Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/71

Brusel 25. januára 2006

[ ]

„Je čas zaradiť vyššiu rýchlosť“ – predseda Komisie Barroso predstavuje výročnú správu o pokroku v oblasti rastu a zamestnanosti

Európska komisia dnes zverejnila svoju novú výročnú správu o pokroku v rámci lisabonskej stratégie, partnerstva EÚ a členských štátov pre rast a tvorbu viac a lepších pracovných miest. Cieľom výročnej správy o pokroku je zvýšiť obrátky a tempo plnenia úloh. Táto správa pozostáva z troch hlavných prvkov. Po prvé, jej súčasťou je analýza nových národných reformných programov 25 členských štátov, ktoré tieto predložili v októbri minulého roku. Táto správa sa ďalej zaoberá pozitívnymi aspektmi jednotlivých národných programov s cieľom podporiť výmenu kvalitných myšlienok. Jej predmetom je napokon aj identifikácia oblastí, v ktorých stále pretrvávajú nedostatky a návrhy konkrétnych opatrení na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, ktoré môžu napomôcť pri ich odstraňovaní. V správe boli ako oblasti na vykonanie prednostných opatrení označené: investície do vzdelávania, výskumu a inovácie, deregulácia malých a stredných podnikov, politiky zamestnanosti, ktorých cieľom je zapojiť ľudí do pracovného procesu a v neposlednom rade zabezpečenie bezpečného a udržateľného systému dodávok energie. Správa, ktorú Komisia pripravila na jarné zasadnutie, v každej z týchto oblastí ponúka jasne formulované návrhy, pre ktoré sa môžu európski lídri rozhodnúť na svojom marcovom stretnutí v Bruseli a ktoré tak budú môcť byť realizované v priebehu rokov 2006 až 2007 (pozri nižšie).

Predseda Komisie p. José Manuel Barroso uviedol: „Hlavný obsah môjho posolstva je jasný – je čas zaradiť vyššiu rýchlosť. Minuloročné oživenie lisabonskej stratégie znamenalo čerstvý vietor, ktorý priniesol zmeny na bruselských chodbách euroinštitúcií a aj v hlavných mestách členských štátov. Aktivita vzrástla značnými skokmi. Od minulého roka sme prekonali kus cesty a podarilo sa vybudovať solídne základy. O novom odhodlaní jednotlivých členských štátov veľa vypovedá aj to, že v súčasnosti je na stole pripravených 25 národných reformných programov. Teraz sa však treba zamerať na ich plnenie. Riadenia sa teraz musia chopiť členské štáty – urýchlenie reforiem je v ich rukách. 95 percent toho, čo je v týchto správach uvedené, vychádza zo zdravého rozumu a je teraz na členských štátoch, aby tento zdravý rozum premenili na bežnú prax. Musí sa v nich nájsť dostatok politickej vôle na zosúladenie slov a činov – pretože je naozaj čas zaradiť vyššiu rýchlosť.

„Naše ciele sú jasné: Usilujeme sa o špičkové vysoké školy, skvelo odborne pripravenú a vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, silné systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy, o čo najkonkurencieschopnejšie odvetvia priemyslu a o čo najčistejšie životné prostredie. Tým, ktorí hovoria o nenaplniteľnosti týchto cieľov chcem odkázať: kto by si pred povedzme desiatimi rokmi pomyslel, že Írsko raz bude jednou z najprosperujúcejších krajín Európskej únie alebo že produktivita v Poľsku bude raz vyššia ako v Južnej Kórei? Dosiahnutie cieľov v oblasti rastu a zamestnanosti si nielen zasluhuje, ale aj vyžaduje, aby sme vyvinuli ešte kúsok nového úsilia.

Prioritné oblasti, v rámci ktorých zaznie na marcovom samite EÚ smerom k európskym lídrom výzva na prijatie dodatočných opatrení (na úrovni EÚ a aj vnútroštátnej úrovní):

1. Investície do vzdelávania a výskumu

- Investície do vyššieho vzdelávania by sa do roku 2010 mali zvýšiť zo súčasných 1,28 % na 2 % hrubého domáceho produktu. Súčasťou tohto procesu by malo byť odstraňovanie prekážok doplnkovému financovaniu zo súkromných zdrojov.

