Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/739

Bryssel 7. kesäkuuta 2006

Meret ja valtameret – komissio hahmottelee uutta yhdennettyä meripolitiikkaa

Euroopan komissio julkaisee tänään vihreän kirjan ”Euroopan unionin tuleva meripolitiikka: Meriä ja valtameriä koskeva eurooppalainen näkemys”, jossa se pyytää kansalaisia esittämään näkemyksiään merien ja valtamerien hoitamisesta. Vihreällä kirjalla käynnistetään yksi EU:n historian laajimmista julkisen kuulemisen menettelyistä. Kuuleminen halutaan aloittaa vastauksena kasvavaan tietoisuuteen merellä jo nykyisellään olevasta keskeisestä asemasta Euroopan vaurauden edistäjänä ja sen potentiaalista uusien työpaikkojen ja hyvinvoinnin luojana. Kuulemismenettelyn tulosten avulla komissio voi hahmotella uuden yhdennetyn meripolitiikan.

Vihreässä kirjassa esitetään seuraavat keskeiset kysymykset: Onko Euroopalla varaa hoitaa meriään ja valtameriään alakohtaisella, irrallisella tavalla? Vai onko tullut aika luoda aidosti yhdennetty meripolitiikka, jonka avulla vapautetaan käyttämätöntä potentiaalia kasvuun ja työpaikkoihin ja samalla tiukennetaan meriympäristön suojelua? Jos näin päätetään tehdä, miten onnistumme siinä parhaiten?

Kuulemismenettelyn käynnistänyt komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi: ”Euroopalla on pitkät merenkulun perinteet. Voisimme kuitenkin hyödyntää meriämme ja valtameriämme vielä paremmin ja lisätä näin Euroopan kansalaisten vaurautta ja hyvinvointia. Tänään julkaistu vihreä kirja tarjoaa meille kaikille tilaisuuden miettiä yhdessä, kuinka se onnistuisi parhaiten. Toivoisin kaikilta mielipiteitä siitä, millaisena he näkevät unionin tulevan meripolitiikan, jolla parannetaan työllisyyttä ja samalla suojellaan meriympäristöä.”

”Koska merenkulku lisääntyy ja monimuotoistuu koko ajan, tarvitaan myös enemmän koordinaatiota ja suunnittelua, jotta voimme välttää konfliktit ja optimoida mereltä saamamme tuoton. Kattavan lähestymistavan avulla voisimme yhdistää talouskasvun meriympäristön tehokkaaseen suojeluun ja sidosryhmien laajempaan osallistumiseen. Jäsenvaltioiden, alueiden, teollisuuden, kansalaisjärjestöjen ja suuren yleisön edun mukaista on löytää paras tapa hoitaa vuorovaikutussuhdettamme mereen”, totesi kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Joe Borg.

Liikenne, merikuljetukset, kauppa, rannikolla ja satamissa toimivat teollisuudenalat, merellä tapahtuva toiminta, perinteiset ja vaihtoehtoiset energianlähteet, kalastus, vesiviljely, meriympäristön tutkimus, matkailu – lukemattomat ihmisen toiminnan alat vaikuttavat usein toisiinsa ja voivat vaikuttaa valtameriin ja siihen elämänlaatuun, jota valtameret auttavat ylläpitämään. Meriympäristöön vaikuttavat alat toimivat kuitenkin liian usein itsenäisinä yksikköinä – kullakin on oma rakenteensa, toimintatapansa ja näkemyksensä ja kutakin hoidetaan omien sääntöjensä mukaisesti. Silti kaikki ovat riippuvaisia samoista resursseista.

Vihreässä kirjassa pyritään korostamaan näiden eri alojen välisiä suhteita ja välistä riippuvuutta – sidoksia, jotka nykyisissä menettelyissä jäävät usein vaille huomiota. Siinä esimerkiksi todetaan, että satamien perusrakenteiden kehittämisessä on otettava huomioon paikallisten ekosysteemien suojelu, rannikolla harjoitettavan vesiviljelyn edistäminen ja matkailun kehittäminen sekä myös se, millaista hyötyä saadaan ulkomaankaupan tuomasta talouskasvusta. Vihreässä kirjassa todetaan, että esimerkiksi kalastus-, kontti- ja huvialusten, öljy-yhtiöiden ja tuulipuistojen on kilpailtava paikastaan yhä täydempään ahdetuilla vesillä. Siinä myös korostetaan, että näiden lukemattomien eri seikkojen kirjo ei ole poikkeus vaan normi, joka heijastaa Euroopan merien runsaita resursseja ja monimuotoisuutta.

Seuraavanlaisia kysymyksiä onkin aiheellista esittää: Onko todella mahdollista jatkossakin hoitaa ja kehittää kaikkia näitä erilaisia ja usein päällekkäisiä toimintoja toisistaan riippumatta? Vai eikö Euroopan nyt olisi aika investoida aitoon yhdennettyyn politiikkaan, jos haluamme onnistua luomaan toimeliaan ja kestävän merenkulkutalouden 2000-luvulla ja sen jälkeen?

Vihreä kirja on jatkoa komission maaliskuussa 2005 tekemälle päätökselle käynnistää Euroopan merien tulevaisuutta koskeva kuulemismenettely. Puheenjohtaja Barroso pyysi komissaari Borgia ”luotsaamaan meriasioiden erityisryhmää tavoitteena käynnistää laaja kuuleminen unionin tulevasta meripolitiikasta”. Vihreä kirja on seitsemän komissaarin intensiivisen ja hedelmällisen yhteistyön tulosta. Komissaari Borgin lisäksi työssä olevat olleet mukana yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaava varapuheenjohtaja Günter Verheugen, liikenteestä vastaava komissaari Jacques Barrot, ympäristöstä vastaava komissaari Stavros Dimas, aluepolitiikasta vastaava komissaari Danuta Hübner, tutkimuksesta vastaava komissaari Janez Potočnik ja energiasta vastaava komissaari Andris Pieblags. Myös muut komissaarit osallistuivat salkkujansa koskeviin keskusteluihin.

Vihreässä kirjassa esille tuoduista kysymyksistä keskustellaan lukuisissa tilaisuuksissa, joita järjestetään eri jäsenvaltioissa.
Lisätietoja julkisista keskustelutilaisuuksista ja siitä, miten voit tuoda oman panoksesi keskusteluun, löytyy Internetistä osoitteesta:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

MEMO/06/230


Side Bar