Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/779

Bryssel 13. kesäkuuta.2006

Julkinen talous vuonna 2006: uusi vakaus- ja kasvusopimus on päässyt hyvään alkuun, mutta suuria haasteita on vielä edessä

Uudistetun vakaus- ja kasvusopimuksen ensimmäisen soveltamisvuoden tulos on kaiken kaikkiaan positiivinen, mutta suuria haasteita on vielä edessä. Uuden sopimuksen myötä jäsenvaltioiden kansallinen vastuu talousarvion kurinalaisuutta koskevien sääntöjen noudattamisesta on kasvanut, sillä sääntöjen talouspoliittisille perusteluille on pantu enemmän painoa, minkä ansiosta maiden väliset taloudelliset erot otetaan paremmin huomioon. Vakauttamispyrkimyksissä korostetaan entistä enemmän rakennetekijöitä, kestävyyttä ja laatua. On kuitenkin vaikeampaa arvioida sopimuksen ennaltaehkäisevää osiota eli sitä, saavutetaanko tasapainoinen rahoitusasema keskipitkällä aikavälillä. Tämä on sitäkin huolestuttavampaa, sillä talouden tämänhetkinen elpyminen Euroopan unionissa, euroalue mukaan luettuna, ei vähennä tarvetta lisätä vakauttamispyrkimyksiä. Nämä päätelmät esitetään parlamentille ja neuvostolle osoitetussa, tänään annetussa tiedonannossa, joka perustuu julkisen talouden tilaa Euroopan unionissa koskevaan vuosikertomukseen.

”Soveltamalla entistä enemmän taloudellisiin näkökohtiin liittyvää harkintavaltaa uudistus on edistänyt rakentavampaa ja avoimempaa talouspoliittista keskustelua EU:n tasolla. Se on vahvistanut vertaistukea ja -painetta sekä sujuvoittanut ja tehostanut sopimuksen toimintaa. Vaikeinta on kuitenkin mennä alijäämien korjaamista pidemmälle ja säilyttää julkisen talouden rahoitusasema vakaana keskipitkällä aikavälillä lisäämällä vakautuspyrkimyksiä samaan aikaan kun ajat paranevat,” totesi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joaquín Almunia. ”Emme saa toistaa aiempia virheitä, jos haluamme turvata itsellemme turvallisen liikkumavaran huonoina aikoina ja estää ylivelkaantumisen".

Komissio antoi tänään tiedonannon, jossa esitetään tärkeimmät poliittiset päätelmät julkista taloutta EMU:ssa käsittelevästä vuoden 2006 kertomuksesta. Siinä tarkastellaan myös ensimmäistä kertaa viime vuoden kesäkuussa tarkistetun vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa ja edessä olevia haasteita.

Vakaus- ja kasvusopimuksen uudistus vuonna 2005 paransi huomattavasti liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamista.

Uudistuksen ansiosta on voitu ottaa paremmin huomioon talouskasvuun ja julkisen talouden tilaan liittyvät maakohtaiset näkökohdat. Samaan aikaan liiallisia alijäämiä koskeva menettely on edelleen aloitettu, jos jonkin maan julkisen talouden alijäämä on ylittänyt 3 prosenttia.

Liiallisten alijäämien korjaamista varten on asetettu realistiset määräajat, joissa otetaan huomioon heikko talouskasvu, mutta myös julkisen talouden rakenteellinen sopeuttaminen on suositellulla tavalla ensisijaisen tärkeää. Sen merkitys kasvaa entisestään, koska sopeuttamisessa ei oteta huomioon kertaluonteisia ja väliaikaisia vaikutuksia. Tällä tavoin varmistetaan, että liialliset alijäämät korjataan pysyvämmin.

Todettakoon, että joustavuutta ja harkintavaltaa lisättiin rajoittamatta kuitenkaan kaikkien jäsenvaltioiden tasavertaisen kohtelun takaavan, sääntöihin perustuvan finanssipoliittisen järjestelmän toimintaa.

Julkinen talous kehittyi vuonna 2005 siten, että nimellisalijäämä supistui vuoden 2004 2,6 prosentista 2,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen (euroalueella 2,8 prosentista 2,4 prosenttiin). Rakenteelliselta kannalta tämä tarkoittaa noin ¾ prosentin parannusta suhteessa BKT:hen, mikä edustaa suurinta julkisen talouden sopeuttamistoimea vuoden 1997 jälkeen.

Ennaltaehkäisevä osio

Sopimuksessa käsitellään luonnollisesti liiallisen alijäämien korjaamisen ohella muitakin seikkoja. Tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa julkiselle taloudelle keskipitkällä aikavälillä asetetut tavoitteet, joita koskevat suositukset vaihtelevat tällä hetkellä -1 prosentista suhteessa BKT:hen alhaisen velkatason / korkean potentiaalisen kasvun maissa tasapainoiseen tai ylijäämäiseen tilanteeseen korkean velkatason / alhaisen potentiaalisen kasvun maissa.

Sopimuksen uudistamisen jälkeen esitettyjen ensimmäisten vakaus- ja lähentymisohjelmien tarkastelu osoittaa, että jäsenvaltiot ovat asettaneet itselleen sovittuja periaatteita suurelta osin vastaavat keskipitkän aikavälin tavoitteet. Positiivista on myös se, että julkista taloutta koskevat ennusteet perustuvat lähes kaikissa tapauksissa realistisiin kasvuennusteisiin ja että kertaluonteisia ja muita väliaikaisia toimenpiteitä on käytetty vain vähän. Tästä huolimatta jotkut julkista taloutta koskevat keskipitkän aikavälin suunnitelmat eivät ole riittävän kunnianhimoisia julkisen talouden nykyisen rahoitusaseman ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden välisen eron kaventamiseksi. Talouden elpyessä julkista taloutta on sopeutettava vielä laajemmin vuosina 2006 ja 2007.

Julkista taloutta EMU:ssa vuonna 2006 käsittelevään kertomukseen sisältyy myös kaksi jaksoa, joissa analysoidaan a) tapaa, jolla kansalliset finanssipoliittiset säännöt (esim. menokatot ja kansalliset sopimukset) ja laitokset täydentävät hyödyllisellä tavalla vakaus- ja kasvusopimusta, sekä b) ”hyvinä aikoina” harjoitettavaa finanssipolitiikkaa. Viimeaikainen kehitys ja komission kevään 2006 talousennuste osoittavat, että talous elpyy euroalueella ja EU:ssa. Jäsenvaltioiden on vältettävä aikaisempia virheitä ja otettava mallia hyvien aikojen tilanteesta lisätessään julkisen talouden vakauttamispyrkimyksiä.

Taustaa

Vakaus- ja kasvusopimus sisältää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen talous- ja rahapolitiikkaa koskevat määräykset (VII osasto) sekä kaksi vuonna 1997 annettua asetusta, joista toinen koskee julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvontaa ja toinen liiallisten alijäämien korjaamista. Asetuksia muutettiin kesäkuussa 2005. EU:n valtionvarainministerien maaliskuussa 2005 hyväksymä vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanon parantamista koskeva kertomus on myös olennainen osa julkisen talouden valvontaa EU:ssa.
Koko kertomus on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publicfinance_en.htm


Side Bar