Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/779

Bruxelles, den 13. juni 2006

De offentlige finanser i 2006: ny stabilitets- og vækstpagt er kommet godt fra start, men vigtige styrkeprøver venter forude

Vurderingen af det første år med anvendelsen af den ændrede stabilitets- og vækstpagt falder generelt positivt ud, men flere vigtige styrkeprøver venter stadig forude. Den nye pagt har medført større nationalt ejerskab af budgetdisciplinreglerne som følge af en stærkere økonomisk fundering, hvilket sikrer, at der bedre tages højde for de økonomiske forskelle mellem landene. Konsolideringsindsatsen er mere strukturelt baseret, har mere varig karakter og er mere kvalitetsorienteret. Men vurderingen af pagtens “præventive del”, dvs. opnåelsen af sunde budgetmæssige balancer på mellemlang sigt, er mere blandet. Dette er så meget desto mere bekymrende, som det igangværende økonomiske opsving i EU, herunder i euroområdet, giver argumenterne for en kraftigere konsolideringsindsats mere vægt. Disse konklusioner er indeholdt i en meddelelse til Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget i dag, og som bygger på årsrapporten om situationen i de offentlige finanser i EU.

“Ved at give mere råderum til at anlægge økonomiske vurderinger har reformen givet stødet til en mere konstruktiv og gennemsigtig økonomisk-politisk dialog på EU-plan. Den har styrket støtten og presset fra ligestillede lande og medvirket til, at pagten har fungeret gnidningsløst og effektivt. Men det sværeste er stadig at gå videre fra at korrigere uforholdsmæssigt store underskud og over til at sikre en komfortabel budgetstilling på mellemlang sigt ved at øge konsolideringsindsatsen nu, hvor tiderne har forbedret sig,” sagde kommissæren for økonomiske og monetære anliggender, Joaquin Almunia. “Vi må ikke gentage fortidens fejltrin, hvis vi ønsker at give os selv en komfortabel stødpude til økonomisk dårlige tider, og vi samtidig, som vi jo skal, ønsker at nedbringe disse uforholdsmæssigt store underskud”.

I dag vedtog Kommissionen en meddelelse, der skitserer de vigtigste politiske konklusioner i dens rapport for 2006 om De offentlige finanser i ØMU. Den indeholder også den første status over gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten i den form, den har efter revisionen i juni sidste år, og over de udfordringer, der ligger forude.

Reformen af stabilitets- og vækstpagten i 2005 medførte en væsentlig forbedring i anvendelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Den har givet mulighed for bedre at tage højde for landespecifikke forhold i relation til den økonomiske vækst og situationen i landenes offentlige finanser, samtidig med den fortsat bringer alle lande med et underskud på over 3 % ind under proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud.

Der er blevet sat realistiske frister for korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i situationer, hvor et land har en svag økonomisk vækst, men den strukturelle finanspolitiske tilpasning, der anbefales, er betydelig. Dette er så meget desto mere tilfældet, som tilpasningen nu udtrykkes efter fradrag af virkningen af engangsforanstaltninger og midlertidige foranstaltninger, hvilket sikrer, at korrektionen af uforholdsmæssigt store underskud får mere permanent karakter.

Vigtigt er det, at den øgede fleksibilitet og det udvidede råderum til vurderinger blev opnået, uden at det berører det regelbaserede system for finanspolitikken, som garanterer lige behandling af alle medlemsstaterne.

Ifølge budgetresultaterne i 2005 blev det nominelle underskud i EU reduceret til 2,3 % af BNP fra 2,6 % i 2004 (henholdsvis 2,4 % og 2,8 % i euroområdet). Strukturelt set udgør dette en forbedring på omkring ¾ % af BNP, hvilket er den største budgetjustering siden 1997.

Den præventive del

Men pagten drejer sig selvfølgelig ikke kun om korrektion af uforholdsmæssigt store underskud. Hovedmålsætningen er at sikre sunde mellemfristede målsætninger for de offentlige finanser, som nu henstilles at ligge inden for et spænd på mellem -1 % af BNP for vækstlande med lav gæld og et højt vækstpotentiel og balance eller overskud for vækstlande med høj gæld og et lavt vækstpotentiel.

Undersøgelsen af det første sæt af stabilitets- og konvergensprogrammer, som er blevet forelagt efter reformen af pagten, viser, at medlemsstaterne har sat sig selv mellemfristede budgetmålsætninger, som stort set falder i tråd med de aftalte principper. En anden positiv udvikling er, at budgetprognoserne i næsten alle tilfælde bygger på realistiske vækstantagelser og begrænset brug af engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger. Alligevel mangler de mellemfristede budgetplaner i nogle tilfælde den nødvendige ambition om at indsnævre kløften mellem den nuværende budgetstilling og de mellemfristede budgetmålsætninger. Der bør især gennemføres større finanspolitiske tilpasninger i 2007 og også i 2007 med afsæt i det økonomiske opsving.

Rapporten for 2006 om de offentlige finanser i ØMU indeholder desuden to analytiske afsnit, der fokuserer på a) den rolle, som nationale finanspolitiske regler (f.eks. udgiftslofter, “nationale pagter”) og institutioner spiller som et nyttigt supplement til reglerne i stabilitets- og vækstpagten, og på b) den finanspolitik, der bør føres i “økonomisk gode tider". Den seneste udvikling og Kommissionens prognose fra foråret 2006 bekræfter, at et økonomisk opsving er i gang i euroområdet og EU. Medlemsstaterne bør undgå fortidens fejltrin og udnytte økonomisk gode tider til at øge budgetkonsolideringsindsatsen.

Baggrund

Stabilitets- og vækstpagten udgøres af EU-traktatens bestemmelser om den økonomiske og monetære politik (afsnit VII) og to forordninger fra 1997 om henholdsvis overvågning af budgetstillinger og korrektion af uforholdsmæssigt store underskud. Disse forordninger blev ændret i juni 2005. Den rapport, hvorved gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten forbedres, og som blev vedtaget af EU’s finansministre i marts 2005, er også en integreret del af EU’s budgetovervågningsarkitektur.
Rapporten foreligger i sin helhed på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publicfinance_en.htm


Side Bar