Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/71

Bruksela, 25 stycznia 2006 r.

[ ]

„Czas podjąć bardziej efektywne działania” – przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przedstawił roczne sprawozdanie z postępów w zakresie wzrostu i zatrudnienia

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj roczne sprawozdanie z postępów w realizacji strategii lizbońskiej – programu partnerstwa między UE i państwami członkowskimi na rzecz wzrostu i stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy. Celem sprawozdania jest nadanie rozmachu działaniom i przyspieszenie ich realizacji. Obejmuje ono trzy zasadnicze elementy. Po pierwsze, zawiera analizę 25 nowych krajowych programów reform przedstawionych przez państwa członkowskie w październiku 2005 r. Ponadto podkreśla mocne strony poszczególnych programów krajowych promując wymianę dobrych rozwiązań. I wreszcie wskazuje problemy oraz zawiera propozycje konkretnych rozwiązań na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Wskazano cztery priorytetowe obszary działań: inwestycje w edukację, badania naukowe i innowacje; liberalizacja przepisów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw; polityka stymulująca wzrost zatrudnienia; zagwarantowanie bezpiecznych i stałych dostaw energii. Dla każdego z wyżej wymienionych obszarów wiosenne sprawozdanie Komisji zawiera jasne propozycje, które europejscy przywódcy będą mogli przyjąć na marcowym szczycie w Brukseli i wdrożyć do 2007 r. (patrz poniżej).

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso powiedział: „Podstawowe przesłanie jest jasne – czas podjąć bardziej efektywne działania. Od czasu ogłoszenia w ubiegłym roku zaktualizowanej strategii lizbońskiej w Brukseli i w europejskich stolicach wyczuwa się powiew zmian. Wprowadza się je stopniowo, lecz od ubiegłego roku poczyniliśmy znaczne postępy i dysponujemy odpowiednią bazą. Sam fakt, że przygotowano 25 krajowych programów reform potwierdza zaangażowanie poszczególnych krajów. Teraz należy skoncentrować się na ich realizacji. Państwa członkowskie powinny przystąpić do działania i przyspieszyć wdrażanie reform. Rozwiązania zawarte w programie to w 95% rozwiązania oczywiste. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przystąpiły do ich wdrożenia wykazując polityczną wolę, aby zamienić słowa w czyn. Czas podjąć bardziej efektywne działania”

„Nasz cel jest jasny. Chcemy mieć najlepsze uniwersytety, wysoko wykwalifikowaną i wykształconą siłę roboczą, sprawne systemy ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, najbardziej konkurencyjną gospodarkę i najczystsze środowisko naturalne. Tym, którzy twierdzą, że to niemożliwe przypomnę tylko, że dziesięć lat temu nikt nie przypuszczał, że Irlandia stanie się jednym z najbogatszych krajów Unii Europejskiej, ani że produktywność w Polsce będzie wyższa niż w Korei Południowej. Możemy i musimy uczynić kolejny krok w kierunku realizacji strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia.”

Cztery priorytetowe obszary działań, na które europejscy przywódcy mieliby zatwierdzić dodatkowe środki (na poziomie krajowym i wspólnotowym) na marcowym szczycie UE

1. Inwestycje w kształcenie i badania naukowe

- Inwestycje w szkolnictwo wyższe należy do 2010 r. zwiększyć z 1,28% PKB do 2% PKB, między innymi poprzez usunięcie ograniczeń utrudniających uniwersytetom pozyskiwanie prywatnego finansowania.

- W marcu bieżącego roku wszystkie państwa członkowskie powinny wyraźnie określić planowane wydatki na badania naukowe i rozwój do 2010 r.

- Na badania naukowe i rozwój powinno się przeznaczać więcej środków pochodzących z pomocy państwa (25%) oraz funduszy strukturalnych.

- Do końca 2007 r. należy powołać Europejski Instytut Technologiczny.

- W celu podniesienia kwalifikacji, które wszyscy obywatele mogliby wykorzystać na rynku pracy, należy położyć większy nacisk na nauczanie matematyki i języków obcych w szkołach.

2. Liberalizacja przepisów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw oraz odblokowanie potencjału takich przedsiębiorstw

- Do 2007 r. państwa członkowskie powinny stworzyć punkty kompleksowej obsługi przyszłych przedsiębiorców pozwalające na załatwienie wszystkich formalności administracyjnych w jednym miejscu.

- Do końca 2007 r. należy skrócić o połowę czas potrzebny na założenie działalności gospodarczej, a w późniejszym okresie ograniczyć go do maksymalnie siedmiu dni.

- Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości należy wprowadzić do obowiązkowego programu nauczania w szkole.

- Każde państwo członkowskie powinno wprowadzić system umożliwiający właściwą ocenę obciążeń administracyjnych. Komisja rozpocznie własne szeroko zakrojone działania mające na celu określenie i zaproponowanie sposobu redukcji kosztów wynikających z unijnych przepisów lub z ich wdrożenia na szczeblu krajowym.

- Komisja zniesie obowiązek zgłaszania niektórych rodzajów pomocy państwa, co powinno pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom.

