Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/779

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2006

Τα δημόσια οικονομικά κατά το 2006: το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ξεκίνησε καλά, η αποτελεσματικότητά του όμως πρέπει να αποδειχθεί και στο μέλλον

Ο απολογισμός του πρώτου έτους εφαρμογής του αναμορφωμένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) είναι γενικά θετικός, η αποτελεσματικότητά του όμως θα φανεί στο μέλλον. Το νέο Σύμφωνο οδήγησε σε μεγαλύτερο εθνικό έλεγχο των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας, ως αποτέλεσμα ισχυρότερης οικονομικής λογικής, η οποία εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι οικονομικές διαφορές μεταξύ των χωρών. Οι προσπάθειες εξυγίανσης έχουν περισσότερο διαρθρωτικό χαρακτήρα, μεγαλύτερη διάρκεια και υψηλότερη ποιότητα. Αλλά η αποτίμηση του «προληπτικού σκέλους» του Συμφώνου, δηλαδή η επίτευξη μεσοπρόθεσμα υγιών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, δεν είναι απολύτως θετική. Αυτό είναι ανησυχητικό, καθόσον μάλιστα η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης ευρώ, θα συνηγορούσε για περισσότερες προσπάθειες εξυγίανσης και όχι για λιγότερες. Τα συμπεράσματα αυτά περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία εκδόθηκε σήμερα και βασίζεται στην ετήσια έκθεση για την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

“Με τη διεύρυνση των περιθωρίων οικονομικής εκτίμησης, η μεταρρύθμιση προκάλεσε ένα πιο εποικοδομητικό και διαφανή διάλογο για την οικονομική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ. Ενδυνάμωσε την αμοιβαία υποστήριξη και πίεση και συνέβαλε στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Συμφώνου. Αλλά τα δυσκολότερα παραμένουν, δηλαδή να προχωρήσουμε πέρα από τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων και να εξασφαλίσουμε μεσοπρόθεσμα μια άνετη δημοσιονομική θέση, αυξάνοντας τις προσπάθειες εξυγίανσης τώρα που οι καιροί είναι πιο ευνοϊκοί”, δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Joaquin Almunia. “Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος, εάν θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές περιθώριο ελιγμών για τους χαλεπούς καιρούς και, όπως είναι καθήκον μας, να μειώσουμε επίσης τα υπερβολικά χρέη”.

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει τα κύρια πολιτικά συμπεράσματα της έκθεσης σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ το 2006. Προσφέρει επίσης μια πρώτη επισκόπηση της εφαρμογής του ΣΣΑ, όπως αναθεωρήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, αλλά και των προκλήσεων που μας περιμένουν.

Η μεταρρύθμιση του ΣΣΑ το 2005 επέφερε σημαντική βελτίωση στην εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Επέτρεψε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη τα ειδικά για κάθε χώρα δεδομένα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών τους, ενώ παράλληλα όλες οι χώρες με ελλείμματα άνω του 3% εξακολουθούν να τίθενται υπό τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

Καθορίστηκαν ρεαλιστικές προθεσμίες για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ασθενής οικονομική ανάπτυξη, αλλά η συνιστώμενη διαρθρωτική δημοσιονομική προσαρμογή είναι σημαντικής κλίμακας, δεδομένου μάλιστα ότι η προσαρμογή εκφράζεται πλέον χωρίς να συνεκτιμώνται τα εφάπαξ και προσωρινά αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας έτσι ότι τα υπερβολικά ελλείμματα διορθώνονται κατά το μάλλον ή ήττον μόνιμα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αυξημένη ευελιξία και το μεγαλύτερο περιθώριο εκτίμησης δεν έθιξαν το σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής, που βασίζεται σε κανόνες, γεγονός που εξασφαλίζει ίση μεταχείριση για όλα τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2005, το ονομαστικό έλλειμμα στην ΕΕ μειώθηκε σε 2,3% του ΑΕΠ από 2,6% το 2004 (2,4% και 2,8%, αντίστοιχα, στη ζώνη του ευρώ). Σε διαρθρωτικούς όρους, το αποτέλεσμα αυτό αντιπροσωπεύει βελτίωση της τάξης του 0,75% του ΑΕΠ περίπου και αποτελεί τη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή από το 1997.

Προληπτικό σκέλος

Αλλά, βεβαίως, το Σύμφωνο δεν αφορά μόνο τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων. Ο κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστούν υγιείς μεσοπρόθεσμοι στόχοι (ΜΣ) για τα δημόσια οικονομικά, για τους οποίους οι σχετικές συστάσεις κυμαίνονται από -1% του ΑΕΠ για τις χώρες χαμηλού χρέους / υψηλού δυναμικού ανάπτυξης έως την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ή τη δημιουργία πλεονάσματος για τις χώρες υψηλού χρέους / χαμηλού δυναμικού ανάπτυξης.

Η εξέταση της πρώτης σειράς Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης που υποβλήθηκαν μετά την αναμόρφωση του Συμφώνου, αποδεικνύει ότι τα κράτη μέλη έθεσαν ΜΣ, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με τις αρχές που είχαν συμφωνηθεί. Μια άλλη θετική εξέλιξη είναι ότι οι δημοσιονομικές προβολές βασίζονται, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, σε ρεαλιστικές υποθέσεις ανάπτυξης με μικρή προσφυγή σε εφάπαξ και άλλα προσωρινά μέτρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός δεν διαπνέεται από την απαραίτητη φιλοδοξία, ώστε να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των σημερινών δημοσιονομικών θέσεων και των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. Πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες δημοσιονομικές προσαρμογές κυρίως το 2006, αλλά και το 2007, σε ένα πλαίσιο οικονομικής ανάκαμψης.

Η έκθεση για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ το 2006 περιέχει επίσης δύο αναλυτικές ενότητες που εστιάζονται α) στο ρόλο των εθνικών κανόνων δημοσιονομικής πολιτικής (π.χ. ανώτατα όρια δαπανών, ‘εθνικά σύμφωνα’) και των εθνικών θεσμών, ως χρήσιμου συμπληρώματος των αντίστοιχων που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης· β) στη δημοσιονομική πολιτική κατά τις "καλές εποχές". Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2006 επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη στην ζώνη ευρώ και στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφύγουν τα σφάλματα του παρελθόντος και να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή συγκυρία για να εντείνουν τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Ιστορικό

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης αποτελείται από τις διατάξεις για την οικονομική και νομισματική πολιτική (τίτλος VII) της συνθήκης ΕΕ, καθώς και από δύο κανονισμούς του 1997 για την εποπτεία των δημοσιονομικών θέσεων και για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων. Οι κανονισμοί αυτοί τροποποιήθηκαν τον Ιούνιο 2005. Η έκθεση με την οποία βελτιώθηκε η εφαρμογή του ΣΣΑ και η οποία εγκρίθηκε από τους Υπουργούς οικονομικών της ΕΕ τον Μάρτιο 2005, αποτελεί επίσης αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής της ΕΕ για τη δημοσιονομική εποπτεία.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publicfinance_en.htm


Side Bar