Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/739

V Bruselu dne 7. června 2006

Oceány a moře: Komise představuje novou vizi integrované námořní politiky

Evropská komise dnes zveřejní zelenou knihu nazvanou „Směrem k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře“, kterou se na občany obrací s otázkou, jak chtějí přistupovat k oceánům a mořím, a zahajuje jeden z největších procesů veřejných konzultací v dějinách EU. Tyto konzultace jsou reakcí na zvyšující se povědomí o klíčové úloze, kterou moře již nyní plní jako hybná síla evropské prosperity, a o jeho potenciálu zvýšit zaměstnanost a zajistit větší blahobyt. Výsledky tohoto procesu pomohou Komisi vymezit novou vizi integrované politiky.

Zelená kniha klade tuto ústřední otázku: Může si Evropa dovolit spravovat své moře a oceány pouze v rámci jednotlivých odvětví bez jakéhokoli propojení? Nebo je načase vytvořit skutečně integrovanou námořní politiku, s jejíž pomocí se uvolní nevyužitý potenciál hospodářského růstu a zaměstnanosti a zároveň se posílí ochrana mořského prostředí? A pokud ano, jak bychom měli postupovat?

Předseda Komise José Manuel Barroso, který dal k tomuto procesu podnět, uvedl: „Evropa již dlouho těží ze svých námořních činností. Naše moře a oceány by však mohly v ještě daleko vyšší míře přispívat k prosperitě a blahobytu evropských občanů. Dnešní zelená kniha nám všem dává příležitost spojit své síly při hledání nejlepšího řešení. Chtěl bych vyzvat každého občana, aby vyjádřil svůj názor na budoucí námořní politiku Unie, která by zvýšila zaměstnanost a zároveň chránila mořské prostředí.“

Joe Borg, evropský komisař pro rybolov a námořní záležitosti, prohlásil: „Spolu se zvyšováním a diverzifikací našich námořních činností roste také naše potřeba koordinace a plánování s cílem zabránit konfliktům a co nejlépe využít naše výnosy z moří. Komplexní přístup by nám umožnil spojit hospodářský růst s účinnou ochranou mořského prostředí a větším zapojením zúčastněných stran. Jedná se o projekt, v němž se členské státy, regiony, průmysl, nevládní organizace a veřejnost společně snaží nalézt náš nejlepší vztah k moři v budoucnosti.“

Doprava, námořní přeprava, obchod, pobřežní a přístavní odvětví, výroba energie v příbřežních oblastech, produkce tradiční a alternativní energie, rybolov, akvakultura, výzkum moří, cestovní ruch – nespočet oblastí lidské činnosti se často navzájem ovlivňuje a může mít dopad na naše oceány a na kvalitu života, který pomáhají udržovat. Příliš často však odvětví ovlivňující mořské prostředí působí nezávisle na sobě – každé má své vlastní struktury, ztělesňuje svou vlastní kulturu a vize a je řízeno podle vlastních pravidel. Všechna odvětví jsou však závislá na tomtéž zdroji.

Zelená kniha si klade za cíl zdůraznit vzájemné propojení a závislost těchto rozdílných oblastí a upozornit přitom na vazby, které jsou ve stávajících postupech často ignorovány. Upozorňuje například, že přístavní infrastrukturu je nutné rozvíjet s ohledem na zajištění ochrany místních ekosystémů, posílení pobřežní akvakultury a rozvoj cestovního ruchu a zároveň na výhody hospodářského růstu na základě zahraničního obchodu. Poukazuje na to, jak rybářská plavidla, kontejnerové lodě, výletní lodě, ropné společnosti a podniky pro větrnou energii například musí bojovat o svou pozici v čím dál zaplněnějších vodách. Rovněž vyzdvihuje skutečnost, že tento souběh nesčetného množství různých záležitostí není výjimkou, nýbrž pravidlem, protože se v něm odráží bohatství a rozmanitost evropských moří.

Je třeba si položit otázku: Můžeme opravdu pokračovat v řízení a rozvoji všech těchto rozdílných a nezřídka vzájemně se překrývajících činností nezávisle na sobě? Anebo je načase, aby Evropa začala investovat do skutečně integrovaného politického přístupu, máme-li úspěšně vytvořit dynamickou a udržitelnou námořní ekonomiku pro 21. století a další generace?

Zelená kniha vznikla na základě rozhodnutí Komise z března 2005 o zahájení konzultací o budoucnosti evropských moří. Předseda Barroso vyzval komisaře Borga, „aby řídil pracovní skupinu pro námořní záležitosti s cílem zahájit širokou konzultaci o budoucí námořní politice Unie“. Zelená kniha je výsledkem kolektivního úsilí a je založena na intenzivní a plodné spolupráci sedmi komisařů. Kromě komisaře Borga se jedná o komisaře Verheugena – podniky a průmysl, komisaře Barrota – doprava, komisaře Dimase – životní prostředí, komisařku Hübnerovou – regionální politika, komisaře Potočnika – výzkum – a komisaře Piebalgse – energetika. Diskusí se zúčastnili i další komisaři, pokud se jednalo o témata související s jejich portfolii.

Otázky, na něž zelená kniha poukazuje, budou předmětem diskusí během celé řady akcí pořádaných v různých členských státech.
Další informace o veřejných akcích, během nichž se bude o těchto otázkách diskutovat, a o tom, jak k této debatě přispět, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

MEMO/06/230


Side Bar