3. Wspieranie wzrostu zatrudnienia

- Aby zapewnić wzrost wskaźnika zatrudnienia oraz finansowanie świadczeń emerytalnych i opieki zdrowotnej dla starzejącego się społeczeństwa, państwa członkowskie powinny promować zatrudnienie we wszystkich grupach wiekowych, zapewniając wymagane wsparcie dla ludzi w różnym wieku.

- Przed końcem 2007 r. każdy absolwent po ukończeniu szkoły lub uniwersytetu powinien otrzymać ofertę pracy, stażu lub dodatkowego szkolenia w ciągu sześciu miesięcy od zarejestrowania się jako osoba bezrobotna (w ciągu 100 dni od 2010 r.).

- Należy zintensyfikować działania związane z realizacją krajowych celów w zakresie zapewnienia dostępnych dla każdego wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi oraz z wprowadzeniem środków zapewniających równość kobiet i mężczyzn w pracy, jak również z promowaniem równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

- Należy wspierać koncepcję „aktywnego starzenia się” oferując więcej szkoleń dla ludzi powyżej 45 roku życia oraz finansowo zachęcając do wydłużenia aktywności zawodowej oraz pracy w niepełnym wymiarze godzin.

- Komisja zorganizuje nadzwyczajny szczyt poświęcony sprawom społecznym, a do końca 2007 r. przedstawi sprawozdanie dotyczące równowagi między elastycznością a bezpieczeństwem zatrudnienia (ang. flexicurity).

4. Sprawne, bezpieczne i stałe dostawy energii

W sprawozdaniu Komisja zobowiązuje się przygotować Europę na wyzwania związane ze wzrostem cen ropy i gazu oraz zmniejszeniem zanieczyszczenia środowiska. Przekaz dla europejskich przywódców jest jasny – kwestia energii jest kwestią globalną wymagającą reakcji Europy. Oznacza to:

- zapewnienie lepszej koordynacji między europejską siecią energetyczną a systemem gazociągów, jak również lepszej regulacji rynku energii oraz większej konkurencji;

- wprowadzenie większej liczby zachęt podatkowych i innych bodźców w celu promowania zrównoważonego wykorzystania energii oraz ukierunkowanie badań naukowych na efektywność energii oraz czyste i odnawialne źródła energii;

- jednolite stanowisko Europy w negocjacjach z zewnętrznymi dostawcami energii, którzy będą jej dostarczać coraz więcej;

- opublikowanie przez Komisję wczesną wiosną 2006 r. Zielonej Księgi zawierającej szczegółowe propozycje.

Podstawowe informacje

Krajowe programy reform

W przedstawionym wiosną sprawozdaniu Komisja oceniła poszczególne krajowe programy reform, które państwa członkowskie przygotowały po raz pierwszy. Wszystkie programy oparte są na zatwierdzonych przez Radę 24 zintegrowanych wytycznych w zakresie polityki (patrz MEMO/05/123). Upowszechnienie w ramach Wspólnoty wiedzy i doświadczeń każdego z państw członkowskich stanowi podstawę partnerstwa oraz najlepszy sposób wprowadzenia rzeczywistych zmian w tym zakresie. Komisja wskaże obszary, w których można w największym stopniu skorzystać z doświadczeń innych państw członkowskich oraz pomoże we wdrożeniu dobrych rozwiązań politycznych przedstawionych w poszczególnych krajowych programach reform.

José Manuel Barroso odnosząc się do krajowych programów reform powiedział: „Inspiracji nie trzeba szukać daleko. Gratulacje należą się wszystkim państwom członkowskim, gdyż wnoszą one rozwiązania, które mogą zostać dostosowane i wykorzystane w innych krajach. Jednak postępy w dalszym ciągu są nierówne i Komisja będzie kontynuować sterowanie procesem. Omawiane sprawozdanie dowodzi, że nie będziemy milczącym partnerem. Będziemy podkreślać zasługi i przekazywać konstruktywną krytykę tam, gdzie może ona być przydatna.”

Dalsze działania

Sprawozdanie Komisji zostanie przedstawione w marcu na wiosennym szczycie Rady Europejskiej, na którym Komisja wezwie szefów rządów i państw do podjęcia stosownych zobowiązań.

Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi wspierając je we wdrażaniu krajowych programów reform, omawiając sposoby ich poprawy oraz zapewniając efektywne wykorzystanie innych unijnych instrumentów, np. Funduszu Spójności, do promowania wzrostu i zatrudnienia.

Komisja zaktualizuje wspólnotowy program lizboński (patrz IP/05/973). Ponad połowa środków na szczeblu unijnym została już przyjęta przez Komisję, czego praktyczne efekty będą widoczne po ich zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę.

Więcej informacji na temat wiosennego sprawozdania oraz poszczególnych załączników poświęconych zagadnieniom makro- oraz mikroekonomicznym, jak również zatrudnieniu można znaleźć w MEMO/06/23.
Pełny tekst sprawozdania – znacznie krótszy niż w poprzednich latach – można znaleźć na stronie internetowej Komisji poświęconej wzrostowi i zatrudnieniu

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
Wszystkie krajowe programy reform dostępne są tutaj:

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp_2005_en.pdf


Side Bar