Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/71

Bryssel den 25 januari 2006

[Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

”Dags att öka takten” – kommissionens ordförande Barroso presenterar den årliga framstegsrapporten om tillväxt och sysselsättning

Europeiska kommissionen har i dag offentliggjort sin nya årliga framstegsrapport om Lissabonstrategin, partnerskapet mellan EU och medlemsstaterna för sysselsättning och fler och bättre arbetstillfällen. Syftet med den årliga framstegsrapporten är att öka farten och styrkan i processen och åstadkomma snabbare resultat. Framstegsrapporten består av tre huvuddelar. För det första innehåller den en analys av de 25 nya nationella reformprogram som medlemsstaterna lämnade in i oktober 2005. För det andra lyfter man fram starka sidor i olika nationella program i syfte att främja ett utbyte av goda idéer. För det tredje visar rapporten på vilka områden det finns brister och föreslår konkreta åtgärder på EU-nivå och nationell nivå för att avhjälpa bristerna. Fyra prioritetsområden lyfts fram: att investera i utbildning, forskning och innovation; att frigöra små och medelstora företag; att driva en sysselsättningspolitik som får människor i arbete och att garantera en säker och hållbar energitillförsel. I kommissionens vårrapport läggs det fram tydliga förslag till åtgärder på dessa fyra områden som de europeiska ledarna kan åta sig när de möts vid toppmötet i Bryssel i mars och genomföra fram till 2007 (se nedan).

”Mitt budskap som helhet är klart, det är dags att lägga i en högre växel. Förändringens vind har blåst genom Bryssels korridorer och medlemsländernas huvudstäder sedan vi lanserade Lissabonstrategin på nytt i fjol. Aktiviteten har ökat våldsamt. Vi har kommit långt sedan förra året och grunden är lagd. Att 25 nationella reformprogram ligger på bordet talar sitt tydliga språk - engagemanget i medlemsländerna har nått upp till en ny nivå. Nu gäller det att visa resultat. Nu måste medlemsstaterna fatta rodret och påskynda reformerna. 95 procent av innehållet i dessa rapporter handlar om sunt förnuft, och medlemsstaterna måste göra detta till sin praxis. De måste finna den politiska viljan att omvandla ord till handlingar – det är dags att lägga i en högre växel”, sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

”Vi har en klar ambition. Vårt mål är högklassiga universitet, en högutbildad och yrkeskunnig arbetskraft, bärkraftiga socialförsäkrings- och pensionssystem, det konkurrenskraftigaste näringslivet och den renaste miljön. Till dem som hävdar att det inte kommer att lyckas vill jag säga: vem hade trott för tio år sedan att Irland skulle bli ett av de rikaste länderna i EU eller att produktiviteten i Polen skulle bli högre än i Sydkorea? Vi kan och måste göra en extra ansträngning för tillväxt och sysselsättning”, fortsatte Barroso.

De fyra prioritetsområdena där de europeiska ledarna ombeds vidta ytterligare åtgärder på nationell och europeisk nivå vid EU-toppmötet i mars

1. Investeringar i utbildning och forskning

- Investeringarna i högre utbildning bör fram till 2010 ökas till 2 % av BNP från nuvarande 1,28 %, och man bör avskaffa hindren för universitet som vill ha kompletterande privat finansiering.

- Redan i mars bör varje medlemsstat sätta ett tydligt mål för sina sammanlagda utgifter för forskning och utveckling år 2010.

- En större andel av det statliga stödet (25 %) och strukturfondsmedlen bör satsas på forskning och utveckling.

- Till slutet av 2007 borde man ha hunnit inrätta ett ”European Institute for Technology”.

- För att bredda basen när det gäller medborgarnas marknadsdugliga kunskaper bör undervisningen i matematik och främmande språk ges högre prioritet i skolorna.

2. Frigöra små och medelstora företag och tillvarata företagspotentialen

- Till 2007 bör medlemsstaterna ha infört ett ”one-stop shop”-koncept till hjälp för framtida företagare och för att företagen ska kunna fullgöra alla sina administrativa skyldigheter på ett och samma ställe.

- Den genomsnittliga tiden för bildande av ett företag bör kortas ned till hälften fram till slutet av 2007 och då till en vecka eller mindre.

- Utbildning i entreprenörskap bör ges som en del av läroplanen för alla elever.

- Varje medlemsstat bör införa ett system som mäter den administrativa bördan för företagen på rätt sätt. Kommissionen kommer att inleda ett eget omfattande projekt för att fastställa vilka kostnader EU-bestämmelserna eller genomförandet av dem i medlemsstaterna orsakar och den kommer att föreslå hur dessa kostnader ska kunna minskas.

