Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/71

Briselē, 2006. gada 25. janvārī

[ ]

“Laiks pārslēgt ātrumus” – Komisijas priekšsēdētājs Barozu sniedz ikgadējo progresa ziņojumu par izaugsmi un darba vietām

Eiropas Komisija šodien publicēja jauno ikgadējo progresa ziņojumu par Lisabonas stratēģiju - ES un dalībvalstu sadarbību izaugsmei un jaunu, kvalitatīvu darba vietu nodrošināšanai. Ikgadējais progresa ziņojums ir sastādīts, lai paātrinātu uzņemto tempu un straujāk gūtu panākumus. Progresa ziņojums satur trīs elementus. Pirmkārt, ziņojumā sniegta analīze 25 jaunām valstu reformu programmām, ko dalībvalstis iesniegušas 2005. gada oktobrī. Otrkārt, tajā ir uzsvērti veiksmīgākie risinājumi dažādu valstu programmās, kas veicinātu apmaiņu ar labākajām idejām. Treškārt, tajā ir apskatītas jomas, kurās ir trūkumi, un to novēršanai ierosināti konkrēti pasākumi ES un valstu līmenī. Ziņojumā ir norādītas četras galvenās pasākumu jomas: ieguldījums izglītībā, pētniecībā un jauninājumos; mazo un vidējo uzņēmumu darbības veicināšana; nodarbinātības politiku, kas veicinātu cilvēku iesaistīšanu darba tirgū; drošas un ilgtspējīgas enerģijas piegādes nodrošināšana. Katrā no šīm jomām Komisijas pavasara ziņojums izklāsta skaidrus priekšlikumus Eiropas līderiem, kurus tiem jāizskata marta sammitā Briselē un jāīsteno līdz 2007. gadam (sk. turpmāk).

Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barozu teica: “Mana galvenā ideja ir skaidra – laiks pārslēgt ātrumus. Briseles varas gaiteņos un valstu galvaspilsētās jūtams pārmaiņu vējš, kopš mēs pagājušajā gadā atjaunojām Lisabonas stratēģiju. Vērojams straujš aktivitātes kāpums. Kopš pagājušā gada mēs esam daudz padarījuši un pamati jau ir ielikti. 25 dalībvalstu iesniegtās reformu programmas liecina, ka dalībvalstis šo procesu uztver ļoti nopietni. Tagad uzmanība jāpievērš to īstenošanai. Dalībvalstīm jāsēžas pie stūres un jāuzņem ātrums reformās. 95 procenti no šo ziņojumu satura ir saprātīgi spriedumi, dalībvalstīm tie tagad jāpārvērš par vispārpieņemtu praksi. Tām jārod politiskā griba saskaņot vārdus ar darbiem – laiks pārslēgt ātrumus.

„Mūsu mērķi ir skaidri. Mēs vēlamies labākās universitātes, augsti kvalificētus un izglītotus darbiniekus, stipras sociālās drošības un pensiju sistēmas, konkurētspējīgākos ražotājus un vistīrāko vidi. Tiem, kas apgalvo, ka tas nav sasniedzams, es varu teikt – kurš pirms kādiem desmit gadiem varēja iedomāties, ka Īrija kļūs par vienu no pārtikušākajām Eiropas Savienības valstīm, vai to, ka Polija produktivitātes ziņā pārsniegs Dienvidkoreju? Mums jāpieliek lielākas pūles izaugsmei un darba vietu radīšanai.”

Četras galvenās rīcības jomas, kurās ES marta sammita laikā Eiropas valstu vadītājiem jāuzņemas papildu pasākumi (valsts un Eiropas līmenī)

1. Ieguldījumi izglītībā un pētniecībā

- Ieguldījumi augstākajā izglītībā līdz 2010. gadam jākāpina līdz 2% no IKP pašreizējo 1,28% vietā, tai skaitā arī likvidējot šķēršļus, kas kavē universitātēm piesaistīt papildu privāto finansējumu.

- Jau šā gada martā katrai dalībvalstij ir jānosaka skaidrs mērķis vispārējiem pētniecības un attīstības izdevumiem 2010. gadam.

- Lielāka daļa no valsts atbalstiem (25%) un struktūrfondiem jāvelta pētniecībai un attīstībai.

- Līdz 2007. gadam jāizveido Eiropas tehnoloģiju institūts kā Eiropas struktūra.

- Lai visiem pilsoņiem paaugstinātu darba tirgus pamatprasmes, skolās lielāka uzmanība jāpievērš matemātikas un svešvalodu mācīšanai.

2. Mazo un vidējo uzņēmumu darbības veicināšana un uzņēmējdarbības potenciāla atraisīšana

- Līdz 2007. gadam katrai dalībvalstij jāizveido vienota iestāde nākamo uzņēmēju atbalstam tā, lai tie varētu nokārtot visas administratīvās prasības vienuviet.

- Vidējais laika posms, kas nepieciešams uzņēmuma dibināšanai, līdz 2007. gada beigām jāsamazina uz pusi un vēlāk līdz vienai nedēļai vai pat mazāk.

- Ar uzņēmējdarbību saistīti mācību priekšmeti jāiekļauj skolu programmās visiem audzēkņiem.

- Katrā dalībvalstī jāizveido sistēma pareizai administratīvā sloga novērtēšanai. Komisija uzsāks plašu projektu, lai identificētu valstu izdevumus ES noteikumu ieviešanai valsts līmenī un izstrādātu priekšlikumus to samazināšanai.

