Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/739

Bruksela, dnia 7 czerwca 2006 r.

Oceany i morza – Komisja Europejska przedstawia nową wizję zintegrowanej polityki morskiej

Komisja Europejska opublikuje dziś Zieloną Księgę zatytułowaną „Przyszła polityka morska Unii: europejska wizja oceanów i mórz”, w której pyta obywateli, w jaki sposób chcą oni zająć się kwestią oceanów i mórz. Zielona Księga inicjuje jeden z największych procesów konsultacji w historii UE. Stanowi ona odpowiedź na rosnącą świadomość zarówno kluczowej roli morza jako siły napędowej koniunktury Europy, jak i jego potencjału w tworzeniu większej ilości miejsc pracy oraz większego dobrobytu. Wyniki konsultacji pomogą Komisji w określeniu nowej wizji zintegrowanej polityki morskiej.

Zielona Księga zadaje kluczowe pytanie: czy Europę stać na zarządzanie morzami i oceanami w sposób niepowiązany i opierający się na sektorach? Czy też nadszedł czas stworzenia rzeczywiście zintegrowanej polityki morskiej, która uwolni dotychczas niewykorzystany potencjał wzrostu i zatrudnienia, wzmacniając równocześnie ochronę środowiska morskiego? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso, który zainicjował proces, stwierdził: „Europa od dawna czerpała korzyści z działalności morskiej. Jednak morza i oceany można wykorzystać w znacznie większym stopniu w celu zwiększenia dobrobytu obywateli europejskich. Opublikowana dziś Zielona Księga umożliwia nam współpracę w realizacji tego w najlepszy sposób. Zachęcam wszystkich do wyrażenia opinii na temat ich wizji przyszłej polityki morskiej Unii, która pomoże w zwiększeniu ilości miejsc pracy jednocześnie chroniąc środowisko morskie”.

„W miarę wzrostu liczby i różnorodności naszych działań w gospodarce morskiej wzrasta również potrzeba ich koordynacji i planowania w celu uniknięcia konfliktów oraz w celu optymalizacji zysków z morza. Całościowe podejście pozwoli nam na połączenie wzrostu gospodarczego ze skuteczną ochroną środowiska morskiego oraz na zwiększenie udziału zainteresowanych stron. W tym projekcie wszystkim: państwom członkowskim, regionom, przedstawicielom przemysłu, organizacjom pozarządowym i społeczeństwu zależy na znalezieniu jak najlepszego sposobu przyszłego wykorzystania morza” – powiedział Joe Borg, komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej.

Transport, żegluga morska, gałęzie przemysłu przybrzeżnego i portowego, działalność na morzu, energia tradycyjna i alternatywna, rybołówstwo, akwakultura, badania morskie, turystyka – niezliczone dziedziny działalności ludzkiej wpływają na siebie nawzajem i mogą wywrzeć wpływ na oceany oraz na poziom jakości życia utrzymywany dzięki nim. Zbyt często sektory mające wpływ na środowisko morskie działają niezależnie - każdy z nich ma własne struktury, własną kulturę i wizję oraz jest zarządzany zgodnie z własnymi zasadami. Jednak wszystkie zależą od tego samego zasobu.

Zielona Księga próbuje podkreślić wzajemne powiązania i zależność różnych domen – powiązania, które są często ignorowane przez istniejące procedury. Wskazuje ona na przykład, że rozwój infrastruktury portowej należy rozpatrzyć pod kątem ochrony lokalnych ekosystemów, wspierania przybrzeżnej akwakultury i rozwoju turystyki z jednej, i zalet wzrostu gospodarczego poprzez rozwój handlu zagranicznego z drugiej strony. Opisuje ona rywalizację statków rybackich, kontenerowców, statków wycieczkowych, spółek naftowych i farm wiatrowych w celu utrzymania swojej pozycji na coraz bardziej zatłoczonych wodach. Podkreśla również fakt, że połączenie ogromnej liczby różnych kwestii nie stanowi wyjątku, lecz normę, ponieważ odzwierciedla bogactwo i różnorodność mórz europejskich.

Powstaje pytanie: czy wszystkie te różnorodne i często zbiegające się działania rzeczywiście można prowadzić niezależnie od siebie? Czy też może nadszedł czas, aby Europa zainwestowała w prawdziwie zintegrowane podejście, co umożliwi stworzenie energicznej i trwałej gospodarki morskiej XXI wieku, a nawet w dalszej przyszłości?

Zielona Księga jest wynikiem podjętej w marcu 2005 r. decyzji Komisji o rozpoczęciu konsultacji w sprawie przyszłości mórz Europy. Przewodniczący Barroso wezwał komisarza Joe Borga do „kierowania grupą zadaniową poświęconą gospodarce morskiej w celu przeprowadzenia szerokich konsultacji w sprawie przyszłej polityki morskiej Unii”. Zielona Księga jest wynikiem wspólnych wysiłków i opiera się na intensywnej i owocnej współpracy siedmiu komisarzy. Obok komisarza Borga są to: Günter Verheugen odpowiedzialny za przedsiębiorstwa i przemysł, Jacques Barrot – transport, Stavros Dimas – środowisko, Danuta Hübner – polityka regionalna, Janez Potočnik – badania naukowe i Andris Piebalgs – energia. W przypadku, gdy dyskusje dotyczyły innych dziedzin, uczestniczyli w nich pozostali komisarze.

Kwestie poruszone w Zielonej Księdze zostaną omówione podczas szeregu imprez organizowanych przez państwa członkowskie.
Aby dowiedzieć się więcej o wydarzeniach publicznych podczas których powyższe kwestie zostaną poddane dyskusji oraz o możliwości przyczynienia się do debaty, prosimy odwiedzić stronę internetową:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

MEMO/06/230


Side Bar