- Kommissionen kommer att avskaffa skyldigheten att anmäla vissa kategorier av små statliga stöd, vilket bör vara till hjälp för små och medelstora företag.

3. Hjälpa människor ut i arbetslivet

- För att bidra till att öka sysselsättningsgraden och finansiera pensioner samt hälso- och sjukvård för en åldrande befolkning bör medlemsstaterna gå in för en livscykelinriktad syn på arbete, där människor i alla åldrar ges det stöd de behöver.

- Varje ung person som gått ut skolan eller universitetet bör erbjudas arbete, praktikplats eller kompletterande utbildning inom sex månader efter att ha blivit arbetslös fram till slutet av 2007 och inom 100 dagar fram till 2010.

- Man bör göra större ansträngningar för att nå de nationella målen när det gäller barnomsorg av hög kvalitet som människor har råd med och när det gäller att vidta åtgärder för att uppnå större jämställdhet mellan könen i arbetslivet och en bättre balans mellan yrkes- och familjeliv.

- ”Aktivt åldrande” bör införas, med mer utbildning för dem som fyllt 45, ekonomiska incitament för att förlänga tiden ute i arbetslivet och användning av deltidsarbete.

- Kommissionen kommer att anordna ett extra socialt toppmöte och lägga fram en rapport före slutet av 2007 om balansen mellan flexibilitet och anställningstrygghet (”flexicurity”).

4. Effektiv, säker och hållbar energi

Kommissionen vädjar i rapporten om att Europa ”som en man” ska möta utmaningarna från stigande olje- och gaspriser och behovet av att minska föroreningarna. Kommissionens budskap till EU-ledarna är rakt på sak: energi är en global fråga som kräver ett europeiskt svar. Detta innebär följande:

- Bättre samordning av de europeiska elnäten och gasledningssystemen, bättre reglering av energimarknaderna och större konkurrens.

- Fler skattelättnader och andra incitament för att främja en hållbar energianvändning och stimulera forskning i energieffektivitet, ren energi och förnybara energikällor.

- Att Europa ”talar med en röst” vid förhandlingar med de externa leverantörer som kommer att leverera allt mer av vår energi.

- Kommissionen kommer att offentliggöra en grönbok med detaljerade förslag tidigt under våren 2006.

Bakgrundsinformation

De nationella reformprogrammen

I vårrapporten bedömer kommissionen vart och ett av de nationella reformprogram som medlemsstaterna utarbetat för första gången. De nationella reformprogrammen har en gemensam grund, dvs. en enda uppsättning av 24 integrerade riktlinjer för ekonomi och sysselsättning som rådet enades om (se MEMO/05/123). Kärnan i partnerskapsstrategin är att ta tillvara alla medlemsstaters kunskaper, erfarenheter och goda idéer så att varje medlemsstat kan lära av de andra, och det är också ett viktigt sätt att nå faktiska resultat ute på fältet. Kommissionen kommer att undersöka inom vilka områden potentialen för utbyte av erfarenheter är störst och hjälpa medlemsstaterna att ur varandras nationella reformprogram låna lovande ideer om den politik som ska föras.

Ordförande Barroso hade följande att säga om de nationella reformprogrammen: ”Inspirationen finns på nära håll. Alla medlemsstater bidrar med ideer som andra kan tillägna sig och införa och jag gratulerar dem. Men framstegen är ännu ojämna och kommissionen kommer att öka ansträngningarna för att driva processen vidare. Denna rapport visar redan att vi inte kommer att vara en passiv partner. Vi kommer att ge beröm om det är befogat och konstruktiv kritik om den kan vara till hjälp.”

Följande steg

Kommissionens rapport kommer att behandlas vid Europeiska rådets vårmöte i mars, då kommissionen kommer att uppmana stats- och regeringscheferna att göra de åtaganden som krävs.

Kommissionen kommer att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att stödja dem i deras ansträngningar att genomföra sina nationella reformprogram, för att diskutera hur programen ska kunna förstärkas och för att se till att andra EU-instrument (t.ex. sammanhållningsstöd) används effektivt till stöd för tillväxt och sysselsättning.

Slutligen kommer kommissionen att uppdatera gemenskapens Lissabonprogram (se IP/05/973). Mer än hälften av de planerade åtgärderna på EU-nivå har redan antagits av kommissionen, även om de kommer att ge praktiska resultat först när de också godkänts av Europaparlamentet och rådet.

För mer information om vårrapporten och de särskilda bilagorna om makroekonomiska, mikroekonomiska och sysselsättningspolitiska frågor, se MEMO/06/23.
För den fullständiga rapporten – betydligt uppstramad jämfört med tidigare år - se kommissionens webbplats för tillväxt och sysselsättning på

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
För den fulla uppsättningen nationella reformprogram, se

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp_2005_en.pdf


Side Bar