Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/779

Bryssel den 13 juni 2006

De offentliga finanserna 2006: Den nya stabilitets- och tillväxtpakten får en bra start men står inför avgörande prövningar

Bokslutet för det första året av tillämpningen av den ändrade stabilitets- och tillväxtspakten är allmänt taget positivt, men vägen framåt kantas fortfarande av avgörande prövningar. Den nya pakten resulterade i ett större nationellt engagemang i reglerna om budgetdisciplin tack vare en tydligare ekonomisk förklaring genom vilken det garanteras att de ekonomiska skillnaderna mellan länderna bättre beaktas. Ansträngningarna att konsolidera de offentliga finanserna har förbättrats när det gäller struktur, varaktighet och kvalitet. Däremot är bedömningen av paktens förebyggande möjligheter, dvs. en god budgetbalans på medellång sikt, mer dämpad. Detta är desto mer oroväckande på grund av att Europeiska unionens – även euro-områdets – pågående ekonomiska återhämtning verkligen talar för större konsolideringsansträngningar och inte mindre. Dessa slutsatser inbegrips i det meddelande till Europaparlamentet och rådet som antogs idag och som bygger på årsrapporten om Europeiska unionens offentliga finanser.

”Genom att införa ett större spelrum för ekonomisk bedömning har reformen stimulerat en mer konstruktiv och öppen dialog om den ekonomiska politiken på EU-nivå. Den har stärkt det ömsesidiga stödet och de ömsesidiga påtryckningarna samt bidragit till att pakten genomförts på ett smidigt och effektivt sätt. Men de största utmaningarna kvarstår, nämligen att gå längre än avhjälpandet av alltför stora underskott och att garantera en god budgetställning på medellång sikt genom att öka konsolideringsansträngningarna nu när vi går mot ljusare tider”, sade Joaquin Almunia, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor. ”Vi får inte upprepa tidigare misstag om vi vill garantera en säkerhetsmarginal för kommande dåliga tider och vi måste dessutom minska de orimliga skulderna”.

Idag antog kommissionen ett meddelande i vilket de främsta politiska slutsatserna fastställs från 2006 års rapport om De offentliga finanserna i EMU. I meddelandet finns även en första översyn av genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten, i dess ändrade lydelse från juni 2005, och av de utmaningar man står inför.

Reformen av stabilitets- och tillväxtpakten 2005 medförde en avsevärd förbättring av förfarandet vid alltför stora underskott.

Genom reformen kan man nu ta större hänsyn till landsspecifika förhållanden vad gäller ekonomisk tillväxt och offentliga finanser samtidigt som alla länder med ett underskott på mer än tre procent skall genomgå förfarandet vid alltför stora underskott.

Realistiska tidsfrister har införts för avhjälpandet av alltför stora underskott då ett land har svag ekonomisk tillväxt, men den strukturella skattejustering som rekommenderas är betydande. Detta understryks nu av att justeringen uttrycks efter avdrag av engångsåtgärder och tillfälliga effekter, vilket sålunda garanterar att alltför stora underskott avhjälps på ett mer varaktigt sätt.

Det är värt att notera att den ökade flexibiliteten och de ökade bedömningsmöjligheterna har införts utan att det påverkar tillämpningen av det regelbaserade system för skattepolitiken som garanterar likabehandling av alla medlemsstater.

Enligt de finanspolitiska resultaten för år 2005 minskades det nominella underskottet i EU till 2,3 procent av BNP från 2,6 procent år 2004 (2,4 procent respektive 2,8 procent i euro-området. Strukturellt sett motsvarar detta en förbättring på ungefär 0,75 procent av BNP, vilket utgör den största justeringen av de offentliga finanserna sedan 1997.

Förebyggande möjligheter

Naturligtvis går pakten inte endast ut på att avhjälpa alltför stora underskott. Främst eftersträvar man att garantera sunda mål på medellång sikt för offentliga finanser som nu rekommenderas ligga mellan -1 % av BNP för länder med låga skulder/hög tillväxtpotential och balans eller överskott för länder med höga skulder/låg tillväxtpotential.

Bedömningen av den första omgången av de stabilitets- och konvergensprogrammen som inlämnats efter reformen av pakten visar att medlemsstaterna har fastställt mål på medellång sikt som i stort överensstämmer med de överenskomna principerna. En annan positiv utveckling är att budgetberäkningarna, i nästan samtliga fall, grundas på realistiska tillväxtantaganden och med få möjligheter till engångsåtgärder och andra tillfälliga åtgärder. I vissa fall saknar dock budgetplanerna på medellång sikt den ambition som krävs för att minska klyftan mellan den nuvarande skattesituationen och budgetmålen på medellång sikt. Större skattejusteringar bör i synnerhet göras 2006 och även 2007 med hänsyn till ekonomisk återhämtning.

2006 års rapport om de offentliga finanserna i EMU innehåller även två analytiska avsnitt som är inriktade på a) vikten av nationella skattepolitiska regler (t.ex. utgiftstak, ”nationella pakter”) och institutioner som viktiga tillägg till bestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten; och b) skattepolitiken under ”högkonjunktur”. Den senaste utvecklingen och kommissionens prognos våren 2006 bekräftar att den ekonomiska återhämtningen har kommit i gång i euro-området och i EU. Medlemsstaterna måste undvika de misstag som tidigare gjorts och se till att utnyttja högkonjunkturen för att öka ansträngningarna att konsolidera de offentliga finanserna.

Bakgrund

Stabilitets- och tillväxtpakten består av fördragsbestämmelserna om Ekonomisk och monetär politik (Avdelning VII) i EU-fördraget samt två förordningar från 1997 om övervakningen av de offentliga finanserna och om avhjälpande av alltför stora underskott. Bestämmelserna ändrades 2005. Den rapport om ett förbättrat genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten som antogs av EU:s finansministrar i mars 2005 utgör också en viktig del av EU:s system för övervakning av de offentliga finanserna.
Den fullständiga rapporten finns att tillgå på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publicfinance_en.htm


Side Bar