Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/71

Bρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2006

[Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

«Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα» - ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso παρουσιάζει την ετήσια έκθεση προόδου για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη νέα Ετήσια Έκθεση Προόδου για την στρατηγική της Λισσαβόνας, στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών για την ανάπτυξη και περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Η Ετήσια Έκθεση Προόδου αποβλέπει στη βελτίωση της συγκυρίας και την ενίσχυση του ρυθμού υλοποίησης του προγράμματος. Υπάρχουν τρία κύρια στοιχεία στην Έκθεση Προόδου. Πρώτον, η έκθεση παρουσιάζει μία ανάλυση των 25 νέων εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων που υπέβαλαν τα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2005. Δεύτερον, εντοπίζει τα θετικά σημεία στα διάφορα εθνικά προγράμματα ενόψει της προώθησης της ανταλλαγής καλών ιδεών. Τρίτον, επισημαίνει τομείς όπου υπάρχουν ελλείψεις και προτείνει συγκεκριμένη δράση σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπισθούν. Εντοπίζονται τέσσερις τομείς προτεραιότητας: επένδυση στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία· ενθάρρυνση των ΜΜΕ· πολιτικές απασχόλησης ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και διασφάλιση ασφαλούς και διατηρήσιμου ενεργειακού εφοδιασμού. Για κάθε έναν από τους τομείς αυτούς, η εαρινή έκθεση της Επιτροπής, περιέχει σαφείς προτάσεις για τους ευρωπαίους ηγέτες ώστε να αναλάβουν τις σχετικές δεσμεύσεις όταν θα συναντηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου στις Βρυξέλλες και να τις εφαρμόσουν ως το 2007 (βλ. παρακάτω).

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. José Manuel Barroso δήλωσε: «Το μήνυμά μου είναι σαφές, είναι καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα. Φυσάει ένας άνεμος αλλαγής από τους διαδρόμους των Βρυξελλών ως τις εθνικές πρωτεύουσες μετά το νέο ξεκίνημα της στρατηγικής της Λισσαβόνας πέρυσι. Η σχετική δραστηριότητα άλλαξε ρυθμό. Πέρυσι πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος και έχουν πλέον δημιουργηθεί τα σωστά θεμέλια. Το γεγονός ότι υπάρχουν 25 Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα στο τραπέζι αντικατοπτρίζει ένα νέο επίπεδο εθνικής δέσμευσης. Τώρα, σημασία έχει πλέον το αποτέλεσμα. Τώρα, τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν τα ηνία και να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις. Το 95% του περιεχομένου αυτών των εκθέσεων είναι θέματα κοινής λογικής. Τα κράτη μέλη πρέπει να τα καταστήσουν κοινή πρακτική. Πρέπει να επιδείξουν την πολιτική βούληση ώστε να μετατρέψουν τα λόγια σε πράξεις – είναι καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα.

«Η φιλοδοξία μας είναι σαφής. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε πανεπιστήμια υψηλού επιπέδου, εργατικό δυναμικό με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης, ισχυρά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, τις πλέον ανταγωνιστικές βιομηχανίες και το καθαρότερο περιβάλλον. Σε όσους υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, απαντώ, ποιος θα πίστευε, πριν μία δεκαετία ότι η Ιρλανδία θα είχε γίνει μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ένωσης, ή ότι η παραγωγικότητα στην Πολωνία θα ήταν υψηλότερη απ’ότι στη Νότια Κορέα; Μπορούμε και πρέπει να καταβάλλουμε πρόσθετη προσπάθεια για ανάπτυξη και απασχόληση».

Οι τέσσερις τομείς προτεραιότητας στους οποίους ζητείται από τους ευρωπαίους ηγέτες να δεσμευτούν να λάβουν πρόσθετα μέτρα (εθνικά και ευρωπαϊκά) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου

1.Επένδυση στην εκπαίδευση και την έρευνα

- Η επένδυση στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει ως το 2010 να φθάσει το 2% του ΑΕΠ αντί του σημερινού 1,28% περιλαμβανομένης της άρσης των εμποδίων για τα πανεπιστήμια που αναζητούν συμπληρωματική ιδιωτική χρηματοδότηση.

