Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/739

Brüssel, 7. juuni 2006

Ookeanid ja mered: komisjon kavandab integreeritud merenduspoliitikat käsitlevat uut seisukohta

Euroopa Komisjon avaldab täna rohelise raamatu pealkirjaga „Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses“ ja küsib kodanikelt nende nägemust ookeanide ning merede haldamise kohta, algatades sellega ühe suurima avaliku arutelu ELi ajaloos. Kõnealune arvamuse küsimine on seotud kasvava teadlikkusega nii mere elutähtsast rollist Euroopa jõukuse liikumapaneva jõuna kui ka selle potentsiaalist uute töökohtade loomisel ja heaolu suurendamisel. Sellise küsitluse tulemused aitavad komisjonil määratleda integreeritud merenduspoliitikat käsitlev uus seisukoht.

Rohelises raamatus tõstatatav põhiküsimus on järgmine: kas Euroopa võib hallata oma meresid ja ookeane valdkondlikul, seostamata viisil? Või on tulnud aeg kehtestada tõeliselt integreeritud merenduspoliitika, mille abil saab ära kasutada kasvu ja töökohtadega seotud potentsiaali ning samaaegselt tugevdada merekeskkonna kaitset? Ja kui see on nii, siis kuidas me peaksime toimima?

Protsessi algataja, komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Euroopa on pika aja vältel merendusalasest tegevusest kasu saanud. Meie meresid ja ookeane saaks siiski palju tõhusamalt Euroopa kodanike jõukuse ja heaolu suurendamise eesmärgil ära kasutada. Täna avaldatava rohelise raamatuga võimaldatakse meil kõigil panna pead kokku, et jõuda järeldusele, kuidas seda kõige paremini teha. Julgustan kõiki ütlema oma sõna selle kohta, kuidas Te kujutate ette Euroopa Liidu tuleviku merenduspoliitikat, mille raames luuakse palju uusi töökohti ning kaitstakse samaaegselt merekeskkonda.“

„Meie merendusalase tegevuse laienedes ja mitmekesistudes suureneb ka vajadus kooskõlastamise ning plaanimise järele, et vältida konflikte ja optimeerida merega kaasnev kasu. Kõikehõlmav lähenemisviis võimaldaks meil ühendada majanduskasv merekeskkonna tõhusa kaitsega ning sidusrühmade suurema osalusega. See on projekt, milles nii liikmesriikidel, eri piirkondadel, tööstusel, valitsusvälistel organisatsioonidel kui ka üldsusel on oma huvi leida parim lahendus meie tulevikusuhetele merega," ütles Euroopa kalanduse ja merenduse volinik Joe Borg.

Transport, laevandus, kaubandus, rannikul ja sadamates paiknevad tööstusharud, avamerel toimuv tegevus, traditsioonilised ja alternatiivsed energiaallikad, kalandus vesiviljelus, mereuuringud, turism – loendamatute inimtegevuse valdkondade vahel esineb tihtipeale vastastikune mõju ning see võib mõjutada ka meie ookeane ja elukvaliteeti, mida need aitavad säilitada. Merekeskkonda mõjutavad sektorid tegutsevad siiski liiga sageli omaette, igaühel neist on oma struktuur, kultuur ja nägemus ning neid juhitakse oma eeskirjade alusel. Siiski on nad kõik sõltuvad samast ressursist.

Rohelise raamatu kaudu püütakse juhtida tähelepanu kõnealuste valdkondade seotusele ja vastastikusele sõltuvusele, nendele seostele, mida on kehtivate menetluste raames sageli ignoreeritud. Näiteks näidatakse selles, kuidas sadamate infrastruktuuri arendamist tuleb kaaluda seoses selle mõjuga kohalike ökosüsteemide kaitsele, rannikuäärse vesiviljeluse edendamisele ja turismi arendamisele, samuti väliskaubanduse kaudu toimuva majanduskasvu eelistega. Selles näidatakse, kuidas näiteks kalalaevad, konteinerlaevad, lõbusõidulaevad, naftaettevõtted ja tuulepargid peavad võitlema oma positsiooni pärast meie üha enam tiheneva liiklusega merel. Kõnealuses rohelises raamatus rõhutatakse ka asjaolu, et selline arvutute eri küsimuste lähendamine ei ole erand, vaid reegel, sest see kajastab Euroopa meredega seotud rikkust ja mitmekesisust.

Tekib küsimus: kas tõepoolest on võimalik jätkata kõigi nende erinevate ja sageli kattuvate tegevuste juhtimist ning arendamist iseseisvalt, üksteisest eraldatuna? Või kas pole saabunud aeg Euroopal investeerida tõeliselt integreeritud poliitilisse lähenemisviisi, kui me tahame olla edukad elujõulise ja säästva meremajanduse loomises 21. sajandiks ning hilisemaks perioodiks?

Kõnealuse rohelise raamatu idee sai alguse komisjoni 2005. aasta märtsis tehtud otsusest algatada arutelu Euroopa merede tuleviku kohta. President Barroso palus volinik Borgil juhtida merenduspoliitika töörühma, mille ülesanne on korraldada laiaulatuslikke arutelusid Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika teemal. Kõnealune roheline raamat on ühispanuse tulemus, mille aluseks on seitsme voliniku tihe ja viljakas koostöö. Lisaks hr Borgile osalesid ettevõtluse ja tööstuse volinik hr Verheugen, transpordivolinik hr Barrot, keskkonnavolinik hr Dimas, regionaalpoliitika volinik pr Hübner, teadusvolinik hr Potočnik ja energeetikavolinik hr Piebalgs. Ka teiste volinikega peeti nõu, kui arutati nende vastutusaladega seotud teemasid.

Liikmesriikides korraldatavate ürituste raames peetakse rohelises raamatus tõstatatud küsimuste teemal mitmeid arutelusid.
Selleks et saada täiendavat teavet avalike ürituste kohta, kus kõnealuseid teemasid arutatakse, ning selle kohta, kuidas anda arutelusse oma panus, külastage palun järgmist veebisaiti:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

MEMO/06/230


Side Bar