- Komisija atcels pienākumu ziņot par dažām maza valsts atbalsta kategorijām, kas veicinās mazo un vidējo uzņēmumu darbību.

3. Cilvēku iesaistīšana darba tirgū

- Lai sekmētu nodarbinātības pieaugumu un finansētu pensijas un veselības aprūpi sabiedrībai iedzīvotāju novecošanās kontekstā, dalībvalstīm jāpieņem dzīves cikla pieeja nodarbinātības jomā, sniedzot nepieciešamo atbalstu visās vecuma grupās.

- Katram skolu vai universitāti beigušam jaunietim pēc viņa kļūšanas par bezdarbnieku jāpiedāvā darbs, mācekļa vieta vai papildu apmācība sešu mēnešu laikā jau no 2007. gada beigām un 100 dienu laikā no 2010. gada.

- Vajadzīgas lielākas pūles, lai sasniegtu valstu noteiktos mērķus pieejamas un kvalitatīvas bērnu aprūpes nodrošināšanai un īstenotu pasākumus lielākas dzimumu vienlīdzības panākšanai darba vietās, kā arī veicinātu līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi.

- Jāīsteno “aktīvu vecumdienu” koncepcija, paredzot vairāk apmācību tiem, kas ir vecāki par 45 gadiem, finansiālus stimulus darba mūža pagarināšanai un nepilna darba laika izmantošanai.

- Komisija organizēs ārpuskārtas sammitu par sociāliem jautājumiem un līdz 2007. gada beigām iesniegs ziņojumu par elastīguma un nodarbinātības līdzsvarošanu.

4. Efektīva, droša un ilgstpējīga enerģijas piegāde

Komisija vēlas, lai tās ziņojums mobilizētu Eiropu to problēmu risināšanai, kas saistītas ar naftas un gāzes cenu kāpumu un piesārņojuma samazināšanu. Tajā ir nepārprotams vēstījums ES valstu vadītājiem: enerģija ir globāla problēma, kas jārisina Eiropas līmenī. Tāpēc jāpanāk:

- Labāka koordinācija starp Eiropas elektrības tīkliem un gāzes cauruļvadu sistēmām, labāka enerģijas tirgu regulēšana un vairāk konkurences.

- Lielāki nodokļu atvieglojumi un citas priekšrocības ilgtspējīgas enerģijas izmantošanai un pētījumu veicināšanai par energoefektivitāti, tīru enerģiju un neizsīkstošajiem enerģijas avotiem.

- Vienota Eiropas nostāja sarunās ar trešo valstu piegādātājiem, no kuriem mēs saņemsim aizvien vairāk enerģijas.

- Komisija 2006. gada pavasara sākumā publicēs zaļo grāmatu ar detalizētiem priekšlikumiem.

Vispārēja informācija

Valstu reformu programmas

Komisija pavasara ziņojumā novērtē katru valsts reformu programmu, ko dalībvalstis ir sagatavojušas pirmo reizi. Valstu reformu programmām ir vienots pamats – 24 integrētās politikas pamatnostādnes, ko pieņēmusi Padome (skatīt MEMO/05/123). Izmantot katras dalībvalsts zināšanas, pieredzi un labākās idejas, lai katra valsts varētu mācīties no citām, ir viens no sadarbības idejas galvenajiem elementiem un līdzekļiem praktisku sasniegumu panākšanai. Komisija identificēs jomas, kurās savstarpēja pieredzes apgūšana ir visbūtiskākā, un palīdzēs dalībvalstīm pārņemt daudzsološākās politiku idejas no valstu reformu plāniem.

Priekšsēdētājs Barozu raksturoja valstu reformu plānus: “Ierosme jārod pašu mājās. Visas dalībvalstis dalās ar idejām, ko citas var piemērot un pārņemt, un es to apsveicu. Taču progress vēl aizvien ir nepastāvīgs, un Komisija vēlas pielikt lielākas pūles procesa paātrināšanai. Šajā ziņojumā redzams, ka mēs nebūsim pasīvi partneri. Mēs izteiksim savu atzinību, kur tā ir pelnīta, un konstruktīvu kritiku, kur tā var būt noderīga."

Nākamie soļi

Komisijas ziņojums tiks iesniegts pavasara Eiropadomei martā, kur Komisija aicinās valstu un valdību vadītājus uzņemties šīs saistības.

Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, lai atbalstītu to centienus valstu reformu plānu īstenošanā, apspriestu programmu stiprināšanas iespējas un nodrošinātu, ka citi ES instrumenti, tādi kā kohēzijas fonda līdzekļi, tiek efektīvi izmantoti izaugsmes atbalstam un darba vietu radīšanai.

Visbeidzot, Komisija atjaunos Kopienas Lisabonas programmu (skatīt IP/05/973). Komisijai jau ir pieņēmusi vairāk nekā pusi no paredzētajiem ES līmeņa pasākumiem, tomēr praktisks efekts no tiem būs tikai pēc apstiprināšanas Eiropas Parlamentā un Padomē.

Lai gūtu sīkāku informāciju par pavasara ziņojumu un īpašiem pielikumiem par makroekonomikas, mikroekonomikas un nodarbinātības jomām skatīt MEMO/06/23.
Lai skatītu pilnu ziņojuma tekstu – kas ir daudz pārskatāmāks nekā iepriekšējos gados – apmeklējiet Komisijas tīmekļa vietni, kas veltīta izaugsmei un darba vietām

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
Visas valstu reformu programmas jūs varat skatīt

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp_2005_en.pdf


Side Bar