Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/592

Bρυξέλλες, 10 Mαΐου 2006

Η Ευρώπη χρειάζεται εκσυγχρονισμένα πανεπιστήμια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα θέση σχετικά με τους τρόπους για τον καλύτερο εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. O εκσυγχρονισμός αυτός έχει θεμελιώδη σημασία για να μπορέσουν να συμβάλουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ: να γίνει μια οικονομία πρωταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και βασισμένη στη γνώση. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες, πολλές από τις οποίες είναι δυστυχώς αναξιοποίητες λόγω διαφόρων ακαμψιών και εμποδίων. Η απελευθέρωση των μεγάλων αποθεμάτων γνώσης, των ταλέντων και του δυναμικού απαιτεί άμεσες, βαθειές και συντονισμένες αλλαγές: από τον τρόπο κανονιστικής ρύθμισης και διαχείρισης των συστημάτων μέχρι τους τρόπους διοίκησης των πανεπιστημίων. Οι ιδέες της Επιτροπής παρουσιάζονται σε ανακοίνωση που εγκρίθηκε σήμερα και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων: εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες αλλά και τη λειτουργία των πανεπιστημίων ως φυτωρίων παραγωγής καινοτομίας. Το έγγραφο ανταποκρίνεται σε αίτημα που διατύπωσε το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο Hampton Court τον Οκτώβριο του 2005 για τον εντοπισμό τομέων δράσης σχετικά με τα πανεπιστήμια, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προώθηση της ημερήσιας διάταξης για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα εκπαίδεσης και κατάρτισης, Ján Figel’ δήλωσε: «Τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, αν και εκπαιδεύουν και καταρτίζουν εκατομμύρια σπουδαστές κάθε χρόνο, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια τα οποία χρονολογούνται εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ανακοίνωση που εγκρίθηκε σήμερα συμβάλλει στη συζήτηση για τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων της ΕΕ.»

«Τα πανεπιστήμια είναι εργαστήρια παραγωγής γνώσης» δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για τις επιστήμες και την έρευνα, Janez Potočnik. «Θα χρειαστεί να προσαρμοστούν στις ανάγκες μιας παγκόσμιας, βασισμένης στη γνώση οικονομίας, όπως και άλλοι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι ιδέες που υποβάλλουμε σήμερα θα βοηθήσουν να ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια.»

Η Eυρωπαϊκη Επιτροπή προσδιορίζει 9 τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν αλλαγές για να μπορέσουν τα ευρωπαϊκα πανεπιστήμια να συμβάλουν στη δημιουργία μιας πραγματικής οικονομίας της γνώσης. Κάθε ίδρυμα πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας η οποία θα ταιριάζει καλύτερα στο ρόλο του πανεπιστημίου μέσα στην περιφέρεια ή τη χώρα του. Αυτό συνεπάγεται αναγκαστικά διαφοροποιημένη προσέγγιση. Σκοπός είναι να διαμορφωθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα πανεπιστήμια θα μπορέσουν να γίνουν ισχυρότεροι «παίκτες» της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης. Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη αριστείας στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες των πανεπιστημίων.

Οι προτάσεις που υπέβαλε σήμερα η Επιτροπή είναι, μεταξύ άλλων:

  • Να αυξηθεί το ποσοστό των αποφοίτων που φοιτούν ένα τουλάχιστον εξάμηνο στο εξωτερικό ή σε μια επιχείρηση.
  • Να επιτραπεί στους σπουδαστές να κάνουν χρήση εθνικών δανείων και υποτροφιών οπουδήποτε κι αν αποφασίσουν να σπουδάσουν ή να ασχοληθούν με έρευνα μέσα στην ΕΕ
  • Να ευθυγραμμιστούν οι διαδικασίες για την αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων με τις διαδικασίες για τα επαγγελματικά προσόντα και να αναγνωρίζονται ευκολότερα τα ευρωπαϊκά πτυχία εκτός Ευρώπης.
  • Να εισαχθεί η κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας, δικτύωσης, επιχειρηματικότητας και συλλογικής εργασίας στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, ως μέρος της σταδιοδρομίας στην έρευνα
  • Να αλλάξει η εστίαση των μαθημάτων ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στα τελευταία στάδια του κύκλου ζωής, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε δεξιότητες του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και να εξασφαλιστεί ότι τα πανεπιστήμια είναι σε θέση να προσαρμόζονται στα δεδομένα της δημογραφικής γήρανσης της Ευρώπης
  • Να επανεξεταστούν τα πανεπιστημιακά δίδακτρα και τα υποστηρικτικά συστήματα ώστε να μπορούν οι καλύτεροι σπουδαστές να συμμετέχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους υπόβαθρο
  • Να επανεξεταστούν τα συστήματα χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, ώστε να επικεντρώνονται περισσότερο στα αποτελέσματα και να δοθούν στα πανεπιστήμια μεγαλύτερες ευθύνες ως προς τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητά τους, ιδίως όσον αφορά την έρευνα.
  • Να αποκτήσουν τα πανεπιστήμια μεγαλύτερη αυτονομία και λογοδοσία, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές. Στην πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνεται η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών με σκοπό την προσαρμογή τους στις νέες εξελίξεις, η διαμόρφωση στενότερων δεσμών μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων και η εστίαση σε ευρύτερους ερευνητικούς τομείς (όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νανοτεχνολογίες) παρά σε συγκεκριμένες επιστήμες. Θα μπορούσε επίσης να περιληφθεί η μεγαλύτερη αυτονομία σε επίπεδο πανεπιστημιακού ιδρύματος για την επιλογή του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων της ΕΕ μέσω μιας διεργασίας εντοπισμού και διάδοσης των καλών πρακτικών, και μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία: το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/lisbon_en.html

http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm

MEMO/06/190


Side Bar