Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/739

Bruxelles, den 7. juni 2006

Havene: Kommissionen opstiller en ny vision for en integreret havpolitik

Europa-Kommissionen offentliggør i dag en grønbog med titlen “En fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene”. Borgerne spørges om, hvordan havene efter deres mening skal forvaltes, og der iværksættes en af de største høringsprocedurer i EU's historie. Med denne høring følges der op på den voksende forståelse for havenes afgørende rolle som drivkraft for Europas velstand og potentiale for at skabe flere arbejdspladser og større velfærd. Resultaterne af denne høring vil hjælpe Kommissionen med at opstille en ny vision for en integreret havpolitik.

Det væsentligste spørgsmål i grønbogen er: har Europa råd til at forvalte sine have på en sektoropdelt, usammenhængende måde? Eller er tiden inde til at fastlægge en ægte, integreret havpolitik, der vil frigøre uudnyttet potentiale i form af vækst og arbejdspladser, samtidig med at havmiljøet beskyttes bedre? Og, i bekræftende fald, hvordan griber vi det an?

Kommissionens formand José Manuel Barroso, der igangsatte processen, udtalte: “Europa har længe haft glæde af sine maritime aktiviteter. Dog kunne vore havområder udnyttes meget bedre og dermed øge velstanden og velfærden for de europæiske borgere. Med denne grønbog får vi alle mulighed for at sætte os sammen og finde ud af, hvordan vi bedst griber det an. Jeg opmuntrer enhver til at give sin mening til kende om, hvordan EU’s kommende havpolitik skal udformes med henblik på at øge beskæftigelsen, alt imens havmiljøet beskyttes”.

“Da vores maritime aktiviteter øges og diversificeres, gør det samme sig også gældende for behovet for koordinering og planlægning, så vi undgår konflikter og får mest muligt ud af havet. En helhedsbetragtning giver os mulighed for at kombinere økonomisk vækst med en effektiv beskyttelse af havmiljøet og sikre større deltagelse fra interessenternes side. Dette er et projekt, hvor medlemsstaterne, regionerne, erhvervslivet, de ikke-statslige organisationer og offentligheden alle har en interesse i at finde den bedste vej fremad i vort fremtidige forhold til havet”, sagde Joe Borg, den europæiske kommissær for Fiskeri og Maritime Anliggender.

Transport, shipping, handel, kyst- og havnebaseret industri, offshore, traditionelle og alternative energikilder, fiskeri, akvakultur, havforskning, turisme – utallige områder, hvor menneskers aktiviteter ofte påvirker hinanden, vore havområder og den livskvalitet, de hjælper os med at opretholde. Dog sker det for ofte, at de forskellige sektorer, som påvirker havmiljøet, agerer uafhængigt af hinanden – hver sektor har sine egne strukturer med egen kultur og vision, der forvaltes efter dens egne regler. De er imidlertid alle afhængige af den samme ressource.

I grønbogen søges det at fremhæve den indbyrdes sammenhæng og gensidige afhængighed mellem disse forskellige områder – forbindelser, der ofte ignoreres af de eksisterende procedurer. Det påpeges eksempelvis, at udviklingen af havneinfrastruktur må opvejes mod beskyttelsen af lokale økosystemer, fremme af kystakvakultur og udvikling af turisme, samt fordelene ved økonomisk vækst i form af udenrigshandel. Der gøres opmærksom på, hvordan fiskerfartøjer, containerskibe, fritidsfartøjer, olieselskaber og vindmøllefarme, for blot at nævne nogle eksempler, må konkurrere om pladsen i vore stadig mere befærdede farvande. Det understreges også, at dette sammenfald af talrige forskellige problemstillinger ikke er nogen undtagelse, men snarere reglen, for dette afspejler de europæiske haves underliggende rigdom og diversitet.

Dette rejser spørgsmålet: er det i virkeligheden muligt stadig at forvalte og udvikle alle disse forskellige og ofte overlappende aktiviteter hver for sig? Eller er det ikke ved at være på tide, at EU investerer i en ægte, integreret politisk tilgang, hvis det skal lykkes os at skabe en dynamisk og bæredygtig maritim økonomi for det 21. århundrede og derefter?

Grønbogen har sin oprindelse i Kommissionens beslutning fra marts 2005 om at iværksætte en høring om fremtiden for Europas have. Formand Barroso anmodede kommissær Borg om at varetage styringen af en taskforce for maritime anliggender med henblik på at iværksætte en bred høring om EU’s fremtidige havpolitik. Grønbogen er resultatet af en fælles indsats, der bygger på et intensivt og frugtbart samarbejde mellem syv kommissærer. Foruden Joe Borg deltog Günter Verheugen, med ansvar for erhvervspolitik, Jacques Barrot: transport, Stavros Dimas: miljø, Danuta Hübner: regionalpolitik, Janez Potočnik: forskning og Andris Pieblags: energi. Andre kommissærer deltog også, når drøftelserne berørte emner inden for deres porteføljer.

Spørgsmålene, der rejses i grønbogen, vil blive drøftet i forbindelse med en række arrangementer, som tilrettelægges i forskellige medlemsstater.
De finder nærmere oplysninger om offentlige arrangementer, hvor disse emner vil blive drøftet, og om mulighederne for at bidrage til debatten på følgende internet-adresse:

http://ec.europa.eu/martimeaffairs

MEMO/06/230


Side Bar