Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/71

Briuselis, 2006 m. sausio 25 d.

[ ]

„Laikas judėti sparčiau“, – Komisijos Pirmininkas Barroso pateikia metinę augimo ir darbo vietų kūrimo pažangos ataskaitą

Europos Komisija šiandien paskelbė naująją metinę Lisabonos strategijos pažangos – ES ir valstybių narių partnerystės, siekiant augimo ir daugiau bei geresnių darbo vietų – ataskaitą. Metinė pažangos ataskaita skirta sustiprinti varomąją jėgą ir paskatinti spartesnį įgyvendinimą. Reikia išskirti tris pagrindinius pažangos ataskaitos elementus. Pirma, ataskaitoje analizuojamos 25 naujos nacionalinės reformų programos, valstybių narių pateiktos 2005 m. spalio mėn. Antra, siekiant paskatinti keistis geromis idėjomis, joje nustatomos stipriosios įvairių nacionalinių programų pusės. Trečia, joje išskiriamos sritys, kuriose yra trūkumų, o juos pašalinti siūlomi konkretūs ES ir nacionalinio lygio veiksmai. Išskiriamos trys prioritetinės veiklos sritys: investicijos į švietimą, moksliniai tyrimai ir naujovės; MVĮ suvaržymų panaikinimas; žmones dirbti skatinanti užimtumo politika; saugaus ir tvaraus energijos tiekimo užtikrinimas. Dėl kiekvienos iš šių sričių Komisijos pavasario ataskaitoje Europos vadovams aiškiai siūloma aukščiausio lygio susitikime, vyksiančiame Briuselyje kovo mėn., prisiimti įsipareigojimus ir juos įgyvendinti iki 2007 m. (žr. toliau).

Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso pasakė: „mano bendra mintis aiški – laikas judėti sparčiau. Nuo pernai, kai pateikėme atnaujintą Lisabonos strategiją, Briuselio koridoriuose ir šalių sostinėse papūtė permainų vėjai. Palaipsniui keičiama veikla. Nuo pernai nuėjome ilgą kelią ir dabar turime tinkamus pamatus. Šiuo metu ant stalo esančios 25 nacionalinės reformų programos liudija naują šalių įsipareigojimų lygį. Dabar labiausiai rūpi, kaip juos įgyvendinti. Valstybės narės turi sėsti prie vairo ir paspartinti reformas. 95 procentai šiose ataskaitose – bendri rūpesčiai, todėl valstybės narės turi veikti taip, kad tai taptų bendra patirtimi. Jos turi rasti politinės valios ir užtikrinti, kad žodžiai ir darbai nesiskirtų – laikas judėti sparčiau.

„Mūsų tikslas aiškus. Siekiame aukščiausio lygio universitetų, labai gerai parengtų ir išsilavinusių darbuotojų, stiprių socialinės apsaugos ir pensijų sistemų, konkurencingiausios pramonės ir švariausios aplinkos. Tiems, kurie teigia, kad tai neįmanoma, sakau: kas prieš kokį dešimtmetį būtų galėjęs patikėti, kad Airija taps viena iš labiausiai klestinčių Europos Sąjungos šalių, o darbo našumas Lenkijoje bus didesnis negu Pietų Korėjoje? Galime ir turime įveikti dar vieną atkarpą – didinti augimą ir kurti darbo vietas.“

Keturios prioritetinės veiklos sritys, dėl kurių Europos vadovai prašomi kovo mėn. vyksiančiame aukščiausio lygio susitikime imtis papildomų (šalies ir Europos lygio) priemonių

1. Investicijos į švietimą ir mokslinius tyrimus

- Iki 2010 m. investicijos į švietimą turėtų būti padidintos nuo dabartinių 1,28 % iki 2 % BVP, taip pat turėtų būti pašalintos kliūtys universitetams ieškoti papildomo privataus finansavimo.

- Jau š. m. kovo mėn. kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti aiškius tikslus dėl bendrų išlaidų moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai 2010 m.

- Didesnė valstybės pagalbos (25 %) ir struktūrinių fondų dalis turėtų būti skirta moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai.

- Iki 2007 m. pabaigos turėtų pradėti veikti Europos technologijų.

- Sustiprinti visų piliečių konkurencinių įgūdžių pagrindus, o mokyklose pirmenybė turėtų būti teikiama matematikos ir užsienio kalbų mokymui.

2. MVĮ suvaržymų panaikinimas ir verslo galimybių išnaudojimas

- Iki 2007 m. kiekviena valstybė narė turėtų sukurti „vieno langelio“ sistemą, padėsiančią būsimiems verslininkams, kad verslo atstovai galėtų visus administracinius reikalus sutvarkyti vienoje vietoje.

- Iki 2007 m. pabaigos vidutinis įmonės įsteigimo laikas turėtų sutrumpėti perpus, o vėliau – iki vienos savaitės ar trumpesnio laikotarpio.

- Verslumo mokymas mokyklose turėtų būti numatytas visų moksleivių mokymo programose.

- Kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti tinkamą administracinės naštos įvertinimo sistemą. Komisija pati imsis didelio darbo – nustatyti ir siūlyti, kaip sumažinti ES taisyklių arba jų įgyvendinimo sąlygotas nacionalines išlaidas.

