Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/739

Bryssel den 7 juni 2006

Oceanerna och haven: kommissionen lägger fram en ny vision om en integrerad havspolitik

Europeiska kommissionen offentliggör idag en grönbok med titeln ”Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven.” I grönboken får medborgarna frågan hur de vill att haven ska förvaltas. Därigenom lanseras ett av de största offentliga samråden i EU:s historia. Initiativet är en följd av en ökande förståelse för både havens avgörande betydelse som drivkraft för Europas välstånd och deras potential för att skapa fler arbetstillfällen och ökad välfärd. Resultaten från samrådet ska vara till hjälp för kommissionen när den fastställer en ny vision om en integrerad havspolitik.

Den huvudsakliga frågeställningen i Grönboken är följande: Har Europa råd att förvalta sina hav på ett sektoruppdelat och osammanhängande sätt? Eller är det dags att fastställa en integrerad havspolitik som gör att outnyttjad potential i form av tillväxt och arbetstillfällen frigörs samtidigt som havsmiljön skyddas på ett bättre sätt? Och hur går vi i så fall tillväga?

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso initierade samrådet. Han sa: Europa har länge haft glädje av sin maritima verksamhet. Våra havsområden skulle emellertid kunna utnyttjas mycket bättre och på så sätt öka välståndet och välfärden för allmänheten i Europa. I och med denna grönbok får vi alla möjlighet att tillsammans utforma hur detta ska ske. Jag uppmanar var och en att ge sina synpunkter på hur EU:s framtida havspolitik bör utformas för att öka sysselsättningen samtidigt som havsmiljön skyddas.

Joe Borg, kommissionsledamot med ansvar för fiske och havsfrågor sa följande: Eftersom vår maritima verksamhet ökar och diversifieras måste också samordningen och planeringen öka, så att vi undviker konflikter och får så mycket som möjligt ut av havet. En helhetsbild ger oss möjlighet att kombinera ekonomisk tillväxt med ett effektivt skydd av havsmiljön och ett ökat deltagande från intressenternas sida. Detta är ett projekt där medlemsstaterna, regionerna, näringslivet, de icke-statliga organisationerna och allmänheten alla har ett intresse av att vi hittar den bästa lösningen för vårt framtida förhållande till havet.

Transport, sjöfart, handel, kust- och hamnbaserade industrier, offshore, traditionella och alternativa energikällor, fiske, vattenbruk, havsforskning och turism är alla verksamhetsområden som påverkar varandra och som kan påverka våra hav och den livskvalitet de bidrar till att upprätthålla. Det sker dock allt för ofta att de olika sektorer som påverkar havsmiljön agerar oberoende av varandra. Varje enskild sektor har sina egna strukturer med en egen kultur och olika visioner som förvaltas i enlighet med egna bestämmelser. De är dock alla beroende av en och samma resurs.

I grönboken framhävs de anknytningar som finns mellan sektorerna och det ömsesidiga beroendet – kopplingar som rådande tillvägagångssätt ofta bortser från. Det påpekas t.ex. att utvecklingen av hamninfrastruktur måste vägas mot skydd av lokala ekosystem, främjande av vattenbruk i kustområden och turism, samt fördelarna med ekonomisk tillväxt genom handel med omvärlden. I grönboken poängteras det hur fiskefartyg, containerfartyg, fritidsbåtar, oljeföretag och vindkraftverk, för att bara nämna några exempel, får konkurrera om platsen i våra allt hårdare utnyttjade vatten. Det understryks att denna sammanflätning av en mängd olika problemställningar snarare är regel än undantag, för den avspeglar de europeiska havens underliggande rikedom och mångfald.

Detta leder till frågan om det faktiskt är möjligt att fortsätta att förvalta och utveckla alla dessa olika och ofta överlappande verksamheter var för sig? Är det inte dags för EU att utveckla en integrerad havspolitik om vi ska lyckas skapa en dynamisk och bärkraftig maritim ekonomi för 2000-talet och därefter?

Grönboken bygger på ett kommissionsbeslut från mars 2005 om att inleda ett samråd om framtiden för Europas hav. Jose Manuel Barroso gav Joe Borg i uppdrag att leda en arbetsgrupp med uppgift att inleda ett brett samråd om EU:s framtida havspolitik. Grönboken är resultatet av en gemensam arbetsinsats som bygger på ett intensivt och fruktbart samarbete mellan sju kommissionsledamöter. Förutom Joe Borg deltog också Günter Verheugen: näringsliv och industri, Jacques Barrot: transporter, Stavros Dimas: miljö, Sanata Hübner: regionalpolitik, Janez Potocnik: forskning, och Andris Pieblags: energi. Andra kommissionsledamöter deltog också när diskussionerna berörde ämnen som låg inom ramen för deras portföljer.

De frågor som ställs i grönboken kommer att diskuteras vid ett flertal arrangemang i olika medlemsstater.
Ytterligare upplysningar om de offentliga arrangemangen och om möjligheterna att bidra till debatten finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

MEMO/06/230


Side Bar