- Každý členský štát by si už v priebehu marca tohto roku mal stanoviť jasnú celkovú výšku investícií do výskumu a vývoja v roku 2010.

- Na výskum a vývoj by sa mala vynakladať čoraz väčšia časť (25 %) štátnej pomoci a štrukturálneho financovania.

- Do konca roka 2007 by mal byť založený Európsky technologický inštitút.

- Na školách by sa s cieľom posilniť trhovo uplatniteľné vedomosti európskych občanov mal klásť väčší dôraz na výučbu matematiky a cudzích jazykov.

2. Deregulácia malých a stredných podnikov a vytvorenie priestoru pre využitie podnikateľského potenciálu

- Členské štáty by do roku 2007 mali vytvoriť „centralizované vybavovacie miesta“ a napomôcť tak záujemcom o podnikanie a aj podnikom pri vybavovaní administratívnych záležitostí na jednom jedinom mieste.

- Priemerný čas na založenie spoločnosti by sa mal do konca roku 2007 znížiť o polovicu a následne na menej ako jeden týždeň.

- Do všeobecných učebných osnov by sa mala zaradiť podnikateľská výchova.

- Každý členský štát by mal zaviesť systém na presné meranie administratívnej záťaže. Komisia začne vlastný široko orientovaný proces, v rámci ktorého dôjde k identifikácii spôsobov a návrhov na redukciu nákladov, ktoré vyplývajú z noriem EÚ resp. z ich uplatňovania na vnútroštátnej úrovni.

- Komisia zruší notifikačnú povinnosť v prípade niektorých druhov štátnej pomoci malého rozsahu – malo by sa tým napomôcť malým a stredným podnikom.

3. Zapojenie ľudí do pracovného procesu

- Členské štáty by s cieľom napomôcť rastu miery zamestnanosti a posilniť financovanie dôchodkov a zdravotnej starostlivosti pre starnúcu populáciu mali zaujať taký prístup k zamestnanosti, ktorý by bol orientovaný na životný cyklus, a tým poskytnúť ľuďom všetkých vekových kategórii podporu, ktorú potrebujú.

- Každému mladému človeku by po ukončení školskej dochádzky alebo vysokoškolského štúdia malo byť najneskôr do šiestich mesiacov od momentu, keď sa stal nezamestnaným ponúknuté zamestnanie, učňovský pomer alebo ďalšie odborné vzdelávanie (ide o cieľ pre obdobie do konca roka 2007; do roka 2010 by sa tento čas mal skrátiť na 100 dní).

- Malo by sa vyvinúť viac úsilia na dosiahnutie národných cieľov v oblasti poskytovania dostupnej a vysokokvalitnej starostlivosti o deti a v rámci opatrení zameraných na dosiahnutie väčšej rovnosti pohlaví v pracovnom procese a na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

- S ohľadom na praktickú realizáciu doktríny „aktívneho starnutia“ by sa mali posilniť možnosti odborného vzdelávania 45 a viac ročných pracovníkov, malo by dôjsť k vytvoreniu finančných mechanizmov, ktoré by pôsobili stimulačne na predĺženie obdobia ekonomicky aktívneho života a na využívanie práce na čiastočný pracovný úväzok.

- Komisia pripraví mimoriadne stretnutie venované sociálnym otázkam a do konca roka 2007 predloží správu venovanú problematike rovnováhy medzi flexibilitou a istotou zamestnania (tzv. „flexicurity“).