- Komisija panaikins įpareigojimą pranešti apie tam tikrų kategorijų nedidelę valstybės pagalbą – tai turėtų padėti MVĮ.

3. Žmonių skatinimas dirbti

- Kad būtų padidintas užimtumas ir finansuojamos senėjančios visuomenės pensijos bei sveikatos priežiūra, valstybės narės turėtų laikytis raidos ciklo požiūrio į užimtumą, kad visų amžiaus grupių žmonėms būtų teikiama būtina parama.

- Iki 2007 m. pabaigos per šešis pirmuosius nedarbo mėnesius, o iki 2010 m. – per 100 dienų kiekvienam mokyklą arba universitetą baigusiam jaunuoliui turėtų būti pasiūlyta darbo vieta, gamybinė praktika arba papildomas mokymas.

- Turėtų būti labiau stengiamasi įgyvendinti nacionalinius tikslus – nebrangi aukštos kokybės vaikų priežiūra, priemonės pasiekti didesnei lyčių lygybei darbe ir profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai remti.

- Turėtų būti įgyvendinamos „aktyvaus senėjimo“ priemonės – daugiau mokymų vyresniems negu 45 m. amžiaus darbuotojams, finansinės paskatos prailginti darbinį gyvenimą ir dirbti darbą dalį dienos.

- Komisija surengs neeilinį aukšto lygio susitikimą, kur bus svarstomi socialiniai klausimai, ir 2007 m. pabaigoje pateiks lankstumo ir užimtumo garantijų (angl. flexicurity) pusiausvyros ataskaitą.

4. Veiksmingas, saugus ir tvarus energijos tiekimas

Ataskaitoje Komisija įsipareigoja paraginti Europą spręsti didėjančių naftos ir dujų kainų problemas ir mažinti taršą. Europos vadovams tiesiai pareikšdama: energija yra pasaulinio masto problema, kurią reikia spręsti Europos lygiu. Tai reiškia:

- Geriau koordinuoti Europos elektros energijos tinklus ir dujotiekio sistemas, geriau reguliuoti energijos rinkas ir užtikrinti didesnę konkurenciją.

- Daugiau mokestinių ir kitokių paskatų remti darnų energijos naudojimą ir skatinti mokslinius energijos efektyvumo, netaršios energetikos ir atsinaujinančių energijos šaltinių tyrimus.

- Vieninga Europa derybose su išorės tiekėjais, mums teikiančiais vis daugiau energijos.

- 2006 m. pavasario pradžioje Komisija paskelbs žaliąją knygą, kurioje pasiūlymai bus detalizuoti.

Pagrindinė informacija

Nacionalinės reformų programos (NRP)

Pavasario ataskaitoje Komisija vertino pirmą kartą valstybių narių parengtas NRP. Visos NRF grindžiamos 24 integruotomis politikos gairėmis, dėl kurių susitarta Taryboje (žr. MEMO/05/123). Kiekvienos valstybės narės žinių, patirties ir gerų idėjų analizė, kad kitos šalys galėtų pasimokyti, yra partnerystės pagrindas ir pagrindinis būdas iš tikrųjų ką nors pakeisti. Komisija nustatys sritis, kur reikia daugiausia visiems pasimokyti, ir padės valstybėms narėms perimti vertingas kitų šalių NRP politikos idėjas.

Apie NRP Pirmininkas Barroso yra pasakęs: „įkvėpimo šaltinis yra šalia mūsų. Visos valstybės narės atsineša idėjų, kurias kitos gali pritaikyti ir įgyvendinti, ir tokias idėjas aš sveikinu. Tačiau pažanga ne visur vienoda, ir Komisija dės daugiau pastangų vadovaudama šiam procesui. Ši ataskaita rodo, kad nebūsime nebylus partneris. Pasitikėsime ten, kur reikia, ir konstruktyviai kritikuosime, kur tokia kritika gali būti naudinga.“

Tolesni žingsniai

Komisijos ataskaita bus pateikta kovo mėn. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos pavasario susitikime; joje Komisija ragina valstybių ir vyriausybių vadovus prisiimti būtinus įsipareigojimus.

Komisija dirbs su valstybėmis narėmis remdama jų pastangas įgyvendinti NRP, diskutuodama, kaip programas galima būtų pagerinti, ir užtikrindama, kad remiant augimą ir kuriant darbo vietas būtų veiksmingai naudojamos kitos ES priemonės, pavyzdžiui, sanglaudos fondai.

Galiausiai Komisija atnaujins Bendrijos Lisabonos programą (žr. IP/05/973). Daugiau negu pusę numatytų ES priemonių Komisija jau patvirtino, nors jų praktiniai rezultatai bus matomi tada, kada jas patvirtins Parlamentas ir Taryba.

Išsamesnės informacijos apie pavasario ataskaitą ir konkrečius priedus, kuriuose nagrinėjami makroekonominiai, mikroekonominiai ir užimtumo klausimai, žr. MEMO/06/23.

Visas ataskaitos tekstas – daug paprastesnis negu ankstesniais metais – pateikiamas Komisijos augimo ir darbo vietų kūrimo tinklalapyje http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
Visos nacionalinės reformų programos pateikiamos

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp_2005_en.pdf


Side Bar