- Ήδη το Μάρτιο, κάθε κράτος μέλος πρέπει να θέσει σαφείς στόχους για τις συνολικές δαπάνες Ε&Α ως το 2010.

- Πρέπει να διατεθεί μεγαλύτερο μερίδιο κρατικών ενισχύσεων (25%) και διαρθρωτικών χρηματοδοτήσεων για την Ε&Α.

- Πρέπει να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ως το τέλος του 2007.

- Για να βελτιωθούν οι δεξιότητες όλων των πολιτών που έχουν βαρύτητα στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διδασκαλία των μαθηματικών και των ξένων γλωσσών σε όλα τα σχολεία.

2. Ενθάρρυνση των ΜΜΕ και ενίσχυση του επιχειρηματικού δυναμικού

- Ως το 2007, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει δημιουργήσει «μονοαπευθυντικές αρχές» για τη στήριξη των μελλοντικών επιχειρηματιών και έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να ρυθμίζουν όλες τις διοικητικές διαδικασίες σε ένα μέρος.

- Ο μέσος χρόνος για τη δημιουργία μιας επιχείρησης θα πρέπει να μειωθεί κατά το μισό ως τα τέλη του 2007 και στη συνέχεια σε μία εβδομάδα ή και λιγότερο.

- Πρέπει να παρέχεται επιχειρηματική εκπαίδευση στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος για όλους τους μαθητές.

- Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα ώστε να μετρά κατάλληλα τις διοικητικές επιβαρύνσεις. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει ένα μείζον τέτοιο σχέδιο ώστε να εντοπίσει και να προτείνει πώς να μειωθεί το κόστος που προκύπτει από τους κοινοτικούς κανόνες ή την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.

- Η Επιτροπή θα άρει την υποχρέωση κοινοποίησης ορισμένων κατηγοριών μικρών κρατικών ενισχύσεων, γεγονός που πρέπει να βοηθήσει τις ΜΜΕ.

3. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας

- Προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να χρηματοδοτηθούν τα συστήματα συνταξιοδότησης και περίθαλψης για έναν πληθυσμό που γερνά, τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια προσέγγιση της απασχόλησης που να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της ζωής, προσφέροντας στους ανθρώπους κάθε ηλικίας τη στήριξη που χρειάζονται.

- Πρέπει να προσφέρεται σε κάθε νέο που έχει εγκαταλείψει το σχολείο ή το πανεπιστήμιο μια θέση απασχόλησης, μια θέση μαθητευομένου ή πρόσθετη κατάρτιση εντός έξι μηνών από τη στιγμή που καθίσταται άνεργος ως τα τέλη του 2007, και εντός 100 ημερών ως το 2010.

- Πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εθνικοί στόχοι για την παροχή φθηνής φροντίδας των παιδιών και μέτρων για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στην εργασία καθώς και την προώθηση της ισορροπίας εργασίας-ιδιωτικής ζωής.

- Πρέπει να εφαρμοστεί μια «ενεργή πολιτική παράτασης του επαγγελματικού βίου» με περισσότερη κατάρτιση για τους άνω των 45 ετών, χρηματοδοτικά κίνητρα για την παράταση της εργασιακής ζωής και την χρήση της μερικής εργασίας.

- Η Επιτροπή θα οργανώσει μια έκτακτη και κοινωνική διάσκεψη κορυφής και θα παρουσιάσει έκθεση ως τα τέλη του 2007 για το ισοζύγιο μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας της απασχόλησης («flexicurity»).

4. Αποτελεσματικός, ασφαλής και διατηρήσιμος ενεργειακός εφοδιασμός

Η Επιτροπή υποστηρίζει στην έκθεση την αναγκαιότητα θωράκισης της Ευρώπης ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και των περιορισμό της ρύπανσης. Αποστέλλει ένα απερίφραστο μήνυμα στους ηγέτες της ΕΕ: η ενέργεια είναι ένα παγκόσμιο θέμα που χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Αυτό σημαίνει:

- Καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ηλεκτρικών δικτύων και των συστημάτων αγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης, καλύτερη ρύθμιση των ενεργειακών αγορών και περισσότερο ανταγωνισμό.

- Περισσότερα φορολογικά και άλλα κίνητρα για την προώθηση της χρήσης διατηρήσιμης ενέργειας και προώθηση της έρευνας για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, και τις καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

- Η Ευρώπη να έχει «μία φωνή» στις διαπραγματεύσεις με τους εξωτερικούς προμηθευτές που θα παρέχουν ολοένα και περισσότερο την ενέργεια που χρειαζόμαστε.

- Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει ένα Πράσινο Βιβλίο με λεπτομερείς προτάσεις στις αρχές της Άνοιξης του 2006.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα (ΕΜΠ)

Η Επιτροπή αξιολογεί στην εαρινή έκθεση κάθε ΕΜΠ που υποβάλλεται από τα κράτη μέλη για πρώτη φορά. Τα ΕΜΠ μοιράζονται μία κοινή βάση, 24 κατευθυντηρίων γραμμών ολοκληρωμένων πολιτικών που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο MEMO/05/123). Η αξιοποίηση της γνώσης, της πείρας και των καλών ιδεών κάθε κράτους μέλους ώστε καθένας να μπορεί να μαθαίνει από τους άλλους, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσέγγισης συνεργασίας και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην πράξη. Η Επιτροπή θα εντοπίσει τομείς όπου το πεδίο για αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών είναι μεγαλύτερο και θα συνδράμει τα κράτη μέλη στο να αξιοποιήσουν τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες για πολιτικές από τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα των άλλων κρατών μελών.

Ο πρόεδρος Barroso δήλωσε για τα ΕΜΠ: «Η έμπνευση βρίσκεται παντού. Όλα τα κράτη μέλη προσφέρουν ιδέες που άλλα μπορούν να προσαρμόσουν και να υιοθετήσουν και τα συγχαίρω γι’αυτό. Ωστόσο, η πρόοδος είναι ακόμη άνιση και η Επιτροπή θα συγκεντρώσει τις προσπάθειές της για την βελτίωση της διαδικασίας. Η παρούσα έκθεση αποδεικνύει ότι δεν θα αποτελέσουμε σιωπηλό εταίρο. Θα εξάρουμε τα θετικά σημεία ενώ δεν θα παραλείψουμε να γίνουμε εποικοδομητικά κριτικοί όπου αυτό μπορεί να βοηθήσει.»

Τα επόμενα βήματα

Η έκθεση της Επιτροπής θα εξετασθεί από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο, όπου η Επιτροπή θα καλέσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να αναλάβουν τις απαραίτητες δεσμεύσεις.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να στηρίξει τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή των ΕΜΠ τους, να συζητήσει πώς μπορούν να ενισχυθούν τα προγράμματα και να διασφαλίσει ότι και άλλα κοινοτικά μέσα, όπως η χρηματοδότηση της συνοχής μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Τέλος, η Επιτροπή θα ενημερώσει το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισσαβόνας (IP/05/973). Περισσότερα από τα μισά μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο που αναφέρονταν έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή, αλλά θα παράγουν πρακτικά αποτελέσματα μόνο όταν εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εαρινή έκθεση και τα ειδικά παραρτήματα για μακροοικονομικά, μικροοικονομικά θέματα και θέματα απασχόλησης βλ. MEMO/06/23.
Για το πλήρες κείμενο της Έκθεσης – σημαντικά εκλογικευμένη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη – σας παραπέμπουμε στον ιστότοπο της Επιτροπής Growth and Jobs στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm
Για ολόκληρη τη σειρά των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων, σας παραπέμπουμε στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp_2005_en.pdf


Side Bar