4. Bezpečný a udržateľný systém dodávok energie

Komisia sa v predmetnej správe zaväzuje k tomu, že bude Európu aktívne podporovať pri vyrovnávaní sa s výzvami, ktoré súvisia s rastúcimi cenami nafty a zemného plynu a znižovaním znečisťovania životného prostredia. V tejto správe zaznieva smerom k čelným predstaviteľom jednoznačné posolstvo: energetický problém má globálny charakter a vyžaduje si reakciu aj zo strany Európy. S tým súvisí:

- Lepšia koordinácia európskych elektrických rozvodných sietí a plynovodných systémov a aj dokonalejšia regulácia energetického trhu a viac hospodárskej súťaže v tejto oblasti.

- Viac daňových a iných stimulov na podporu udržateľnej energetickej spotreby a výskumu v oblasti energetickej účinnosti a čistých a obnoviteľných zdrojov energie.

- „Jednotný postoj“ Európy v rámci rokovaní s mimoeurópskymi dodávateľmi energetických zdrojov, ktorí budú v budúcnosti uspokojovať čoraz väčšiu časť našich energetických potrieb.

- Zelená kniha s podrobnými návrhmi v tejto oblasti, ktorú Komisia zverejní v prvých jarných dňoch tohto roka.

Pozadie

Národné reformné programy („NRP“)

Komisia vo svojej správne na jarné zasadnutie po prvý krát vyhodnocuje národné reformné programy vypracované jednotlivými členskými štátmi. Spoločným základom týchto programov je súbor 24 integrovaných politických usmernení, na ktorých sa uzniesla Rada (pozri MEMO/05/123). Základom partnerského prístupu a kľúčom k úspechu v praktickej realizácii je využitie skúseností, poznatkov a kvalitných myšlienok zo všetkých členských štátov a možnosť učiť sa od ostatných. Komisia bude identifikovať oblasti, v ktorých existuje najväčší priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a pomôže členským štátom pri preberaní najperspektívnejších princípov tvorby politík z jednotlivých NRP.

Predseda Barroso na adresu národných reformných programov povedal: „Pre inšpiráciu nemusíme chodiť ďaleko. Všetky členské štáty prinášajú ku spoločnému stolu myšlienky, ktoré si môžu ostatné členské štáty prispôsobiť a osvojiť si ich a ja by som im chcel v tejto súvislosti za to poďakovať a popriať veľa úspechov. K pokrok však ešte stále dochádza len nerovnomerne a Komisia vystupňuje svoje snahy v rámci riadenia celého procesu. Aj táto správa však dokazuje, že Komisia nebude mlčky sa prizerajúcim partnerom. Tam, kde bude existovať dôvod oceníme chvályhodné a tam, kde to pomôže siahneme aj po konštruktívnej kritike.

Ďalšie kroky

Predmetná správa Komisie bude predložená na jarnom zasadnutí Rady v marci tohto roku. Na tomto samite Komisia vyzve hlavy štátov a vlád na prijatie potrebných rozhodnutí.

Komisia bude ďalej spolupracovať s členskými štátmi s cieľom podporiť ich úsilie pri implementácii národných reformných programov, realizovať diskusiu o tom, ako tieto programy môžu byť posilnené a ako zabezpečiť, aby ďalšie nástroje EÚ ako napr. kohézne financovanie boli efektívne využívané na dosiahnutie rastu a vyššej zamestnanosti.

Komisia v neposlednom rade pristúpi k aktualizácii lisabonského programu Spoločenstva (pozri IP/05/973). Z celkového počtu plánovaných opatrení úrovne EÚ Komisia prijala viac ako polovicu; ich praktické účinky však bude možné pocítiť až po tom, ako ich takisto odsúhlasí aj Európsky parlament a Rada.

Pre podrobnejšie informácie o správe na jarné zasadnutie a o konkrétnych prílohách o makroekonomických, mikroekonomických a zamestnaneckých otázkach pozri MEMO/06/23.
Úplné znenie predmetnej správy (ktorá je však v porovnaní s uplynulými rokmi značne zostručnená) je k dispozícii na stránkach Komisie venovaných otázkam rastu a zamestnanosti

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
Celý súbor jednotlivých národných reformných programov je k dispozícii na

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp_2005_en.pdf


Side Bar