Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/739

Brusel 7. júna 2006

Oceány a moria: Komisia predstavuje novú víziu pre integrovanú námornú politiku

Európska komisia dnes uverejňuje zelenú knihu pod názvom „Smerom k námornej politike Únie v budúcnosti: Európska vízia pre oceány a moria“, ktorou sa na občanov obracia s otázkou, ako chcú pristupovať k oceánom a moriam a začína jeden z najväčších procesov verejných konzultácií v histórii EÚ. Tieto konzultácie sú odozvou na zvyšujúcu sa informovanosť týkajúcu sa dôležitej úlohy, ktorú more už zohráva ako hnacia sila európskej prosperity a jeho potenciálu pri poskytovaní vyššieho počtu pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne. Výsledky tohto procesu pomôžu Komisii vymedziť novú víziu integrovanej námornej politiky.

V zelenej knihe sa kladie táto ústredná otázka: Môže si Európa dovoliť spravovať svoje moria a oceány len v rámci jednotlivých sektorov, bez akéhokoľvek prepojenia? Alebo nastal čas vytvoriť skutočne integrovanú námornú politiku, prostredníctvom ktorej sa uvoľní nevyužitý potenciál týkajúci sa rastu a zamestnanosti pri posilnení ochrany morského prostredia? Ak áno, akým spôsobom to dosiahneme?

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, ktorý dal podnet na začatie tohto procesu, povedal: „Európa má už dlho prospech zo svojich námorných aktivít. Naše moria a oceány by sa mohli využívať v oveľa vyššej miere, aby sa zvýšila prosperita a životná úroveň európskych občanov. Táto zelená kniha nám dáva príležitosť dať hlavy dokopy a nájsť na to najlepší spôsob. Všetkých vyzývam vyjadriť sa k tomu, ako vidia námornú politiku Únie v budúcnosti, ktorá by vplývala na tvorbu pracovných miest pri súčasnej ochrane morského prostredia.

„Pretože sa naše námorné aktivity zvyšujú a rozširujú, zvyšuje sa aj potreba spolupráce a plánovania, aby sa predišlo konfliktom a aby sa optimalizovali naše výnosy z mora. Všeobecný prístup by nám umožnil kombinovať hospodársky rast s účinnou ochranou morského prostredia a vyššou účasťou zainteresovaných strán. Je to projekt, v ktorom členské štáty, regióny, priemysel, mimovládne organizácie aj verejnosť majú záujem nájsť najlepší spôsob týkajúci sa nášho vzťahu k moru v budúcnosti“, povedal Joe Borg, európsky komisár pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti.

Doprava, námorná doprava, obchod, priemysel na pobreží a v prístavoch, pobrežný sektor, tradičná a alternatívna energia, rybné hospodárstvo, akvakultúra, morský výskum, cestovný ruch – je to nespočetne veľa oblastí ľudských činností, ktoré sa často navzájom ovplyvňujú a môžu mať vplyv na naše oceány a kvalitu života, ktorú sa snažia udržať. Sektory, ktoré ovplyvňujú morské prostredie, však veľmi často fungujú nezávisle, každý z nich má svoje vlastné štruktúry, vytvára svoju vlastnú kultúru, riadi sa svojou vlastnou víziu a je prevádzkovaný podľa svojich vlastných pravidiel. Všetky však závisia od toho istého zdroja.

Táto zelená kniha predstavuje úsilie o zdôraznenie vzájomných prepojení a vzájomnej závislosti týchto rozdielnych domén, prepojení, ktoré sa v súčasných postupoch často opomínajú. Poukazuje sa v nej napríklad na to, ako je pri rozvoji infraštruktúry prístavov potrebné zvážiť ochranu miestnych ekosystémov, ochranu pobrežnej akvakultúry a rozvoj cestovného ruchu ako aj prínos hospodárskeho rastu prostredníctvom zahraničného obchodu. Upozorňuje sa v nej napr. na to, ako sa rybárske plavidlá, nákladné lode, výletné lode, ropné spoločnosti a veterné elektrárne musia tlačiť, aby si našli miesto v našich čoraz preplnenejších vodách. Tiež sa v nej zvýrazňuje skutočnosť, že táto konvergencia nespočetných rôznych problémov nie je výnimkou, ale pravidlom a odráža výrazné bohatstvo a rozmanitosť európskych morí.

Otázka znie: Je naozaj možné aj naďalej navzájom nezávisle riadiť a vyvíjať tieto rozdielne a často prekrývajúce sa činnosti? Alebo nastal pre Európu čas, aby investovala do skutočne integrovaného politického prístupu, ak máme úspešne vytvoriť dobre fungujúce a trvalo udržateľné námorné hospodárstvo pre 21. storočie a neskôr?

Zelená kniha vychádza z rozhodnutia Komisie prijatého v marci 2005 na začatie konzultácie o budúcnosti európskych morí. Predseda Barroso požiadal komisára Borga, aby „riadil pracovnú skupinu pre námorníctvo s cieľom začať rozsiahlu konzultáciu o námornej politike Únie v budúcnosti". Zelená kniha je výsledkom kolektívneho úsilia, založeného na intenzívnej a plodnej spolupráci medzi siedmimi komisármi. Popri pánovi Borgovi: Pán Verheugen, ktorý má na starosti oblasť podnikania a priemyslu, pán Barrot (doprava), pán Dimas (životné prostredie), pani Hübner (regionálna politika), pán Potočnik (výskum) a pán Pieblags (energetika). Ďalší komisári sa tiež zúčastnili na tých diskusiách, ktoré sa vzťahovali na témy súvisiace s ich oblasťou pôsobnosti.

Otázky, na ktoré zelená kniha poukazuje, budú predmetom diskusií počas mnohých podujatí poriadaných v rôznych členských štátoch.
Viac informácií o verejných podujatiach, na ktorých sa bude diskutovať o uvedených otázkach a o tom, ako môžete do diskusie prispieť, nájdete na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

MEMO/06/230


Side Bar