Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/779

Brusel 13. júna 2006

Verejné financie v roku 2006: nový Pakt stability a rastu odštartoval dobre, je však nutné vyriešiť kľúčové problémy

Celková bilancia prvého roka uplatňovania prepracovaného Paktu stability a rastu je síce priaznivá, je však potrebné vyriešiť ďalšie kľúčové problémy. Výsledkom nového paktu je väčšia zodpovednosť krajín za rozpočtovú disciplínu v dôsledku výraznejšej orientácie na hospodárstvo, čím sa umožní lepšie zohľadnenie hospodárskych rozdielov medzi krajinami. Konsolidačné úsilie má lepšiu štruktúru, je trvalé a kvalitné. Pri hodnotení „preventívnej časti“ paktu, t. j. dosiahnutia optimálnej rozpočtovej bilancie v strednodobom meradle, je však situácia menej jasná. Táto skutočnosť je znepokojujúca najmä preto, lebo prebiehajúce oživenie hospodárstva v Európskej únii vrátane eurozóny by si vyžadovalo zvýšenie a nie zníženie konsolidačného úsilia. Komisia tieto závery predložila Parlamentu a Rade v dnes prijatom oznámení, pre ktoré ako podklad slúžila Výročná správa o stave verejných financií v Európskej únii.

„Reforma ponúka väčšie možnosti hodnotenia hospodárskych záležitostí, čím prispela ku konštruktívnejšiemu a transparentnému dialógu o hospodárskej politike na úrovni EÚ. Posilnila vzájomnú podporu a tlak a prispela k bezproblémovému a účinnému fungovaniu paktu. Najťažšie veci však treba ešte len spraviť, a to nielen vykonať korekciu nadmerného deficitu, ale aj zabezpečiť primeraný stav rozpočtu v strednodobom meradle tým, že sa v dôsledku súčasného oživenia zvýši konsolidačné úsilie,“ povedal komisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquin Almunia. „Nemôžeme si dovoliť opakovať chyby minulosti, ak chceme mať v nepriaznivých časoch optimálny priestor na manévrovanie a v neposlednom rade aj znížiť nadmerné zadĺženie“.

Komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom sa uvádzajú hlavné politické závery jej správy z roku 2006 o verejných financiách v EMÚ. Obsahuje aj prvé preskúmanie implementácie Paktu stability a rastu, v revidovanom znení z júna minulého roku, ako aj preskúmanie budúcich otázok.

V rámci reformy Paktu stability a rastu z roku 2005 sa dosiahol významný pokrok pri uplatňovaní postupu nadmerného deficitu.

Vďaka tomu je možné lepšie zohľadniť úvahy špecifické pre každú krajinu, ktoré sa týkajú hospodárskeho rastu a situácie v oblasti verejných financií, pričom všetky krajiny s deficitom nad 3 % aj naďalej podliehajú postupu nadmerného deficitu.

Na korekciu nadmerného deficitu boli stanovené splniteľné časové lehoty, aby bolo možné zohľadniť fázy slabého hospodárskeho rastu, veľký význam však majú štrukturálne fiškálne korekcie. A to najmä preto, že korekcie sa teraz neformulujú s prihliadnutím na jednorazové a dočasné účinky, čím je zabezpečené permanentné korigovanie nadmerného deficitu.

Dôležité je, že zvýšená flexibilita a väčšie možnosti hodnotenia sa dosiahli bez toho, aby bol ovplyvnený systém pre fiškálnu politiku založený na pravidlách, prostredníctvom ktorého sa zaručuje rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi.

Podľa rozpočtových výsledkov v roku 2005 bol nominálny deficit v EÚ znížený na 2,3 % HDP z 2,6 % v roku 2004 (2,4 % a 2,8 % v eurozóne). Zo štrukturálneho hľadiska to znamená zlepšenie o približne 0,75 % HDP, čo predstavuje najväčšiu korekciu rozpočtu od roku 1997.

Preventívna časť

Pakt sa nezameriava pravdaže len na korekciu nadmerného deficitu. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť zmysluplné strednodobé ciele v oblasti verejných financií, ktoré by sa mali pohybovať v rozmedzí od -1 % HDP pre krajiny s nízkym zadĺžením a veľkým potenciálom rastu a rovnováhou alebo nadbytkom pre krajiny s nízkym zadĺžením a veľkým potenciálom rastu.

Z preskúmania prvých programov v oblasti stability a konvergencie predložených po reforme paktu vyplynulo, že členské štáty si stanovili strednodobé ciele, ktoré sú v značnej miere zhodné s dohodnutými zásadami. Ďalším pozitívom je skutočnosť, že rozpočtové prognózy sú takmer vo všetkých prípadoch založené na splniteľných predpokladoch rastu a len v malej miere sa opierajú o jednorazové a iné dočasné opatrenia. V niektorých prípadoch sa však v strednodobých rozpočtových plánoch neprejavuje dostatočná snaha o zníženie rozdielov medzi súčasným fiškálnym stavom a strednodobými rozpočtovými cieľmi. V rámci oživenia hospodárstva by sa mali v roku 2006 aj 2007 uskutočniť výraznejšie fiškálne korekcie.

V správe o verejných financiách v EMÚ z roku 2006 sú zahrnuté aj dve analytické časti, ktoré sa zameriavajú a) na úlohu pravidiel národnej fiškálnej politiky (napr. výdavkové stropy, „národné pakty“) a inštitúcií, ktoré môžu zmysluplne dopĺňať tie, ktoré sú uvedené v Pakte stability a rastu; b) na fiškálnu politiku v „priaznivých časoch“. Najnovší vývoj a prognózy Komisie z jari 2006 potvrdzujú, že oživenie hospodárstva prebieha ako v eurozóne, tak v celej EÚ. Členské štáty sa musia vyvarovať chýb minulosti a musia využiť priaznivú situáciu na zintenzívnenie rozpočtového konsolidačného úsilia.

Súvislosti

Pakt stability a rastu pozostáva z ustanovení Zmluvy o EÚ týkajúcich sa hospodárskej a menovej politiky (hlava VII), ako aj dvoch nariadení z roku 1997 o dohľade nad stavmi rozpočtov a o korekcii nadmerného deficitu. Tieto nariadenia boli zmenené a doplnené v júni 2005. Neoddeliteľnú súčasť architektúry rozpočtového dohľadu EÚ tvorí aj správa o zlepšení implementácie Paktu stability a rastu, ktorú prijali ministri financií krajín EÚ v marci 2005.
Úplné znenie správy možno nájsť na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publicfinance_en.htm


Side Bar