde bedre løsninger på trængsel, forurening og ulykker. Et af målene med debatten er at finde et klart svar på, hvilket forvaltningsniveau der skal have ansvaret for nye tiltag.
Resultaterne fra de foregående år er positive, men der er brug for flere virkemidler. Hvidbogens politiske retningslinjer vil blive udspecificeret nærmere på grundlag af offentlige høringer med alle berørte parter og undersøgelser, der munder ud i scenarier for transportvæsnets fremtid.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar