Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/64

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2006

Bελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων: Έγκριση σχεδίου δράσης της ΕΕ

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέο σχέδιο δράσης στο οποίο παρουσιάζονται συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας και της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά την επόμενη πενταετία. Το σχέδιο δράσης στοχεύει να διασφαλίσει ότι η καλή μεταχείριση των ζώων θα αντιμετωπίζεται κατά τα προσεχή έτη με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε όλους τους τομείς της ΕΕ καθώς και στο πλαίσιο των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου καθορίζονται για την περίοδο 2006-2010 πέντε κύριοι τομείς δράσης: ενίσχυση των ελάχιστων προτύπων για την καλή μεταχείριση των ζώων· προώθηση της έρευνας και εναλλακτικών μεθόδων σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα: εισαγωγή τυποποιημένων δεικτών για την καλή μεταχείριση των ζώων· καλύτερη ενημέρωση των ατόμων που ασχολούνται με ζώα και της κοινής γνώμης σε θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων· και στήριξη διεθνών πρωτοβουλιών για την προστασία των ζώων. Το αναλυτικό πλαίσιο κάθε τομέα δράσης εκτίθεται στο σχέδιο δράσης, στη συνοδευτική αξιολόγηση αντίκτυπου και στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και συνοδεύεται από ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των προγραμματιζόμενων πρωτοβουλιών.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Μάρκος Κυπριανού δήλωσε ότι «Η προστασία και η καλή μεταχείριση των ζώων έχει καίρια σημασία όχι μόνο για λόγους που άπτονται της σφαίρας της ηθικής αλλά και για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων και την ποιότητα των τροφίμων. Η Επιτροπή, για την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου δράσης, βασίστηκε στη λεπτομερή ανατροφοδότηση που είχε από καταναλωτές, ενδιαφερόμενα μέρη, επιστήμονες και διεθνείς οργανισμούς και την επόμενη πενταετία σκοπεύουμε να αναπτύξουμε νέους κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων και να βελτιώσουμε τους ήδη υπάρχοντες ώστε τα πρότυπα της ΕΕ να παραμείνουν μεταξύ των υψηλότερων προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Το σχέδιο δράσης, που καταρτίστηκε ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στοχεύει στην αποσαφήνιση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, ενώ παράλληλα διατυπώνει προτάσεις σε τομείς στους οποίους δεν έχει αναληφθεί προς το παρόν η δέουσα δράση. Σκοπός του είναι επίσης να διασφαλίσει τη συνεκτίμηση της καλής μεταχείρισης των ζώων σε συναφείς τομείς πολιτικής όπως η γεωργία, οι περιβαλλοντικές πολιτικές, η έρευνα και ο έλεγχος χημικών ουσιών σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων που επισυνάπτεται στη συνθήκη ΕΕ. Οι μελλοντικές πολιτικές για την καλή μεταχείριση των ζώων θα συνεχίσουν να στηρίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν υπόψη τους τις προσδοκίες της κοινής γνώμης, τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες και τις εμπορικές παραμέτρους.

Μια σφυγμομέτρηση στο πλαίσιο του Ευρωβαρόμετρου (βλέπε ΙΡ/05/698) και μία δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε στο Διαδίκτυο η Επιτροπή κατέδειξαν την αμέριστη στήριξη της κοινής γνώμης στο δράση της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Ενίσχυση προτύπων

Στο σχέδιο δράσης προτείνεται η ενίσχυση των υφιστάμενων ελάχιστων προτύπων για την καλή μεταχείριση των ζώων σε όλη την ΕΕ, με γνώμονα τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και τις απαιτήσεις της κοινής γνώμης. Προτείνεται η επέκταση των εν λόγω ελάχιστων προτύπων ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτά είδη, που προς το παρόν δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της ΕΕ. Πρέπει επίσης να καταρτιστούν κανόνες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και αναγκαστικής εκτέλεσης αυτών των προτύπων.

Αναζήτηση λύσεων

Η ορθή στοχοθέτηση της έρευνας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών που διασφαλίζουν την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων και το σχέδιο δράσης καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να στηρίζει τα ερευνητικά σχέδια στον εν λόγω τομέα και να διερευνήσει με προσοχή τα κενά που έχουν επισημανθεί μέχρι σήμερα στην έρευνα.

Προτείνεται η ενδεχόμενη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου ή εργαστηρίου για την καλή μεταχείριση των ζώων, που θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για το συντονισμό, τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών για την έρευνα και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την καλή μεταχείριση των ζώων. Το σχέδιο δράσης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρχή των τριών στόχων (υποκατάσταση, μείωση και βελτίωση της χρησιμοποίησης ζώων σε πειράματα) την οποία εφαρμόζει η ΕΕ στις δοκιμές σε ζώα και υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί περαιτέρω η έρευνα και η παροχή στήριξης για την προώθηση της εν λόγω αρχής.

Ταξινόμηση προτύπων

Το σχέδιο δράσης προβλέπει ένα σύστημα ταξινόμησης των αρχών της καλής μεταχείρισης των ζώων ώστε να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των ελάχιστων εφαρμοζόμενων προτύπων και των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται ακόμη υψηλότερα πρότυπα. Προβλέπει τη θέσπιση τυποποιημένων δεικτών με βάση τους οποίους θα αναγνωρίζονται κατάλληλα τα συστήματα παραγωγής που εφαρμόζουν υψηλότερα πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων από τα ελάχιστα πρότυπα. Προτείνεται η δυνατότητα πρόβλεψης σήματος ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων με σκοπό την προώθηση προϊόντων που αποκτώνται με γνώμονα ορισμένα πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Ενημέρωση και συμμετοχή

Η καλή μεταχείριση των ζώων μπορεί να βελτιωθεί μόνον εάν όσοι έρχονται σε άμεση επαφή με τα ζώα αποκτήσουν επίγνωση των θεμάτων και των ευθυνών τους όσον αφορά την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των ζώων. Για τα λόγο αυτό, στο σχέδιο δράσης επισημαίνεται η σημασία της κατάρτισης του προσωπικού που ασχολείται με ζώα ή φυλάσσει ζώα ενώ παράλληλα προτείνονται κοινές πρωτοβουλίες όπως μία πλατφόρμα ενημέρωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί η ενημέρωση των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με θέματα που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων.

Η παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης σχετικά με τις διάφορες κτηνοτροφικές πρακτικές και το κόστος και την ωφέλεια που συνεπάγεται η εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων για την καλή μεταχείριση των ζώων θα επιτρέψει στους πολίτες να παίρνουν πιο συνειδητά τις αποφάσεις τους για τις αγορές που πραγματοποιούν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το σχέδιο δράσης προτείνει τη βελτίωση των στρατηγικών εμπορίας, επισήμανσης και επικοινωνίας.

Προώθηση της καλής μεταχείρισης των ζώων διεθνώς

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει και να πρωτοστατεί σε διεθνείς πρωτοβουλίες για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και να επιδιώκει την ενίσχυση της συναίνεσης στο ζήτημα αυτό. Θα παραμείνει προσηλωμένη στο στόχο της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Παγκόσμια Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) με σκοπό την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων ενώ παράλληλα θα ασκεί πιέσεις για μεγαλύτερη αναγνώριση των πολιτικών που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων στο επίπεδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Στο σχέδιο δράσης επισημαίνεται ότι η ΕΕ οφείλει να εξακολουθήσει να στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων για την καλή μεταχείριση των ζώων, και να επιδιώκει, στο μέτρο του δυνατού, τη συμπερίληψη των προτύπων για την καλή μεταχείριση των ζώων σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.: MEMO/06/21


Side Bar