Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/779

Bruselj, 13. junija 2006

Javne finance v letu 2006: dober začetek za novi Pakt stabilnosti in rasti, vendar so ključne preizkušnje še pred njim

Bilanca prvega leta izvajanja prenovljenega Pakta stabilnosti in rasti je na splošno pozitivna, vendar pa so ključne preizkušnje še pred njim. Novi pakt daje večji poudarek gospodarskim načelom, kar zagotavlja upoštevanje razlik med posameznimi državami, rezultat pa je pripravljenost držav, da si proračunsko disciplino postavijo za svoj cilj. Prizadevanja za konsolidacijo so bolj strukturna, trajnostna in kakovostna. Vendar pa ocena o „preventivnem delu“ Pakta, tj. o srednjeročnem doseganju zdravih proračunskih bilanc, ni tako zadovoljiva. To je še toliko bolj zaskrbljujoče, ker bi moralo sedanje gospodarsko okrevanje Evropske unije, vključno z območjem eura, še bolj spodbuditi prizadevanja za konsolidacijo. Ti sklepi so del vsebine danes sprejetega sporočila Parlamentu in Svetu, ki izhaja iz letnega poročila o stanju javnih financ v Evropski uniji.

„Reforma je omogočila večji manevrski prostor za gospodarsko presojo in s tem spodbudila bolj konstruktiven in transparenten dialog o gospodarski politiki na ravni EU. Okrepila je vzajemno podporo in pritisk ter prispevala k učinkovitemu in nemotenemu delovanju pakta. Še vedno pa je glavni izziv preseči odpravljanje čezmernih primanjkljajev in srednjeročno zagotoviti ugodno proračunsko stanje s povečanjem prizadevanj za konsolidacijo, potem ko so se razmere izboljšale,“ je dejal komisar za gospodarske in monetarne zadeve Joaquin Almunia. „Če si želimo zagotoviti zadosten manevrski prostor za čas, ko bodo razmere manj ugodne, potem ne smemo ponavljati napak iz preteklosti in naposled zmanjšati čezmerne dolgove.“

Danes je Komisija sprejela sporočilo, v katerem so navedene glavne ugotovitve o politiki iz poročila za leto 2006 Javne finance v EMU. Poleg tega vsebuje prvi pregled izvajanja Pakta stabilnosti in rasti, ki je bil prenovljen junija lansko leto, in prihodnjih izzivov.

Leta 2005 izvedena reforma pakta je bistveno izboljšala izvajanje postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Omogočila je večje upoštevanje posebnih vidikov gospodarske rasti in stanja javnih financ, značilnih za posamezno državo, hkrati pa za države s primanjkljaji, ki presegajo 3 %, še vedno predvideva postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Zaradi upoštevanja šibke gospodarske rasti so bili postavljeni bolj realistični roki za odpravo čezmernih primanjkljajev, zlasti pa je pomembna priporočena strukturna fiskalna prilagoditev. Slednje velja še toliko bolj, ker pri navajanju ocene o tej prilagoditvi niso več upoštevani enkratni in začasni učinki, kar zagotavlja, da je odprava čezmernih primanjkljajev res trajna.

S tem v zvezi je zlasti pomembno, da večja fleksibilnost in večji manevrski prostor pri presoji nista škodovala sistemu jasnih pravil fiskalne politike, ki zagotavlja enako obravnavo vseh držav članic.

Glede na proračunske rezultate v letu 2005 se je nominalni primanjkljaj v EU znižal na 2,3 % BDP, v letu 2004 je znašal 2,6 % (2,4 % oziroma 2,8 % na območju eura). V strukturnem smislu to pomeni izboljšanje za približno ¾ odstotka BDP, kar je največja proračunska prilagoditev od leta 1997.

Preventivni del

Seveda cilji Pakta niso omejeni zgolj na odpravo čezmernih primanjkljajev. Glavni cilj je zagotavljanje smiselnih srednjeročnih ciljev za javne finance, ki so zdaj v razponu med 1 % BDP za države z nizkim dolgom/potencialno visoko gospodarsko rastjo in uravnoteženo proračunsko bilanco ali proračunskim presežkom za države z visokim dolgom/nizko potencialno rastjo.

Preučitev prvega sklopa programov za stabilnost in konvergenco, predloženih po reformi Pakta, je pokazala, da so si države članice zadale srednjeročne cilje, ki so pretežno v skladu z dogovorjenimi načeli. Nadaljnja pozitivna ugotovitev je tudi, da proračunske projekcije zdaj skoraj vedno temeljijo na realističnih predpostavkah o rasti in da so poseganja po enkratnih in začasnih ukrepih redka. Toda žal v nekaterih primerih srednjeročnim proračunskim načrtom primanjkuje potrebne zavzetosti za zmanjšanje razkoraka med obstoječim fiskalnim stanjem in srednjeročnimi proračunskimi cilji. Zaradi gospodarskega okrevanja v letih 2006 in 2007 bi se morala fiskalna prilagajanja povečati.

Poročilo o javnih financah v EMU za leto 2006 vsebuje tudi dva analitična oddelka, ki izpostavljata a) vlogo nacionalnih pravil fiskalne politike (tj. zgornje meje odhodkov, „nacionalne pakte“) in ustanov, ki lahko uspešno dopolnjujejo Pakt stabilnosti in rasti; b) fiskalno politiko v „boljših časih“. Novejši tok dogodkov in spomladanske gospodarske napovedi Komisije za leto 2006 potrjujejo gospodarsko okrevanje na območju eura in v EU. Države članice se morajo izogniti napakam iz preteklosti in dobro izkoristiti ugodne razmere za krepitev prizadevanj za proračunsko konsolidacijo.

Ozadje

Pakt stabilnosti in rasti tvorijo pogodbene določbe o gospodarski in monetarni politiki (naslov VII) Pogodbe o EU in dve uredbi iz leta 1997 o nadzoru nad proračunskim stanjem in odpravi čezmernih primanjkljajev. Ti uredbi sta bili junija 2005 spremenjeni. Tudi poročilo o izboljšanem izvajanju Pakta, ki so ga marca 2005 sprejeli ministri za finance EU, je sestavni del sistema proračunskega nadzora EU.
Celotno poročilo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publicfinance_en.htm


Side Bar