Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/779

Briuselis, 2006 m. birželio 13 d.

2006 m. viešieji finansai: naujojo Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo pradžia puiki, tačiau svarbiausi išbandymai dar laukia ateityje

Pirmųjų reformuoto Stabilumo ir augimo pakto (SAP) taikymo metų bendrieji rezultatai yra teigiami, tačiau svarbiausi išbandymai laukia ateityje. Naujasis paktas lėmė didesnę šalių atsakomybę už biudžetinės drausmės taisykles, nes skiriant daugiau dėmesio ekonominiam pagrindimui užtikrinama, kad būtų geriau atsižvelgiama į ekonominius šalių skirtumus. Konsolidavimo pastangų struktūra pasidarė geresnė, jos tapo tvaresnės ir kokybiškesnės. Tačiau pakto „prevencinės funkcijos“, t. y. gebėjimo vidutinės trukmės laikotarpiu užtikrinti patikimą biudžeto balansą, įvertinimas nėra toks geras. O tai tuo labiau kelia susirūpinimą, nes augant Europos Sąjungos, taip pat ir euro zonos, ekonomikai, konsolidavimo pastangų reikėtų ne mažiau, o daugiau. Šios išvados pateikiamos šiandien priimtame Komunikate Parlamentui ir Tarybai. Komunikato pagrindas – metinė Europos Sąjungos viešųjų finansų būklės ataskaita.

„Reforma suteikė daugiau ekonominių sprendimų laisvės ir taip paskatino konstruktyvesnį ir skaidresnį ES lygio ekonominės politikos dialogą. Ji padėjo sustiprinti tarpusavio paramą ir poveikį, taip pat sklandžiai ir veiksmingai įgyvendinti paktą. Tačiau sunkiausia mūsų laukianti užduotis yra daugiau nei perviršinio deficito koregavimas – reikia užtikrinti gerą biudžeto būklę vidutinės trukmės laikotarpiu dedant daugiau konsolidavimo pastangų dabar, kai padėtis gerėja, – sakė už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas Komisijos narys Joaquinas Almunia. – Jei norime turėti saugią veiksmų laisvę sunkesniais laikais ir sumažinti pernelyg dideles skolas (tai padaryti privalome), praeities klaidų kartoti negalime.“

Šiandien Komisija priėmė komunikatą, kuriame pateikė pagrindines Viešųjų finansų Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) 2006 m. ataskaitos politines išvadas. Jame taip pat pateikiama pirmoji pernai birželio mėn. persvarstyto SAP įgyvendinimo apžvalga ir būsimi uždaviniai.

Dėl 2005 m. SAP reformos labai pagerėjo perviršinio deficito procedūros taikymas.

Sudarytos sąlygos geriau atsižvelgti į atskiroms šalims būdingus ekonominio augimo aspektus bei jų valstybės finansų būklę, toliau taikant perviršinio deficito procedūrą visoms šalims, kurių deficitas viršija 3 % ribą.

Atsižvelgiant į silpną ekonomikos augimą, buvo nustatyti realistiški perviršinio deficito koregavimo terminai, tačiau rekomenduojamas didelis struktūrinis biudžeto koregavimas, ypač dabar, kai koreguojama neatsižvelgiant į vienkartines ir kitas laikinas priemones, taip užtikrinant, kad perviršinio deficito koregavimas būtų ilgalaikis.

Svarbu pabrėžti, kad daugiau lankstumo ir sprendimų laisvės buvo suteikta nepažeidžiant taisyklėmis grindžiamos fiskalinės politikos sistemos, kuria užtikrinama, kad visoms valstybėms narėms būtų taikomos vienodos sąlygos.

Pagal 2005 m. biudžeto rezultatus, ES nominalusis deficitas sumažėjo nuo 2,6 % BVP 2004 m. iki 2,3 % BVP (euro zonoje atitinkamai nuo 2,8 % iki 2,4 %). Struktūriškai tai reiškia maždaug ¾ % BVP padidėjimą, o tai didžiausias biudžeto koregavimas nuo 1997 m.

Prevencinė funkcija

Savaime aišku, kad Pakto tikslas nėra vien perviršinio deficito koregavimas. Pagrindinis uždavinys – įgyvendinti reikalingus viešųjų finansų vidutinės trukmės tikslus (VTT). Dabar rekomenduojamas tikslas – nuo -1 % BVP mažai įsiskolinusioms arba didelio ekonomikos augimo potencialo šalims iki beveik subalansuoto arba perteklinio biudžeto smarkiai įsiskolinusioms arba mažo ekonomikos augimo potencialo šalims.

Išnagrinėjus po pakto reformos pateiktą pirmąjį stabilumo ir konvergencijos programų paketą, matyti, kad valstybių narių nusistatyti VTT iš esmės atitinka sutartus principus. Kitas teigiamas pokytis – biudžeto prognozės beveik visais atvejais yra pagrįstos realistiškomis ekonomikos augimo prielaidomis, o vienkartinės ir kitos laikinosios priemonės taikomos retai. Vis dėlto tam tikrais atvejais vidutinės trukmės biudžeto planuose trūksta reikiamo ryžto sumažinti skirtumą tarp dabartinės fiskalinės būklės ir vidutinės trukmės tikslų. Platesnio masto fiskalinis koregavimas ekonomikos atsigavimo sąlygomis turėtų būti daromas 2006 m. ir 2007 m.

Į Viešųjų finansų Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) 2006 m. ataskaitą taip pat įtraukti du analizės skyriai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama: a) nacionalinių fiskalinės politikos taisyklių (pvz., susijusių su viršutinėmis išlaidų ribomis, „nacionaliniais paktais“) ir institucijų vaidmeniui įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą; b) fiskalinei politikai ekonomiškai palankiu metu. Naujausi pokyčiai ir 2006 m. pavasario Komisijos prognozės patvirtina, kad euro zonos ir ES ekonomika atsigauna. Valstybės narės turi vengti praeities klaidų, tinkamai pasinaudoti ekonomikos pakilimo laikotarpiu ir dėti daugiau pastangų biudžetui konsoliduoti.

Bendroji informacija

Stabilumo ir augimo pakto pagrindą sudaro Sutarties nuostatos dėl ekonominės ir pinigų politikos (VII antraštinė dalis), ES Sutartis ir du 1997 m. reglamentai dėl biudžeto būklės priežiūros ir dėl perviršinio deficito koregavimo. Šie reglamentai buvo iš dalies pakeisti 2005 m. birželio mėn. 2005 m. kovo mėn. ES finansų ministrų priimtas pranešimas dėl Stabilumo ir augimo pakto (SAP) įgyvendinimo tobulinimo taip pat yra neatsiejama ES biudžeto priežiūros sistemos dalis.
Visas pranešimas pateikiamas:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publicfinance_en.htm


Side Bar