Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/71

Bryssel 25. tammikuuta 2006

[Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

On aika kiristää tahtia” – Komission puheenjohtaja Barroso esittelee talouskasvua ja työllisyyttä koskevan vuotuisen seurantaraportin

Euroopan komissio julkisti tänään uuden vuotuisen seurantaraporttinsa Lissabonin strategian etenemisestä. Lissabonin strategia on EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteishanke, jolla pyritään edistämään talouskasvua sekä luomaan enemmän ja parempia työpaikkoja. Vuotuisella seurantaraportilla on tarkoitus nopeuttaa uudistusten toteuttamista. Seurantaraportissa on kolme keskeistä osaa. Raportissa analysoidaan ensinnäkin 25 uutta kansallista uudistusohjelmaa, jotka jäsenvaltiot toimittivat lokakuussa 2005. Toiseksi siinä esitellään kansallisten uudistusohjelmien vahvuuksia, jotta voidaan vaihtaa hyviä ideoita. Kolmanneksi raportissa otetaan esille osa-alueet, joilla esiintyy heikkouksia, ja ehdotetaan konkreettisia EU:n ja kansallisen tason toimia, joilla ongelmat voidaan ratkaista. Painopistealueita on neljä: investoinnit koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin; pk-yritysten toiminnan helpottaminen; työntekoon kannustava työllisyyspolitiikka; turvallisen ja kestävän energiantuotannon varmistaminen. Komission kevätraportissa tehdään selkeitä ehdotuksia toimiksi, joihin Euroopan johtajien toivotaan sitoutuvan Brysselissä maaliskuussa pidettävässä huippukokouksessa ja jotka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2007.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso toteaa: ”Viestini on selvä: on aika kiristää tahtia. Uudet tuulet ovat puhaltaneet EU:n toimielimissä ja Euroopan hallintokeskuksissa sen jälkeen, kun Lissabonin strategian toteuttaminen käynnistettiin uudestaan viime vuonna. Toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia. Vuoden aikana on tapahtunut paljon ja vankka perusta on luotu. Jäsenvaltioiden toimittamat 25 uudistusohjelmaa ovat osoitus siitä, että jäsenvaltiot ovat jälleen sitoutuneet uudistuksiin. Nyt keskitytään toimien toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on oltava aloitteellisia ja nopeutettava uudistuksia. Kansallisten uudistusohjelmien sisällöstä 95 prosenttia perustuu terveeseen järkeen, ja jäsenvaltioiden on nyt toteutettava suunnitelmat käytännössä. Poliittista tahtoa on löydyttävä, jotta voidaan siirtyä sanoista tekoihin – on aika kiristää tahtia.

Tavoitteemme ovat selvät: huipputason yliopistot, korkeasti koulutettu työvoima, vahvat sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmät, mahdollisimman kilpailukykyinen yrityssektori ja puhdas ympäristö. Ovatko nämä tavoitteet realistisia? Tähän voidaan vastata, että kuka olisi kymmenen vuotta sitten uskonut, että Irlannista tulee yksi Euroopan unionin vauraimmista valtioista tai että tuottavuus voi olla Puolassa parempi kuin Etelä-Koreassa? Meidän on kaikin keinoin nopeutettava talouskasvua ja luotava työpaikkoja.”

Neljä painopistealuetta, joihin sisältyviin EU:n tason ja kansallisiin lisätoimiin Euroopan johtajia pyydetään sitoutumaan maaliskuisessa EU:n huippukokouksessa

1. Investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen

- Korkea-asteen koulutukseen tehtäviä investointeja olisi lisättävä nykyisestä 1,28 prosentista 2 prosenttiin BKT:sta. Lisäksi olisi poistettava esteet, joiden vuoksi yliopistot eivät pysty hankkimaan täydentävää yksityistä rahoitusta.

- Kaikkien jäsenvaltioiden olisi jo maaliskuussa 2006 asetettava tutkimus- ja kehitysmenojen kasvattamiselle selkeä tavoite, joka pyritään saavuttamaan vuoteen 2010 mennessä.

- Tutkimukseen ja kehitykseen olisi käytettävä 25 prosenttia valtiontuista ja aiempaa suurempi osuus myös rakennerahastojen varoista.

- Vuoden 2007 loppuun mennessä kaltainen huipputason teknillinen korkeakoulu (European Institute for Technology).

- Matematiikan ja vieraiden kielten opetusta olisi painotettava kouluissa, jotta kansalaiset saavat enemmän käyttökelpoisia tietoja ja taitoja.

2. Pk-yritysten toiminnan helpottaminen ja liiketoimintapotentiaalin vapauttaminen

- Jäsenvaltioiden olisi vuoteen 2007 mennessä perustettava keskitetty palvelupiste, joka avustaa yrittäjiksi aikovia ja jossa yritykset voivat hoitaa kaikki vaadittavat yhteydet viranomaisiin.

- Yrityksen perustamiseen kuluva keskimääräinen aika pitäisi pystyä ensin puolittamaan vuoden 2007 loppuun mennessä, ja sen jälkeen se olisi puristettava enintään viikkoon.

- Kaikille koululaisille olisi opetettava yrittäjyyttä osana koulun opetussuunnitelmaa.

- Jokaisen jäsenvaltion olisi perustettava järjestelmä, jolla pystytään mittaamaan hallinnollisia rasitteita. Komissio käynnistää kattavan tutkimuksen, jossa määritetään EU:n säännöksistä ja niiden täytäntöönpanosta kansallisella tasolla aiheutuvat kustannukset ja ehdotetaan toimia kustannusten vähentämiseksi.

- Komissio poistaa velvoitteen ilmoittaa tiettyihin luokkiin kuuluvat vähäiset valtiontuet, millä helpotetaan pk-yritysten toimintaa.

3. Työnteon kannustaminen

- Jotta voidaan nostaa työllisyysastetta sekä rahoittaa eläkkeet ja terveydenhuolto väestön ikääntyessä, jäsenvaltioiden olisi kannustettava kansalaisiaan työntekoon elämänvaiheajattelulla, ja tarjottava kaikenikäisille näiden tarvitsemaa tukea.

- Vuoden 2007 loppuun mennessä olisi päästävä siihen, että kaikille yliopistoista ja muista kouluista valmistuville nuorille tarjotaan työtä, harjoittelupaikka tai lisäkoulutusta kuuden kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tämä määräaika olisi vuoteen 2010 mennessä supistettava 100 päivään.

- Jäsenvaltioissa olisi tarmokkaammin pyrittävä saavuttamaan kohtuuhintaista, korkealaatuista päivähoitoa koskevat tavoitteet sekä edistettävä sukupuolten tasa-arvoa työpaikoilla ja työn ja muiden elämänalueiden tasapainottamista.

- ”Aktiivista ikääntymistä” olisi tuettava käytännössä lisäämällä yli 45-vuotiaille tarjottavaa koulutusta, pidentämällä työikää taloudellisilla kannustimilla ja tarjoamalla osa-aikatyötä.

- Komissio sosiaaliasioiden huippukokouksen ja laatii vuoden 2007 loppuun mennessä raportin joustojen ja työsuhdeturvan yhteensovittamisesta.

4. Tehokkaan, turvallisen ja kestävän energiantuotannon varmistaminen

Komissio lupaa raportissaan herättää Euroopan toimimaan, jotta öljyn ja kaasun kallistumiseen ja saasteiden vähentämiseen liittyviin haasteisiin pystytään vastaamaan. EU:n johtajille suunnattu viesti on selvä: energiaan liittyvät kysymykset ovat globaaleja ja edellyttävät Euroopan valtioiden toimia. Lyhyesti:

- Euroopan sähköverkkojen ja kaasuputkistojen toimintaa on koordinoitava paremmin, energiamarkkinoiden sääntelyä on kehitettävä ja kilpailua on lisättävä.

- Veroilla ja muilla kannustimilla on edistettävä kestävää energiataloutta ja painotettava tutkimusta, joka liittyy energiatehokkuuteen, puhtaaseen energiaan ja uusiutuviin energialähteisiin.

- Euroopan on ”puhuttava yhdellä äänellä”, kun neuvotellaan ulkoisten toimittajien kanssa, jotka toimittavat yhä suuremman osuuden Euroopan energiasta.

- Komissio laatii alkukeväästä 2006 vihreän kirjan, jossa tehdään yksityiskohtaisia ehdotuksia.

Taustatietoa

Kansalliset uudistusohjelmat

Komissio arvioi kevätraportissaan ensi kertaa kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset uudistusohjelmat. Kansallisten uudistusohjelmien yhteisen perustan muodostavat neuvoston hyväksymät 24 yhdennettyä suuntaviivaa (ks. MEMO/05/123). Lähestymistapa perustuu kumppanuuteen, jonka ansiosta kaikkien jäsenvaltioiden tietämys, kokemukset ja hyvät ideat voidaan hyödyntää ja kaikki voivat oppia toisiltaan. Näin voidaan saada todellisia tuloksia ruohonjuuritasolla. Komissio määrittää alueet, joilla vuorovaikutukseen perustuvasta oppimisesta on eniten hyötyä, ja auttaa jäsenvaltioita poimimaan lupaavia ajatuksia toistensa uudistusohjelmista.

”Inspiraatio löytyy läheltä. On hyvä asia, että kaikki jäsenvaltiot tuottavat ideoita, joita muut voivat muokata ja toteuttaa. Kehityksessä on kuitenkin eroja, ja komissio aikoo tehostaa toimiaan, jotta prosessi saadaan toimimaan paremmin. Tämä kertomus osoittaa, että aiomme ottaa aktiivisen roolin. Annamme tarpeen mukaan joko kehuja tai rakentavaa kritiikkiä”, puheenjohtaja Barroso toteaa.

Tulevat toimenpiteet

Komission raportti toimitetaan maaliskuussa kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle. Komissio kehottaa valtioiden ja hallitusten päämiehiä sitoutumaan tarvittaviin toimiin.

Komissio tukee jäsenvaltioita kansallisten uudistusohjelmien toteuttamisessa, auttaa tehostamaan ohjelmia ja varmistaa, että koheesiorahastojen tapaisilla muilla EU:n välineillä edistetään kasvua ja työllisyyttä.

Komissio tarkistaa myös yhteisön Lissabon-ohjelmaa (ks. IP/05/973). Komissio on jo hyväksynyt yli puolet suunnitelluista EU:n tason toimista, mutta käytännön vaikutuksia voidaan odottaa vasta, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet kyseiset toimet.

Lisätietoja kevätraportista sekä mikro- ja makrotalouteen ja työllisyyteen liittyvistä kysymyksistä on asiakirjassa MEMO/06/23
Koko raportti – jota on tiivistetty huomattavasti edellisvuosiin verrattuna – on komission Internet-sivustossa osoitteessa

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
Kaikki kansalliset uudistusohjelmat löytyvät Internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp_2005_en.pdf


Side Bar