Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

V Bruselu dne 22. června 2006

Evropa v pohybu: dopravní politika pro udržitelnou mobilitu

Evropská komise dnes schválila nový směr budoucí dopravní politiky v EU. Pro prosperitu Evropy a pro volný pohyb občanů je mobilita nezbytná. Musí být sníženy negativní dopady mobility v oblasti spotřeby energie a kvality životního prostředí. Kromě opatření, s nimiž se počítá v Bílé knize z roku 2001, jako např. prosazování železničního a námořního spojení u dopravy zboží na velké vzdálenosti, bude k dosažení těchto cílů třeba přijmout další nástroje. Mezi tyto nástroje patří akční plán v oblasti logistiky nákladní dopravy; inteligentní dopravní systémy pro ekologickou a účinnější mobilitu; diskuze na téma jak změnit mobilitu lidí v městských oblastech; akční plán na podporu vnitrozemských vodních cest a ambiciózní program týkající se zelené energie pro nákladní a osobní automobily.

Místopředseda Komise pro otázky dopravy Jacques Barrot uvedl: „Mobilita je pro volný pohyb občanů Evropy a hospodářský růst zásadním faktorem. U spojení na velké vzdálenosti pokračuje Evropská unie v podpoře železniční a vodní dopravy. Rovněž musíme zvýšit naše úsilí o účinnější a ekologickou silniční a leteckou dopravu. Chtěl bych se proto zaměřit na logistiku, ekologické pohonné hmoty a inteligentní dopravní systémy, které využívají nejnovější technologie."

Směr dopravní politiky navržený ve zprávě vychází z Bílé knihy z roku 2001. Zahrnuje opatření na vytvoření konkurenceschopné evropské železniční sítě prostřednictvím liberalizace, technické inovace a interoperability zařízení, investic do infrastruktury a lepšího sledování trhu pomocí nových srovnávacích tabulek, a to od roku 2007. Je třeba rozvíjet „mořské dálnice“ a námořní dopravu na krátké vzdálenosti se zvýšeným důrazem na jejich napojení na pevninu. Jedním z cílů politiky týkající se evropských přístavů, která bude zahájena v roce 2007, bude zvýšení investic do přístavů a jejich zázemí.

K racionálnějšímu využívání infrastruktury přispějí inteligentní systémy vybírání poplatků. Zpráva uvádí, že základem inteligentních systémů vybírání poplatků za infrastrukturu je metodika. Nadále také u různých druhů dopravy pokračují opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany. Opatření je třeba urychlit, aby bylo v letech 2001 až 2010 dosaženo cíle snížit počet osob usmrcených na silnicích EU na polovinu. Od roku 2007 se bude pořádat Evropský den bezpečnosti na silnicích, aby se zvýšilo povědomí občanů, a integrovaný přístup k bezpečnosti na silnicích se zaměří na konstrukci vozidel, infrastrukturu a chování řidičů. Rovněž je třeba posílit ochranu práv cestujících, zvláště ve všech dopravních prostředcích pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Nástroje Bílé knihy z roku 2001 musí být přizpůsobeny novým souvislostem rozšířené Evropy, zvýšení cen benzínu, závazkům Kjótského protokolu a globalizaci. Aby mohla Evropská politika udržitelné mobility optimalizovat výkonnost jednotlivých způsobů dopravy a jejich kombinovaného využívání, potřebuje více politických nástrojů. Komise chce v roce 2007 přijmout logistický akční plán, aby mohla dosáhnout vyšší součinnosti mezi silniční, námořní, železniční a říční dopravou a integrovat různé způsoby dopravy do logistických řetězců. Tím toto odvětví nejen získá náskok před konkurencí, ale rovněž dojde ke snížení dopadu na životní prostředí na jednotku nákladu.

Zpráva klade zvýšený důraz na inteligentní dopravní systémy. Není důvodu, proč by lodě, nákladní vozy, osobní automobily a vlaky nemohly disponovat stejně dokonalými komunikačními a navigačními nástroji jako letadla. Řízení systému dopravních toků v reálném čase a využívání kapacit, jakož i sledování sníží náklady, zvýší kvalitu životního prostředí a posílí bezpečnost. Při podpoře nových technologií bude hrát klíčovou úlohu program Galileo.

Doprava se podílí 30 % na celkové spotřebě energie a 71 % na celkové spotřebě ropy v EU. Silniční doprava se podílí 60 % na celkové spotřebě ropy. Za účelem snížení závislosti na ropě a zvýšení udržitelnosti dopravy předloží Komise v roce 2007 strategický plán pro energetické technologie a v roce 2009 hlavní program týkající se ekologicky poháněných vozidel.

Dnešní zpráva žádá ambicióznější opatření na změnu mobility v evropský městských oblastech. Diskuzi o městské dopravní politice zahájí Komise v roce 2007 prostřednictvím Zelené knihy. EU může sehrát klíčovou úlohu jakožto katalyzátor a podpořit řídící pracovníky, aby mohli pomocí inovačních opatření bojovat s přetížením dopravy, znečištěním i dopravními nehodami. Součástí diskuze bude i potřeba jasně určit, která úroveň správy je za nová opatření zodpovědná.
Výsledky, jichž bylo dosaženo v posledních letech, jsou pozitivní, ale jsou potřebné další nástroje. Směr politiky navržený ve zprávě vycházející z Bílé knihy bude upřesněn na základě veřejné konzultace se zúčastněnými stranami a výhledových studií zaměřených na dopravní scénáře budoucnosti.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar